Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.641
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Gospodarka komunalna
Wspólne opracowanie planu gospodarki odpadami wraz z aktualizacjami dla gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Chełmskiej oraz cykliczne opracowywanie sprawozdań z ich realizacji

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Praktyka polega na stworzeniu w 2004 roku wspólnego planu zmierzającego do określenia zasad i kierunków rozwiązania problemów związanych z gospodarką odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych w rejonie Chełma. Zadania te Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej, na którego terenie mieszka ponad 176 tysięcy osób, realizuje poprzez wdrażanie wspólnej polityki sukcesywnego wprowadzania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscu ich powstawania, budowy Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Regionu Chełma (ZPOK) i składowiska odpadów azbestowych obsługującego teren Związku Komunalnego z możliwością przyjmowania odpadów azbestowych z innych obszarów oraz rekultywacji dwunastu zamkniętych obecnie składowisk odpadów komunalnych. Opracowanie porządkuje tworzoną koncepcję gospodarki odpadami na terenach gmin wchodzących w skład Związku i spełnia wymogi prawa polskiego oraz unijnego zgodne z polityką ekologiczną państwa i zadaniami wyznaczonymi w planach gospodarki odpadami wyższego rzędu.

Prowadzone wspólnie działania, wynikające z planu, zmierzają do stworzenia warunków prawidłowego postępowania z różnymi kategoriami odpadów wytwarzanych w gospodarstwach, aby w ten sposób ograniczyć ilość odpadów przeznaczonych do składowania. Do realizacji tego celu przyczynia się szereg sposobów postępowania z odpadami takich jak np.: wytwarzanie kompostu z odpadów organicznych, bezpieczne składowanie azbestu, usuwanie nieprzydatnych opon, zbieranie i utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Dzięki temu projektowi nastąpiła optymalizacja procesu opracowania planów gospodarki odpadami i sprawozdań oraz ich opiniowania i uzgadniania. Obecnie opiniowany jest tylko jeden dokument wspólny, a nie 20 opracowań gminnych. Zmniejsza to koszty, oszczędza czas i pozwala na kompleksowe podejście do gospodarki odpadami, przy założeniu, że odpady „nie znają granic administracyjnych". Wspólny plan umożliwił szybsze przygotowanie procesów inwestycyjnych przyjętych w harmonogramie i przyznanie przez instytucję finansującą dotacji na budowę zakładu przetwarzania odpadów oraz rekultywację 12 składowisk odpadów.

Na opracowanie planów gospodarki odpadami i sprawozdań wydano 64 200 zł. Budowa kwatery składowiska odpadów azbestowych kosztowała 92 466 zł. Pozyskano środki z Funduszu Spójności w wysokości 26 114 684 zł, co stanowi 85% przewidywanych wydatków kwalifikowanych, przy całkowitych kosztach realizacji Zakładu przetwarzania odpadów i rekultywacji 12 zamkniętych gminnych składowisk odpadów komunalnych wynoszących 35 858 028 zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-09-30
Data aktualizacji:  2010-11-02

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Chełm
Województwo:  lubelskie
Kod pocztowy i Poczta:  22-100 Chełm
Jednostka wdrażająca:  Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej
Ulica:  ul. Lubelska 65
Wirtyna internetowa:  www.zkgzc.pl
Liczba mieszkańców:  176.196
Osoby kontaktowe:  Ewa Oziemczuk
 Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
 tel. (82) 565-22-54
 e@mail: ewa.oziemczuk@chelm.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych