Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.631.352
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
"Dajemy szansę wszystkim" - powiatowy system wsparcia osób niepełnosprawnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. w powiecie pilskim zamieszkiwało 22 560 osób niepełnosprawnych. W tej liczbie 19 109 osób to osoby niepełnosprawne prawnie tj. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Wśród nich było 572 dzieci do lat 15 i 18 537 osób w wieku 16 lat i więcej. Największą grupę tj. 8 221 stanowiły osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności. Umiarkowany stopień niepełnosprawności posiadały 6 292 osoby, a ze znacznym stopniem niepełnosprawności w powiecie były 4 024 osoby. Wskaźnik udziału osób niepełnosprawnych w powiecie był wyższy od krajowego o ponad 2% i 1% od wojewódzkiego oraz nieznacznie niższy od wskaźnika w podregionie pilskim. W związku z powyższym podjęto działania mające na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym jak najbardziej samodzielnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Projekt realizowany jest w okresie III kadencji działalności samorządu powiatowego, tj. w latach 2006-2010 i jest kontynuacją działań powiatu pilskiego na rzecz osób niepełnosprawnych z lat poprzednich. Projekt został zainicjowany i jest realizowany przez powiat pilski na kilku płaszczyznach:

- dostosowywanie budynków oraz budowa nowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegółowy wykaz prac został opisany w załączniku nr 1.

- współprowadzenie 6 warsztatów terapii zajęciowej na terenie powiatu,

- prowadzenie 5 domów pomocy społecznej, z których 4 posiadają standaryzację, prowadzenie szeroko zakrojonej współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi,

- Prowadzenie informacyjnej podstrony internetowej „Niepełnosprawni w powiecie pilskim". Od 2010 r. strona dostosowane jest również do potrzeb osób niedowidzących.

- Zorganizowano szkolenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szkolenie przeprowadziła Fundacja Instytut Kształcenia Kadr w Szczecinku. W trakcie szkolenia okazało się jak bardzo potrzebne i użyteczne byłoby szkolenie dla samych osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Z propozycją przeprowadzenia takiego szkolenia wyszło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. Dzięki tej inicjatywie od listopada 2009 r. niepełnosprawni ruchowo mogą doskonalić swoje umiejętności. Materiały szkoleniowe (podesty, progi) zostały wykonane przez niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dębnie.

- aktywizacja zawodowa i realizacja programów celowych PFRON.

Wydział Współpracy i Aktywizacji  Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Stworzono 62 stanowiska pracy, dofinansowano rozpoczęcie działalności gospodarczej 16 osobom niepełnosprawnym, udzielono pożyczek na rozpoczęcie działalności 4 osobom, dofinansowwano do oprocentowania kredytu bankowego 7 osobom, zorganizowano szkolenia 36 osobom w ramach zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu. Zrealizowane zostały lub są nadal realizowane następujące programy celowe PFRON: „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej" - od 2006 r., „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" - zrealizowany w latach 2006-2007, „Wyrównywanie różnic między regionami" - od 2006 r., „Trener Pracy - zatrudnianie wspomagane osób niepełnosprawnych - program pilotażowy" od 2008 r.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

- ułatwienie osobom niepełnosprawnym samodzielne życie poprzez ułatwienie dostępu do budynków użyteczności publicznej będących własnością powiatu pilskiego (likwidacja barier architektonicznych),

- ułatwienie osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie na rynku pracy (tworzenie nowych miejsc pracy, udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności, realizacja programu „Trener pracy"),

- integracja środowisko osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, upowszechniamy problematykę niepełnosprawności (organizacja imprez i konferencji, działanie centrów terapeutyczno-rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej),

- zwiększenie dostępu do informacji poprzez uruchomienie strony internetowej.

Powiat Pilski był wielokrotnie wyróżniany za swoją aktywność w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W 2010 r. Powiat zajął pierwsze miejsce w  VIII edycji konkursu  „Równe szanse, równy dostęp", zdobywając nagrodę w wysokości 50 000 zł.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu
Całkowity koszt - 34 247 671,68 zł,

w tym:

  • wysokość środków własnych - 23 363 332,72 zł,
  • wysokość środków zewnętrznych - 10 884 338,96 zł,

udział procentowy środków własnych powiatu do całkowitego kosztu realizacji - 68,22 %.

 

 

Zasady równości płci

W 2002 r.  powiecie było więcej niepełnosprawnych kobiet jak mężczyzn o ponad 4 % wobec 2,4 % nadwyżki kobiet w populacji powiatu ogółem. W grupie wiekowej do 18 lat występuje jednak przewaga niepełnosprawnych mężczyzn i to o prawie 18 %. W przedziale wiekowym 19 - 60/65 lat większość również stanowią mężczyźni - 57,77 %. Inaczej przedstawia się sytuacja w grupie osób w wieku poprodukcyjnym (emerytalnym), gdzie przewaga kobiet jest wyraźna. Kobiety stanowiły 66,84 % tej grupy i było ich o 1/3 więcej niż mężczyzn. Wynika to z wyższej umieralności mężczyzn.  Zadania realizowane przez powiat pilski nie naruszają zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Z działań podejmowanych przez Powiat Pilski w równym stopniu mogą korzystać zarówno kobiety jak i mężczyźni.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Powiat pilski współpracuje z organizacjami pozarządowymi, szczególnie działającymi w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych. Powiat posiada program współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W Starostwie działa Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Działania w zakresie współpracy to m.in. organizacja  Powiatowego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją
- poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania planowanych działań,

- powołanie profesjonalnego zespołu do realizacji działań (w Powiecie Pilskim jest to Wydział Współpracy i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym),

- współpraca z organizacjami pozarządowymi.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych