Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.820
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Wdrażanie projektów "miękkich" na rzecz integracji społecznej przy rewitalizacji obszarów zdegradowanych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Obszary zdegradowane objęte rewitalizacją w Bielsku-Białej - Starówka oraz Centrum Miasta - w znacznym stopniu są zamieszkiwane przez osoby długotrwale bezrobotne, niejednokrotnie borykające się z problemami patologii społecznej, które są zmuszone korzystać z systemu pomocy społecznej. W celu integracji tych osób ze społecznością miasta, a tym samym przeciwdziałając procesom wykluczenia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął się realizacji dwóch projektów społecznych: "Przeciw Bezradności" i "Aktywność popłaca - wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym",  które stanowią integralną część projektu inwestycyjnego "Nowa Starówka - Nowe Szanse. Rewitalizacja Bielskiej Starówki".

     Realizowane projekty wynikają z przyjętej Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2020 rok. Wszelkie działania podejmowane w projektach są bezpośrednio sprzężone z istniejącymi w mieście programami pomocy społecznej, tj. Gminnym Programem Prac Społecznie Użytecznych, Gminnym Programem Wychodzenia z Bezdomności, Programem Pracy z Osobami i Rodzinami z Problemem Alkoholowym oraz Programem „Niebieska Karta".

     Inicjatorzy tych projektów utworzyli przeznaczony dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Punkt Wsparcia, zatrudniający psychologa i terapeutów, którzy badają predyspozycje zawodowe, wyznaczają ścieżki kariery zawodowej, nadzorują grupy samopomocowe, prowadzą indywidualną terapię dla bezrobotnych, warsztaty interpersonalne czy edukacyjne, kursy i szkolenia zawodowe. Beneficjenci odbywają też przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, aby nabrać doświadczenia zawodowego przed podjęciem właściwego zatrudnienia. Przy realizacji projektów cenny był udział podmiotów współpracujących i partnerów, takich jak: pracodawcy, organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe, instytucje szkoleniowe, OHP, PUP i kościoły.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-01-02
Data aktualizacji:  2013-07-09

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Bielsko-Biała
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  43-300 Bielsko-Biała
Jednostka wdrażająca:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ulica:  ul. Karola Miarki 11
Wirtyna internetowa:  www.zaradni.eu
Liczba mieszkańców:  178.443
Osoby kontaktowe:  Artur Kulas
 kierownik działu ds. projektów unijnych
 tel. 33 4974295
 e@mail: artur.kulas@zaradni.eu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych