Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.134
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Zintegrowany system edukacji, wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


W Polsce liczba osób niepełnosprawnych sięga 4 milionów, z czego szacuje się, że niepełnosprawność intelektualna dotyczy 60-70% ogółu niepełnosprawnych osób. Od roku 2002 w Sosnowcu realizowany jest „Program Działań na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych", przyjęty Uchwałą Rady Miasta z końcem roku 2001 na lata 2002-2006, a następnie kontynuowany w latach 2007-2010 (tekst Programu Działań -patrz Załączniki). Ujętych jest w nim szereg działań pozwalających na włączenie się w życie osób niepełnosprawnych intelektualnie lub ruchowo, poprzez organizowanie warunków, które ułatwią podejmowanie pracy, wychodzenie z domu i nieskrępowany udział w życiu społecznym i gospodrczym, czyli wszelkie działania, dzięki którym nie dopuszcza się do izolacji osób niepełnosprawnych.

W związku z tym, że miasto Sosnowiec do roku 2007 nie posiadało żadnego rozwiązania, które wspomagałoby system edukacji, wsparcia i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapoczątkowano działania, dzięki którym taki zintegrowany system mógłby funkcjonować. Działało Miejskie Przedszkole z oddziałami specjalnymi dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Miejskie Przedszkole dla dzieci z wadami wzroku oraz Miejskie Przedszkole „logopedyczne", dwie szkoły specjalne kształcące dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jedna placówka integracyjna oraz jedna „szkoła życia" - dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym i głębokim. Łączny okres opieki obejmował dzieci i młodzież od 3 do maksymalnie 25. roku życia. Ponieważ niepełnosprawność intelektualna jest schorzeniem nieodwracalnym, osoby na nią cierpiące potrzebują wsparcia innych i dostosowanego otoczenia do końca życia. Założeniem więc było, żeby wprowadzić w życie takie rozwiązanie, które oparte byłoby na funkcjonowaniu istniejących już placówek i adresowane byłoby do osób z niepełnosprawnością intelektualną od początku życia lub od momentu zdiagnozowania niepełnosprawności już w wieku niemowlęcym oraz do osób, które przekraczają 25. rok życia i nie uczęszczają już do szkoły. Działania te więc stały się sposobem na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie w mieście.

Do zorganizowania zintegrowanego systemu został włączony Zespół Szkół Specjalnych nr 4 oraz Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia. W ramach Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 uruchomiona została placówka Wczesnego Wspomagania Dziecka, dzięki której możliwe jest wczesne wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działanie mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej (0-6 lat).

W strukturę Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia włączono natomiast nowoutworzony Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który obejmuje opieką osoby powyżej 25 roku życia. Działania tych dwóch placówek dzięki ogromnemu zaangażowaniu osób nadzorujących ich prace spowodowały, że Sosnowiec posiada bardzo dobrze funkcjonujący system adresowany do osób niepełnosprawnością intelektualną,  który stał się faktycznie narzędziem zabezpieczającym najpilniejsze potrzeby tych osób w mieście.

Efektem wdrożenia programu jest objęcie opieką w zakresie wczesnego wspomagania 50 dzieci w wieku od 0 do 10 roku życia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i terapeutycznymi oraz stworzenie 50 miejsc dla osób dorosłych nie znajdujących miejsca w Warsztatach Terapii Zajęciowej ze względu na głębszą niepełnosprawność.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-11-16
Data aktualizacji:  2011-03-15

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Sosnowiec
Powiat:  sosnowiecki
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  41-200 Sosnowiec
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski Sosnowiec
Ulica:  Aleja Zwycięstwa 20
Telefon:  32 296 06 00
Fax:  32 296 06 05
Wirtyna internetowa:  www.sosnowiec.pl
Adres e@mail:  um@um.sosnowiec.pl
Liczba mieszkańców:  221.259
Osoby kontaktowe:  Krzysztof Krukar
 Inspektor w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich UM
 tel. 32 296 04 67
 e@mail: wrf.kk@um.sosnowiec.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych