Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.655.857
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
"Bielsko-Biała łączy ludzi" - program przeciw wykluczeniu społecznemu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Jednym najpowa?niejszych problemów spo?ecznych w mie?cie Bielsko-Bia?a jest obejmuj?ce stosunkowo du?? populacj? zjawisko wykluczenia spo?ecznego. W?ród czynników wywo?uj?cych ten proces jest nierówny dost?p lub te? brak dost?pu jednostek do podstawowych us?ug spo?ecznych w dziedzinach edukacji, zdrowia, mieszkalnictwa i kultury. Ponadto osoby zagro?one wykluczeniem spo?ecznym zajmuj? nisk? pozycj? na rynku pracy, czego przejawem jest bezrobocie, ubóstwo, choroby i niepe?nosprawno??, w tym rozwój zaburze? psychicznych. Do czynników zwi?kszaj?cych ryzyko wykluczenia spo?ecznego nale?? te? niski poziom wykszta?cenia, brak kwalifikacji zawodowych lub ich niedostosowanie do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz niski poziom motywacji do pracy i wszelkich form aktywno?ci spo?ecznej.

W?adze gminy uzna?y za wa?ne obj?cie mo?liwie du?ej grupy osób z kr?gu zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym kompleksowym wsparciem, ??cz?cym dzia?ania o charakterze edukacyjnym, podnosz?cym kwalifikacje zawodowe, u?atwiaj?cym pe?nienie ról spo?ecznych oraz wspieraj?ce samodzielno??, a tak?e poprawiaj?ce stan zdrowia. Dzia?ania te realizowane s? poprzez program „Bielsko Bia?a ??czy ludzi" finansowany z Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-06-23
Data aktualizacji:  2021-11-22

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Bielsko-Biała
Powiat:  Bielsko-Biała
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  43-300 Bielsko-Biała
Jednostka wdrażająca:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ulica:  ul. Karola Miarki 11
Telefon:  33 499 56 00
Fax:  33 499 56 52
Wirtyna internetowa:  http://www. um.bielsko.pl
 http://www.mops.bip.wizja.net
Adres e@mail:  sekretariat@mops.bip.wizja.net
Liczba mieszkańców:  168.000
Osoby kontaktowe:  Aleksandra Ciaciura
 Dyrektor MOPS
 tel. 33 499 56 00
 e@mail: sekretariat@mops.bip.wizja.net

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych