Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.591.311
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Odnawialne Źródła Energii (OZE)- innowacyjna koncepcja kształcenia przyszłych kadr w Bielsku - Białej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Zgodnie z założeniami polityki energetycznej Unii Europejskiej, udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii powinien do 2020 r. kształtować się na poziomie 20 %. W przypadku Polski, ze względu na strukturę gospodarki opartej głównie na węglu, wielkość udziału energii odnawialnej wynegocjowano na 15%. Działania te mają przyczynić się do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń gazowych. Aby realizacja tych zadań była możliwa, Polska potrzebuje wysokiej klasy specjalistów w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). Dotyczy to nie tylko naukowców i projektantów nowatorskich rozwiązań technicznych, ale także inżynierów i techników, a wreszcie fachowców przygotowanych w tym obszarze do wykonywania zawodu. Wdrażanie nowych technologii wymaga bowiem zaplecza kadrowego i profesjonalizacji na wszystkich stopniach przygotowania zawodowego. Wyzwaniom tym wychodzi naprzeciw inicjatywa samorządu Bielska-Białej, tworząca nową jakość w edukacji energetycznej.

W Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (BCKUiP), uchwałą Rady Pedagogicznej, wdrożono innowację pedagogiczną „Odnawialne źródła energii i instalacje solarne”. Została ona wpisana 26 marca 2008 roku do rejestru innowacji pedagogicznych Kuratorium Oświaty w Katowicach, a od 1 września 2008 r. została wprowadzona do nauczania programowego  (załącznik nr 1, 2, 3). Zakupiono niezbędny sprzęt i urządzenia techniczne, otwierając w efekcie nowoczesną „Pracownię Energii Odnawialnej”. Koszt wyposażenia pracowni wyniósł około 70.000 zł. Pracownia powstała głównie dzięki środkom finansowym Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska, zaangażowaniu własnych środków BCKUiP oraz współpracy z sektorem prywatnym (firma Hewalex Kolektory Słoneczne z Bestwinki). Celem wprowadzonej innowacji jest zapoznanie uczniów szkół zawodowych i średnich, odbywających zajęcia praktyczne w Centrum z nowoczesnymi sposobami wykorzystania ekologicznych źródeł energii alternatywnych, jako wsparcia i alternatywy dla źródeł konwencjonalnych.

 Nie jest to zarazem jedyna oferta kształcenia w zakresie OZE na terenie miasta Bielsko – Biała. W miejscowej Akademii Techniczno – Humanistycznej prowadzone są studia wyższe kształcące m.in. w specjalnościach inżynieria i ochrona środowiska, podejmujące problematykę energii odnawialnej.

Należy podkreślić, że działania finansowe, organizacyjne i kooperacyjne, podjęte przez gminę w celu przygotowania specjalistycznych kadr z zakresu OZE, wpisują się w całość działań samorządu dotyczących polityki energetycznej. Miasto jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Prezesem Zarządu tego stowarzyszenia jest Zbigniew Michniowski, Zastępca Prezydenta Bielska - Białej. Dodatkowo, od 30.06.2009 roku Bielsko – Biała, reprezentowana przez prezydenta Michniowskiego, współprzewodniczy w randze wiceprezesa Europejskiej Sieci Miast „Energie-Cités”. Celem Stowarzyszenia jest między innymi promocja innowacyjnych technologii i różnorodnych zastosowań odnawialnych źródeł energii.

 
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-09-15

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Bielsko-Biała
Powiat:  na prawach powiatu Bielsko-Biała
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  43-300 Bielsko-Biała
Jednostka wdrażająca:  Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
Ulica:  Lipnicka 34
Wirtyna internetowa:  www.bckuipbielsko.pl
 www.um.bielsko.pl
Liczba mieszkańców:  175
Osoby kontaktowe:  Zdzisław Naruszewicz
 Dyrektor
 tel. 033 – 814 30 27
 e@mail: bckuip@onet.pl, naruszewicz@poczta.onet.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych