Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.236
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Wspólne przedsięwzięcie "Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych"

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Przedmiotem projektu była modernizacja i rozbudowa terenów rekreacyjnych leżących w dolinie rzeki Liwiec, na terenach należących do miasta Węgrów i powiatu węgrowskiego. Projekt został dofinansowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 1 Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmocnienia Konkurencyjności Regionalnego, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury.

Projekt realizowany był w partnerstwie miasta Węgrów - wnioskodawcą z powiatem węgrowskim - partnerem. W ramach projektu prowadzone były prace budowlane polegające m.in. na renowacji zbiornika retencyjnego, uformowaniu 3 stawów w istniejących zagłębieniach starorzecza Liwca, modernizacji istniejących i budowie nowych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i aktywnego wypoczynku.

Efektem przedsięwzięcia było zagospodarowanie ponad 25 ha terenów rekreacyjnych, w tym zalewu i trzech stawów na starorzeczu. Dokonano odmulenia zbiornika wodnego, zbudowano instalacje niezbędne dla  obiektów hydrotechnicznych, umocniono brzegi rzeki oraz  ukształtowano na starorzeczu trzy stawy. Dla migracji ryb oraz innych organizmów żywych w górę rzeki została wykonana przepławka. Aby teren mógł służyć turystyce i aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców na obrzeżach zbiornika i przy stawach powstały pomosty, ścieżka rekreacyjna, 2 place zabaw, miejsce do gry w piłkę, 3 boiska do siatkówki, 1 boisko do koszykówki, 2 boiska do gry w kometkę. Wytyczono 2 miejsca piknikowe oraz zmodernizowano istniejące i wykonano 2 nowe parkingi na 100 miejsc.

Wartość projektu wyniosła 5 172 979,21 zł, z czego całkowite wydatki kwalifikowane to 4 993 250,09 zł, dofinansowanie z EFRR na poziomie 75%  wydatków kwalifikowanych stanowiło kwotę 3 744 937,57 zł. Wydatki niekwalifikowane w związku z pracami zamiennymi i dodatkowymi to 179 729,12 zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-17
Data aktualizacji:  2011-02-20

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Węgrów
Powiat:  węgrowski
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  07-100 Węgrów
Ulica:  Rynek Mariacki 6
Telefon:  25 792 33 17
Fax:  25 792 25 23
Wirtyna internetowa:  www.wegrow.com.pl
 www.wegrowliwiec.pl
Adres e@mail:  sekretariat@wegrow.com.pl
Liczba mieszkańców:  12.935
Osoby kontaktowe:  Anna Piotrowska
 Zastępca Naczelnika Wydziału ds. pozyskiwania funduszy europejskich
 tel. 25 7923317
 e@mail: anna.piotrowska@wegrow.com.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych