Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.591.345
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Aktywne formy działań instytucji pomocy społecznej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Zinstytucjonalizowana pomoc społeczna ma umożliwiać przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

W gminie Długosiodło zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, któremu z roku na rok przybywają nowe zadania ustawowe jak również wzrasta liczba klientów oraz pogłębia się złożoność problemów społecznych wymagających rozwiązań. Aby sprostać zadaniom i wymogom pracownicy Ośrodka w gminie Długosiodło stanęli przed koniecznością poszukiwania nowych rozwiązań, wdrażania nowatorskich form pomocy oraz rozwijania pozamaterialnych działań skierowanych do osób potrzebujących wsparcia i pomocy. W celu zwiększenia efektywności pracy Ośrodek wdrożył nowe podejście do realizacji zadań pomocy społecznej w oparciu o metodę Centrum Aktywności Lokalnej (CAL).

Centrum Aktywności Lokalnej ma służyć aktywizowaniu społeczności lokalnej oraz kształtowaniu poczucia przynależności do danego miejsca i grupy. Jest to sposób działania realizowany przez istniejące już organizacje pozarządowe lub instytucje samorządowe i spółdzielcze. Innowacyjność tej koncepcji polega na tym, że zespoły wyłonione z instytucji nie koncentrują się na jednym tylko obszarze działania, np. pomocy społecznej, ale patrzą na daną społeczność całościowo, starając się odpowiadać na potrzeby w danym środowisku. Najważniejszą zasadą CAL jest realizowanie działań na rzecz społeczności lokalnej przy zaangażowaniu jego mieszkańców. Centrum Aktywności Lokalnej jest metodą budzenia aktywności społecznej w celu samoorganizowania się do rozwiązywania konkretnych problemów danej społeczności. Jest to metoda na wskroś demokratyczna, zakładająca zaangażowanie społeczne jako podstawowy element swojej skuteczności.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-03-14
Data aktualizacji:  2013-07-09

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Długosiodło
Powiat:  wyszkowski
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  07-210 Długosiodło
Jednostka wdrażająca:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ulica:  ul. Kościuszki 2
Telefon:  29 741-21-58
Wirtyna internetowa:  www.dlugosiodlo.pl
Adres e@mail:  gops@dlugosiodlo.pl
Liczba mieszkańców:  8.000
Osoby kontaktowe:  Katarzyna Piórkowska
 pracownik socjalny
 tel. 29 741-21-58
 e@mail: gops@dlugosiodlo.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych