Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.655.832
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Transport
Koordynacja inwestycji i remontów w pasie drogowym na terenie m. st. Warszawy przy wykorzystaniu internetowej platformy informacyjnej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Realizacja projektów ingerujących w miejskie pasy drogowe może przynosić szereg komplikacji o charakterze społecznym, technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym itp. Jest to wynikiem wielofunkcyjności pasów drogowych w miastach, które oprócz funkcji podstawowej prowadzenia korytarzy infrastruktury transportowej  są pasami lokalizacji niemal całości liniowej infrastruktury technicznej zapewniającej świadczenie usług społeczeństwu w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, przesyłu energii, informacji i innych. Urządzeniami zlokalizowanymi w miejskich pasach drogowych administrują różne podmioty gospodarcze; w tym komunalne, państwowe i prywatne. W tej sytuacji przygotowanie i realizacja projektu inwestycji bądź remontu w miejskim pasie drogowym wymaga uzgodnienia celów i stosowania jednakowych priorytetów przez wszystkie podmioty administrujące urządzenia w tych pasach. Tylko profesjonalnie skoordynowane procesy przygotowawcze i realizacyjne inwestycji i remontów w miejskich pasach drogowych mogą zminimalizować negatywne oddziaływanie robót na otoczenie, zmniejszyć utrudnienia dla społeczności miasta i zapewnić efektywność projektów.

Wartościowym i godnym uwagi jest przykład m.st. Warszawy, w której - tak jak w większości miast polskich - wykonywanych jest w każdym roku wiele zadań inwestycyjnych i remontowych w pasach drogowych, często skoncentrowanych w obszarach o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania miasta i jego podstawowego układu transportowego. W celu optymalizacji procesów planowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w pasach drogowych i w bliskim ich otoczeniu w Warszawie opracowano i wdrożono system służący do prowadzenia procesu koordynacji tych zadań. W systemie koordynacji zdefiniowano: 1/ Sposób pozyskiwania danych oraz ich aktualizacji i weryfikacji poprzez internetowy serwis eIwestycje. 2/ Metody prowadzenia analiz czasowych i przestrzennych. 3/ Sposoby prowadzenia uzgodnień między uczestnikami procesu koordynacji i zawierania porozumień. 4/ Zasady opracowywania harmonogramów prac remontowych i inwestycyjnych oraz monitorowania przebiegu robót. 5/ Sposoby prezentowania informacji społeczeństwu i komunikowania się z mieszkańcami.

Proces koordynacji inwestycji i remontów w pasach drogowych w Warszawie prowadzony jest przez Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym powołane od 1 lipca 2008 r. w Urzędzie m.st. Warszawy. W serwisie Biura Koordynacji... znajduje się wg stanu w sierpniu 2012 r. 9500 zadań; w tym ~ 4000 inwestycji i remontów zrealizowanych. W roku 2012 Biuro Koordynacji .... w serwisie zarejestrowało 24 obszary inwestycyjne i 780 projektów inwestycyjnych i remontowych usytuowanych na tych obszarach. Jednym z interesujących projektów opracowanych przez Biuro Koordynacji..... jest Master - Plan - Warszawa Centrum. Metro, Euro 2012, ZDM, TW, MPWiK. Projekt ten pozwolił na skoordynowanie wielu istotnych zadań inwestycyjnych i remontowych w pasach drogowych z przygotowaniami miasta do mistrzostw europy w piłce nożnej w 2012 r. Efektem koordynacji jest sukces organizacyjny w przygotowaniu miasta i przeprowadzeniu dużej międzynarodowej imprezy sportowej.

Generalnym efektem koordynacji inwestycji i remontów w pasach drogowych na terenie m.st. Warszawy jest porozumienie wszystkich administratorów urządzeń technicznych zlokalizowanych w tych pasach i określenie wspólnych jednoznacznych priorytetów i celów.

Przez takie porozumienie uzyskuje się właściwe kolejności robót, mniejsze uciążliwości dla otoczenia - w tym dla użytkowników dróg, wyższą jakość wykonywanych robót w założonych terminach itp, a w wyniku sumarycznym oczekiwaną efektywność projektu.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-12-31

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Warszawa
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  00-638 Warszawa
Jednostka wdrażająca:  Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
Ulica:  Marszałkowska 77/79
Telefon:  22 4432270
Wirtyna internetowa:  www.um.warszawa.pl
Adres e@mail:  wwitek@um.warszawa.pl
Liczba mieszkańców:  1.721.300
Osoby kontaktowe:  Tomasz Kunert
 Główny Specjalista ds. Kontaktów Społecznych
 tel. 22 44 32 287
 e@mail: tkunert@um.warszawa.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich