Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.665.239
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Lokalna polityka oświatowa miasta oraz gmin z terenu powiatu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Przed podjęciem niniejszego  rozwiązania w mieście nie zostały zdefiniowane potrzeby i problemy w zakresie edukacji, nie była stworzona wspólna lokalna koalicja na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Nie było konkretnego harmonogramu działań na przyszłość, tj. w perspektywie kilku najbliższych lat. Przystąpiono do zdefiniowania tych problemów i uznano, że najważniejsze z nich, to zbyt uboga oferta edukacyjna w stosunku do uczniów wybitnie zdolnych oraz uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, a także brak szerokiej oferty w zakresie realizacji zajęć pozalekcyjnych, dostatecznej liczby boisk i urządzeń sportowych, właściwego wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne, szerokiej oferty edukacyjnej w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego nauczycieli, oferty szkoleń dla kadry kierowniczej. Uznano ponadto, że zbyt uboga pozostaje oferta w stosunku do uczniów, którzy chcieliby wykazać się aktywnością społeczną na szczeblu lokalnym i regionalnym, a baza lokalowa na potrzeby edukacji przedszkolnej jest zbyt szczupła. Stwierdzono też brak na mapie miasta placówek niepublicznych.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań
Miasto Gmina Ełk wraz z powiatem podjęło działania zmierzające do wypracowania spójnej  polityki oświatowej obejmującej poszczególne gminy z terenu Powiatu Ełckiego oraz zawiązania koalicji na rzecz edukacji. W efekcie tych działań Powiat Ełcki przy współdziałaniu z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie przyjął politykę oświatową na terenie powiatu.

Uwzględniając  priorytety lokalnej  polityki oświatowej, w oparciu o przyjęty plan działań na lata 2007 – 2013, przyjęto rozwiązania, które służą bezpośrednio dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu miasta (bogatsza oferta zajęć, umożliwienie uczniom rozwijania pasji, zamiłowań i zainteresowań, wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, uaktywnienie społecznych i obywatelskich postaw uczniów, wzbogacanie bazy lokalowej  i wyposażenia w pomoce dydaktyczne, zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznych warunków do nauki, sportu i rekreacji, rozwijanie postaw przedsiębiorczości).

Pośrednio służy też nauczycielom i innym pracownikom placówek oświatowych,  rodzicom dzieci i całej społeczności. W związku ze ściśle określonymi celami strategicznymi oraz celami operacyjnymi przyjętymi na lata 2007-2013 – realizacja   zadań  następuje w 6 obszarach tematycznych i problemowych. W odniesieniu do każdego celu strategicznego plan działań zawiera: nr zadania, termin realizacji, wykonawcę, koszt realizacji, źródła finansowania, sposób weryfikacji.

     Obszary, zadania i przykładowe działania

     Obszar I : Doskonalenie kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży           

     1. Diagnozowanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów           

     2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli;

     Przykład: Doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej „Zespół Samokształceniowy Dyrektorów” (zajęcia prowadzą wybitni znawcy współczesnej problematyki z zakresu nauczania, wychowania, doskonalenia nauczycieli oraz zarządzania jakością; ZSD jest to forum wymiany dobrych praktyk podjętych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych) „Zespół Samokształceniowy Dyrektorów” przeprowadził 5 dwudniowych wyjazdowych spotkań, na których przeszkolono 19 dyrektorów szkół i przedszkoli. Realizowane tematy dotyczyły między innymi: zmodyfikowanego systemu nadzoru pedagogicznego, organizacji pracy rady pedagogicznej, szkolenia kadry kierowniczej w zakresie wizerunku urzędnika jako osoby publicznej, wizerunek nauczyciela a wizerunek szkoły, kompetencyjnego systemu oceny pracy nauczyciela, roli dyrektora w budowaniu przyjaznej atmosfery pracy i nauki, komunikacji społecznej, przeciwdziałania agresji.           

     3. Organizacja pracy odpowiadająca na potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów;

     Przykład: Przyznawanie stypendiów uczniom za aktywność społeczną i wyniki nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności społecznej uczniów (regulamin przyznawania stypendiów i szczegółową punktację określa zarządzenie Prezydenta Miasta Ełku). Każda edycja wręczania uczniom stypendiów ma uroczystą oprawę w Szkole Artystycznej, (w załączeniu zarządzenie i wniosek o przyznanie stypendium). Stypendia za wyniki w nauce i aktywność społeczną przyznawane przez Prezydenta Miasta Ełku - w  2008 roku – dla 44 uczniów, w I połowie 2009 roku – 26 stypendiów, na łączną kwotę 39.400 zł. W roku szkolnym 2009/2010 na tego typu stypendia przeznaczono 30 tys. zł w budżecie.           

     4. Współpraca szkół z instytucjami wspierającymi (rozbudowującymi) ofertę edukacyjną;           

     5. Modernizacja istniejącej bazy dydaktycznej;           

     6. Wspieranie procesu wychowawczego;           

     7. Przygotowanie do zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów; 

     Obszar II : Przygotowanie uczniów do skutecznego porozumiewania się językiem obcym i swobodnego korzystania z technologii komputerowej i informatycznej

     Przykład: Współpraca szkół z innymi szkołami europejskimi w ramach programu Socrates Comenius oraz dzielenie się dobrą praktyką z innymi placówkami.    

     Przykład: Tworzenie szkolnych laboratoriów językowych  

     Obszar III : Organizacja bazy oświatowej z uwzględnieniem danych i prognoz demograficznych ludności powiatu ełckiego           

     1. Zapewnienie szkołom prowadzonym przez Miasto Ełk właściwej bazy lokalowej;           

     2. Likwidacja barier architektonicznych (podjazdy dla niepełnosprawnych);

     3. Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowych w placówkach oświatowych;

     4. Zarządzanie energią w obiektach oświatowych z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych;

     5. Wykonywanie zadań w zakresie: modernizacji, adaptacji i remontów w budynkach szkół i przedszkoli w oparciu o wieloletni plan remontów; 

     Obszar IV : Podniesienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

     Przykład: Monitoring obiektów szkolnych i przedszkolnych, boisk i placów zabaw z uwzględnieniem zewnętrznych kamer obrotowych. 

     Obszar V : Zwiększanie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

     Przykład: Realizacji grantów edukacyjnych „Nasze pasje”. Granty edukacyjne udzielane są  w celu umożliwienia uczniom rozwijania pasji, zamiłowań i zainteresowań. W ramach grantów zrealizowano m.in. zajęcia:  filmowe, teatralne, kulinarne, sportowe,  plastyczne, wokalno-taneczne, krajoznawczo-turystyczne, dziennikarskie. Realizowano granty edukacyjne odnoszące się do tematyki: Roku Kajkowskiego, Ojca Świętego Jana Pawła II. Bardzo dobrym przykładem prowadzonych zajęć pozalekcyjnych są zajęcia kulinarne prowadzone przez pana Sławomira Krakowiaka w Szkole Podstawowej nr 4, im. Prof. Wł. Szafera (w załączeniu wniosek grantowy wraz z załącznikami).  

     Obszar VI : Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i przedsiębiorczości wśród młodzieży

     Przykład: Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, doskonałym tego przykładem są organizowane od 2000 roku w Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Spotkania listopadowe”, które stanowią wspaniałą „lekcję historii”. Każdego roku „Spotkania” prowadzone są pod innym hasłem, zawsze jednak dotykają wartości patriotycznych. Na podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie dyrekcji szkoły, która szczególnie zwraca uwagę na tradycje, wychowanie i kształtowanie postaw obywatelskich. Szkoła już od 1999 roku wprowadziła mundurki, które obowiązują do dzisiaj, co roku klasy wybierają swoje motto, które analizują na lekcjach wychowawczych przez cały rok (w załączeniu przykładowe scenariusze „Spotkań Listopadowych”)

Na wdrożeniu wyżej wymienionych rozwiązań w poszczególnych obszarach skorzystali uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół jak również rodzice.

Przy szkołach powstały laboratoria językowe, powstała hala sportowa, realizowane są projekty „Blisko boisko” i „Moje boisko ORLIK 2012”, przeprowadzane są remonty kapitalne sal gimnastycznych, wykonano audyty energetyczne w budynkach szkolnych.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Od września 2007 roku Miasto Ełk wdraża  program „Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego - POST”.  Program ten   określa  lokalne priorytety oświatowe, a także uwzględnia opracowanie zgodnego z nimi wieloletniego planu działań i decyzji finansowych.
Przygotowania do wdrożenia programu POST trwały 3 lata i obejmowały następujące etapy:  przygotowanie, diagnoza, krystalizacja opinii i interesów grupowych, dyskusja społeczna oraz przyjęcie uchwał. Rada Miasta Ełku w dniu 27.09.2005 r. przyjęła Uchwałę w sprawie założeń do polityki oświatowej prowadzonej przez Miasto Ełk, w której zostały uwzględnione  cele strategiczne. Przyjęto, iż:

 • kluczowym zadaniem oświaty jest kształtowanie wrażliwych, wartościowych i aktywnych obywateli dla przyszłości i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej,
 • szkoła realizuje swoje zadania i przygotowuje uczniów do dorosłego życia oraz podjęcia ról społecznych zgodnie z oczekiwaniami: środowisk rodziców, uczniów oraz  społeczności lokalnej,
 • samorząd lokalny, placówki oświatowe oraz inne instytucje w ścisłej współpracy dbają o jakość kształcenia, wspierają rodzinę w procesie edukacji i wychowania. 
Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

     Podjęte praktyki oddziałują w stosunku do 1,2 tys. wychowanków przedszkoli, 0,4 tys. uczniów w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych, 3,6 tys. uczniów szkół podstawowych, 2 tys. uczniów gimnazjów, 0,4 tys. uczniów liceum ogólnokształcącego.  W związku z tym, iż uzyskane efekty edukacyjne są trudne do wykazania w ujęciu finansowym, należy podkreślić osiągnięte korzyści:

 1. Pozyskanie partnerów lokalnych do podjęcia przedmiotowych działań, w tym radnych rady Miasta Ełku.
 2. Polepszenie jakości usług świadczonych na rzecz najmłodszych mieszkańców miasta.
 3. Podniesienie poziomu świadomości społecznej, w tym rodziców uczniów w procesie uspołeczniania szkoły/przedszkola.
 4. Podniesienie poziomu doskonalenia nauczycieli, w tym kadry kierowniczej.
 5. Nabycie przez uczniów wiedzy merytorycznej, kompetencji intelektualnych oraz umiejętności  dzięki zrealizowanym zadaniom  w ramach podjętej  praktyki.
 6. Podejmowanie na rzecz dobra wspólnego mieszkańców inicjatyw społecznych oraz konkretnych działań w sferze edukacji  w miejscu zamieszkania i poza nim.
 7. Umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania swoich pasji i zainteresowań.
 8. Polepszenie warunków do nauki, wypoczynku i rekreacji dzieciom i młodzieży,
 9. Wymiana partnerska zagraniczna  (nauczyciele, uczniowie) w ramach projektów.
 10. Promocja na stronie internetowej: http://www.elk. pl 

W okresie od września 2007 do lutego 2009 r. poniesiono koszty w wysokości 342.700 zł, które wydatkowane zostały między innymi na stypendia za wyniki nauczania i aktywność społeczną, granty edukacyjne, laboratorium językowe, monitoring i doskonalenie kadry kierowniczej.

Na podstawie zrealizowanych zadań należy stwierdzić,  iż osiągnięte korzyści w pełni uzasadniają wielkość poniesionych nakładów.
Zasady równości płci

Projekt nie narusza zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn w przedstawionym projekcie. Oświata jest dziedziną, którą w większości zajmują się kobiety, wśród stanowisk kierowniczych, pracowników administracji, nauczycieli szanse płci są wyrównane i nie zauważono dominacji którejkolwiek grupy.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Realizacja zadań wyszczególnionych  w planie działań obejmuje także współpracę z wieloma instytucjami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi. We wrześniu 2007 roku Prezydent Miasta Ełku informował społeczność lokalną o przyjęciu dokumentu strategicznego tj. Polityki Oświatowej Miasta Ełku na lata 2007 – 2013. Dokument ten jest zarazem zwieńczeniem prac przygotowujących w zakresie budowania w Ełku i Powiecie Ełckim lokalnej koalicji oświatowej. (W załączeniu Uchwała RM w sprawie Polityki Oświatowej Miasta Ełku na lata 2007-2013; Załącznik do uchwały Rady Miasta Ełku - stanowi zarazem plan działań na lata 2007-2013; Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania i ewaluacji polityki oświatowej Miasta Ełku)

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Nowatorstwo tego rozwiązania polega na zbudowaniu koalicji na rzecz rozwoju edukacji, widzianej jako partner na terytorium Powiatu Ełckiego, którego polityka oświatowa jest spójna i obejmująca poszczególne gminy. W znaczeniu terytorialnym  -  na czas podejmowania programu - było to jedno z pierwszych w kraju rozwiązanie tego typu.  Wytyczono cele strategiczne i operacyjne w trybie gminnych wewnętrznych aktów prawnych uwzględniających proces monitoringu i ewaluacji.  Prezentowane rozwiązanie odnosi się m.in. do działań, które nie były dotychczas podejmowane przez miasto (granty edukacyjne, stypendia za wyniki w nauce i aktywność społeczną). Wdrożenie lokalnej polityki oświatowej zostało poprzedzone ok. 3-letnią pracą przygotowawczą. W każdej szkole został sporządzony raport z mierzenia jakości pracy szkoły przez przeszkolonego diagnostę, a wyniki z raportu były prezentowane całej społeczności szkolnej. W zakresie efektów kształcenia i wychowania, procesów na poziomie szkoły, nauczania i uczenia się, środowiska zewnętrznego – zostały przedstawione rekomendacje i wnioski. Wśród osób zaangażowanych w program Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego - POST  należy wymienić: Komitet Patronacki, przedstawicieli władz samorządowych, Zespół Prowadzący projekt, dyrektorów szkół, diagnostów, młodych sojuszników (uczniowie i wolontariusze). Podejmowane działania i prowadzona spójna polityka oświatowa w mieście przyczyniła się także do powołania odrębnej publicznej jednostki o charakterze oświatowo - wychowawczym – Centrum Edukacyjno Ekologicznego (finansowanego przez samorząd miasta). Działalność Centrum ukierunkowana jest głównie na edukację ekologiczną, czyli tę sferę życia i działalności społeczności lokalnej, w której zdefiniowane cele i problemy uznano za priorytetowe dla obecnych i przyszłych pokoleń. Powyższe rozwiązanie wpisuje się w strategię rozwoju miasta.

Wydaje się, iż na terenie województwa warmińsko - mazurskiego tego typu ośrodki samorządowe z własną bazą (obiekt + posesja - ogród botaniczny) nie funkcjonują.

 Podjęte działania zgodne są z przyjętym Systemem zarządzania jakością (ISO) funkcjonującym w Urzędzie Miasta, oraz Strategią zrównoważonego rozwoju Ełku na lata 2004 – 2016 i Strategią rozwiązywania problemów społecznych Miasta Ełku na lata 2008 – 2018. Nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych