Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.665.261
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Na terenie miasta Żory funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych, które pracują na rzecz społeczeństwa obywatelskiego z różnych środowisk. Jednak wiele instytucji, aby efektywnie działać i korzystać z różnego typu rozwiązań, np. wdrażania różnych projektów, nie miało miejsca, w którym mogłyby uzyskać pomoc w rozwiązaniu swoich problemów bądź pokonaniu barier, stojących na drodze do realizacji celów. Nie było możliwości konsultacji eksperckich, niektóre organizacje nie miały szans na działalność z powodu braku siedziby, w której mogłyby funkcjonować. W związku z taką sytuacją stowarzyszenie „Progress” postanowiło wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu organizacji III sektora i zgłosić propozycję powstania Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. 1 maja 2007 roku przez Radę Miasta Żory została powołana ww. instytucja. Głównym jej zadaniem jest wsparcie instytucjonalne oraz  niesienie praktycznej codziennej pomocy organizacjom pozarządowych działającym na terenie miasta.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych powstało dzięki stowarzyszeniu „Progress”, które w roku 2007 złożyło w Urzędzie Miasta stosowny projekt.  Dnia 1 maja 2007 roku Organizacja ta została powołana przez Radę Miasta Żory (Statut Zorskiego Centrum Organizacji Pozarzdowych - patrz załączniki).  Pierwszym dyrektorem Centrum został pan Krzysztof Pawłowski. Jeszcze w tym samym roku nawiązano współpracę z regionem Chorzowa, a dokładnie z inkubatorem organizacji pozarządowych. Na początku funkcjonowania instytucji zatrudniony został kierownik, dwóch ekspertów oraz pracownik biurowy. W roku 2008 na stanowisko dyrektora został powołany pan Dawid Topol. W momencie powołania w COP pracował główny księgowy, kierownik IOP, dwóch ekspertów oraz dwóch pracowników biurowych. Na stanowisku konserwatora zatrudniony został więzień. Nakłady związane z jego zatrudnieniem sprowadzały się do zakupu biletu miesięcznego na dojazdy do miejsca pracy.

Jak już wcześniej wspomniano, głównym powodem powstania Centrum było niesienie pomocy organizacjom, a przez to trafienie za ich pośrednictwem do społeczeństwa obywatelskiego. Żorskie Centrum otrzymało od władz miasta siedzibę, która była niezbędna do realizacji zamierzonych celów.  Otrzymany budynek był pustostanem po starej szkole. Wymagał wielu prac remontowych. Organizacje pozarządowe w siedzibie COP mają swoje pomieszczenia, z których mogą korzystać i dzięki nim odpowiednio funkcjonować. W 2009 r. współpracowano na stałe z 23 organizacjami III sektora mającymi swoje siedziby na terenie Żor. COP z ww. organizacjami pracuje na podstawie porozumienia, są to różnego typu stowarzyszenia, związki, kluby sportowe, Uniwersytet Trzeciego Wieku itp.

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych jest jednostką powołaną w celu wspierania organizacji pozarządowych oraz aktywnych grup mieszkańców z terenu miasta. Swoje wsparcie oraz pomoc realizuje poprzez takie inicjatywy, jak spotkania oraz konferencje organizowane dla członków organizacji pozarządowych. Instytucja tworzy oraz udostępnia organizacjom bazę techniczną potrzebną do ich działalności, np. udostępnia komputery (laptopy), rzutnik, ekran przenośny, zestaw nagłaśniający oraz wypożycza na cele organizacji spotkań sale konferencyjne (jedna mieści ok. 40 osób, a druga 140). Do pomieszczeń COP dostęp mają także różne grupy np. na jego terenie odbywają się próby muzyczne aż 8 zespołów, są dla nich przeznaczone odpowiednio wyciszone sale. Instytucja często czynna jest w niedziele, ponieważ udostępnia swoje pomieszczenia innym organizacjom. W związku z tym w weekendy wymagane jest zaangazowanie czasu jednego z pracowników Centrum.

W Centrum średnio raz na półtora miesiąca odbywają się wystawy, które są przygotowane przez dwa stowarzyszenia artystyczne. Zazwyczaj poświęcone są one obrazom, grafice, porcelanie oraz fotografiom. Mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani bez względu na członkostwo w organizacjach pozarządowych. Wciąż zwiększa się frekwencja podczas takich imprez. COP zajmuje się również udzielaniem informacji oraz świadczeniem usług doradczo-konsultacyjnych. Konsultacje dotyczą np. zakresu pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację projektu. Udzielane są również wskazówki w dziedzinie prowadzenia odpowiedniej rachunkowości. Pracownicy centrum udzielają pomocy w przygotowaniu dokumentów, które są niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie projekow oraz przy rozliczaniu otrzymanych dotacji.

Dzięki stronie internetowej i licznym ulotkom Żorskie Centrum promuje swoje działania i przedsięwzięcia. Strona internetowa centrum działa na rzecz organizacji, dzięki niej członkowie mają łatwiejszy dostęp do wielu informacji. Zawiera wszelkie druki, z których organizacje III sektora mogą korzystać. Każda z OP ma swój adres e-mail ze wspólną domeną, co ma usprawnić współpracę. Żorskie centrum w ramach różnych potrzeb współpracuje z zespołem opiniująco-konsultacyjnym powołanym przez Radę Miasta oraz z wydziałami merytorycznymi Urzędu Miasta w zakresie spraw dotyczących działań III  sektora. Animuje też współpracę organizacji pozarządowych z organami administracji samorządowej i rządowej oraz z jednostkami Urzędu Miasta Żory. Współpracuje z wieloma instytucjami takimi jak Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Państwowa Straż Pożarna, Zakład Opieki Zdrowotnej, warsztaty terapii zajęciowej, Policja. Centrum włącza się do współorganizacji różnych ważnych imprez odbywających się w mieście.

Usprawniając pracę organizacji, COP w swojej siedzibie ma osobne pomieszczenie, w którym znajdują się szafki z dokumentami każdej instytucji. W związku z tym nie ma potrzeby wynoszenia ważnych dokumentów poza teren Centrum, a przez to nie są one narażone na zagubienie. Organizacje III sektora mają również dogodność związaną z otrzymywaną korespondencją, ponieważ jest ona odbierana i gromadzona w sekretariacie jednostki na odpowiednich pułkach (każda z organizacji ma swoją).

Rezultaty wdrożenia narzędzia

W ramach realizacji projektu wsparcie zostało udzielone wielu organizacjom pozarządowym działających na terenie miasta, były to stowarzyszenia, fundacje oraz grupy inicjatyw społecznych.

Kompleksową pomoc udzielono 28 organizacjom:

  • stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” otrzymało pomoc w pozyskiwaniu wolontariuszy  przy organizacji festynu „Bezpieczne Wakacje 2007”
  • pomocy udzielono przy organizacji „16 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” w Żorach.
  • stowarzyszenie  „W świecie ciszy” otrzymało wsparcie przy organizacji imprezy „Jesteśmy”, która odbyła się 18.08.2007            
  • udzielono wsparcia  p. Ewie Rotter – Płóciennik przy promocji oraz organizacji „XVIII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego 2007”  .
  • pomoc została również udzielona przy organizacji pierwszego wspólnego spotkania członków Klubu Abstynentów STER oraz uczestników projektu „PARTNERZY”, uczniów ZSS im. Matki Teresy z Kalkuty.
  • udzielono wsparcia przy zorganizowaniu czasu wolnego dla podopiecznych Stowarzyszenia „Po Prostu Partner” oraz dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych; zajcia odbywały się na terenie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
  • stowarzyszenie Miłośników Kotów uzyskało pomoc przy organizacji „Światowego Dnia Kota 2008” .
  • utworzono tzw. „Galerię Centrum”, zorganizowaną na potrzeby spotkań Żorskich Stowarzyszeń Artystycznych. Podczas tych spotkań członkowie stowarzyszeń artystycznych mogą zaprezentować swoje prace
  • udzielono pomocy przy promocji „Miesiąca trzeźwości” organizowanego przez Klub Abstynentów „STER”

            W roku 2008 Centrum zorganizowało oraz przeprowadziło 26 szkoleń, w których średnia liczba uczestników wynosiła 13 osób. Udzielono 200 konsultacji merytorycznych,  128 razy zostały udostępnione sale konferencyjne. W organizowanych spotkaniach udział wzięło ok. 2000 osób. Centrum również świadczy bezpłatnie usługi ksero, w tym samym roku  wykonano 3452 kopii, udostępniono wielokrotnie komputery. Przy pomocy pracowników z  Inkubatora, Żorskie NGO pozyskały 39.192 zł na realizację swoich projektów. W roku 2009 rownież udzielono wsparcia dla wielu projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe [Projekty 2009 - patrz załączniki].

Zasady równości płci

Przedsięwzięcie spełnia standardy wynikające z zasady równości płci. Do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych dostęp mają wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Żory. Nie istnieją ograniczenia dostępu żadnej ze stron. Zarówno kobiety, jaki i mężczyźni mają takie same szanse skorzystania z pomocy oraz wsparcia oferowanego przez COP.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Przy realizacji projektu Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych ważna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie Żor oraz aktywnymi grupami mieszkańców. Są oni odbiorcami usług Centrum. W I kwartale 2011 roku Centrum na stałe współpracowało z 50 organizacjami. Byly to m.in. stowarzyszenia, kluby, związki, towarzystwa, fundacje, zespoły muzyczne oraz przedstawiciele dwóch kościołów itp.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego