Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.234
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Zarządzanie infrastrukturą techniczną w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej - stworzenie, kompleksowe uzbrojenie terenu (ze szczególnym uwzględnieniem sieci wodnokanalizacyjnej) i udostępnienie inwestorom

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Poziom rozwoju gospodarczego Północnego Mazowsza, w tym Powiatu Przasnyskiego wciąż znacznie odbiega od centralnych obszarów województwa. Wartość PKB w podregionie ostrołęcko-siedleckim, do którego należy powiat przasnyski, wynosi ok. 44 % PKB woj. mazowieckiego. W Powiecie Przasnyskim nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach, w przeliczeniu na jednego mieszkańca są 4-krotnie niższe od średniej krajowej i 5-krotnie niższe od średniej w woj. Mazowieckim.

Opisane wyżej wskaźniki ekonomiczne obrazują wciąż niewystarczające tempo rozwoju Powiatu Przasnyskiego, przejawiające się m.in. w:

- zbyt małej wielkości wytworzonego PKB/mieszkańca w powiecie, uniemożliwiającej dalszy dynamiczny rozwój powiatu w konkurencyjnym otoczeniu regionalnym i krajowym;

-dużej i pogłębiającej się dysproporcji rozwojowej pomiędzy obszarem Północnego Mazowsza i pozostałymi częściami województwa, w tym głównie w odniesieniu do OMW;

-ograniczonej atrakcyjności inwestycyjnej powiatu przasnyskiego w mazowieckiej przestrzeni gospodarczej i społecznej;

-pogłębiających się negatywnych reperkusjach społecznych wyrażających się w odpływie ludzi młodych i wykształconych oraz utrwaleniu niekorzystnej struktury zatrudnienia zdominowanej przez rolnictwo i cechujące się zbyt niską innowacyjnością sektory wytwórcze.

Głównymi zidentyfikowanymi problemami w fazie formułowania projektu były:

1.Zbyt mała liczba przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych, prowadzących działalność gospodarczą w powiecie.

2.Wysokie bezrobocie spowodowane małym rynkiem pracy.

3.Obniżony standard życia mieszkańców powiatu przasnyskiego i północnej części woj. mazowieckiego.

Jako przyczyny powyższych problemów zidentyfikowano:

- niedopasowanie jakości infrastruktury technicznej powiatu do potrzeb przedsiębiorców krajowych i zagranicznych oraz inwestorów strategicznych dla Północnego Mazowsza;

- utrudniona dostępność komunikacyjna terenów o potencjalnie dużym znaczeniu inwestycyjnym oraz wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej na istniejących obszarach powiatu z powodu złej infrastruktury technicznej o charakterze podstawowym;

- brak wystarczających środków finansowych samorządu lokalnego na szczeblu gminnym i powiatowym w zakresie wyposażenia infrastrukturalnego nowych terenów pod inwestycje sektora prywatnego.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Zgodnie z zapisami „Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008-2020", w której projekt ujęty został jako zadanie priorytetowe, realizacja przedsięwzięcia poprawy infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej pozwoliła zdywersyfikować napływ inwestycji na rynek lokalny, który jest marginalizowany przez aglomerację warszawską - głównego beneficjenta krajowych i zagranicznych inwestycji.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnego projektu zarządzania infrastrukturą techniczną - stworzeniu i kompleksowym uzbrojeniu terenu utworzona Przasnyska Strefa Gospodarcza pełni funkcję subregionalnego parku przemysłowo-technologicznego.

W ramach projektu zrealizowano:

a) budowę sieci wodociągowej w układzie pierścieniowym zasilanej z istniejącej sieci wodociągowej DN 110 i DN 160;

b) budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno - ciśnieniowej z pięcioma przepompowniami) włączonej do istniejącej kanalizacji ciśnieniowej;

c) budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z urządzeniami podczyszczającymi;

d) budowę drogi wewnętrznej klasy L o długości 7.323 m (szer. korony drogi 18 m, szer. jezdni 7 m), która na odcinku 2.200 m spełniać będzie funkcję drogi dojazdowej do drogi głównej nr 544, wraz z infrastrukturą uzupełniającą:

- chodnikami o dł. 2.200 m i szer. 2 m;

- ścieżką rowerową o dł. 2.200 m i szer. 2,50 m;

- zatokami autobusowymi w ilości 10 szt.;

e) zasilenie w energię terenu Strefy obejmujące:

- dostosowano istniejącą stację 110/15 kV w Przasnyszu do zwiększonego obciążenia - zasilanie podstawowe 7.000 kW, zasilanie rezerwowe 7.000 kW;

- wybudowano dwie linii kablowych 15 kV o łącznej dł. ok. 10.000 m, wyprowadzone z istniejącej stacji 110/15 kV „Przasnysz" z pól liniowych nr 1 i nr 2 w kierunku terenu inwestycyjnego;

- wybudowano na terenie inwestycyjnym dwusekcyjny RSM 15 kV;

- wybudowano dwie linie kablowe 15 kV wyprowadzone bezpośrednio z projektowanego RSM 15 kV;

-wybudowano małogabarytowe stacje transformatorowe wyposażone w 4-polowe rozdzielnie SN-15 kV;

- wybudowano stację odbiorczą,

- zainstalowano układy pomiarowo-rozliczeniowe;

- wybudowano kanalizację rozdzielczą sieci teleinformatycznej do poszczególnych segmentów obszaru inwestycyjnego.

 

Opis sposobu wdrożenia zgłaszanego rozwiązania

Zarządzanie infrastrukturą techniczną w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej zostało podporządkowane rozwojowi gospodarczemu Powiatu Przasnyskiego, stworzeniu warunków do inwestowania wewnętrznego i zewnętrznego oraz powstawaniu nowych miejsc pracy (usuwaniu sformułowanych problemów) przy maksymalnym wykorzystaniu środków zewnętrznych. Były to podstawowe kryteria w podejmowaniu działań.

W celu wzrostu regionalnej konkurencyjności Powiat wykupił od Skarbu państwa 309 ha gruntów po byłym lotnisku wojskowym. Zbudowano nową oraz poprawiono istniejącą infrastrukturę techniczną terenów przeznaczonych pod inwestycje. Zastosowano system zarządzania i rozbudowy infrastruktury technicznej w perspektywie wieloletniej z ukierunkowaniem do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu.

Opinia nt. innowacyjności zastosowanej metody: projekt - zarządzanie infrastrukturą techniczna w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej - stworzenie, kompleksowe uzbrojenie terenu i udostępnienie inwestorom należy do unikalnej w Polsce i innowacyjnej w skali powiatów, nowatorskiej metody ukierunkowanej na rozwój gospodarczy terenów pozametropolitarnych.

Projekt generuje następujące produkty innowacyjne:

1. Unikalny w skali regionu kompleks gospodarczy i naukowy - funkcjonowanie kompleksu oparte jest z jednej strony na potencjale endogenicznym powiatu, a z drugiej na wykorzystywaniu nowych technik i technologii transferowych z jednostek naukowych do podmiotów zlokalizowanych w PSG. Efekty takiej współpracy będą widoczne szczególnie w postaci ulepszonych, bądź całkowicie nowych produktach, sposobach zarządzania firmami, ale także w możliwościach wykorzystania potencjału przedsiębiorstw do testowania i wdrażania przez jednostki badawczo-rozwojowe wynalazków i innowacji. Zakłada się, że przedsiębiorstwa do 2015 r. wygenerują 5-10 nowych lub innowacyjnych produktów.

2. System zarządzania kapitałem ludzkim - innowacyjność systemu polega na przejęciu przez Centrum Kształcenia Praktycznego (jednostka powiatu), całego procesu kształcenia ustawicznego młodzieży i dorosłych dla potrzeb przedsiębiorstw zlokalizowanych w PSG. Proces edukacyjny prowadzony będzie w porozumieniu z pracodawcami, którzy w swoich firmach organizować będą kształcenie praktyczne oraz z uczelniami wyższymi, które przejmą obowiązek kształcenia teoretycznego kadr. Nastąpi naturalny przepływ informacji z uczelni do przedsiębiorstw oraz z przedsiębiorstw do uczelni. Nośnikami informacji będą przede wszystkim uczestnicy kształcenia, ale również przedsiębiorcy i naukowcy, którzy będą zmuszeni współpracować w zakresie ustalania programu kształcenia.

3. System poligonów doświadczalnych - wspierajacych praktyczną naukę zawodu.

4. Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy dla bezrobotnych z priorytetem na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Efektem realizacji innowacyjnie zarządzanego projektu jest możliwość bezkolizyjnej lokalizacji przez inwestorów na przygotowanych terenach każdego rodzaju działaności.

W wyniku realizacji projektu cechującego się coraz większym znaczeniem gospodarczym jest sprzedaż na chwilę obecną 37 działek inwestycyjnych i ściągnięcie inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych na teren powiatu (obecnie zlokalizowało się już 20 firm z różnych branż, m.in. budowa największej w Polsce fabryki peletu drzewnego, planowana budowa proekologicznej biogazowni, jak również szereg innych firm, m.in. transportowych, handlowych, produkcyjnych).

Potwierdzeniem innowacyjnej i prorozwojowej funkcji projektu jest wzrost o 208 w latach 2009-2010 liczby przedsiębiorstw funkcjonujących w powiecie przasnyskim ( dane: GUS) - dla których rozwój Strefy jest katalizatorem działania i rozwoju własnej działalności.

Projekt umożliwił biznesowi duże oszczędności z tytułu udostępnienia, po niewygórowanych cenach, gruntów z gotową infrastrukturą techniczną. Przedsiębiorcy zyskują też na czasie przygotowania i realizacji inwestycji. Grunty posiadają bowiem zatwierdzony przez Radę Gminy Przasnysz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ze wszystkimi uzgodnieniami.

Jednocześnie, przyjmując wskaźnik bezrobocia jako miernik rozwoju gospodarczego, Powiat przasnyski zanotował jego największy spadek na Północnym Mazowszu. Nie bez znaczenia jest również fakt zajmowania przez powiat przasnyski pozycji lidera w wykorzystaniu środków unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Realizacja projektu wpłynęła w istotny sposób na jakość środowiska naturalnego na terenie zajmowanym przez Strefę. Uregulowaniu uległy również stosunki wodne na terenie strefy - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi z przyłączem do istniejącej oczyszczalni ścieków w Przasnyszu wpłynęła na poprawę jakości ścieków odprowadzanych do wód i do ziemi. Odwodniono i zmeliorowano ponadto grunty, które w latach wcześniejszych stale zalewane były przez wody roztopowe i opadowe.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Jednorazowe koszty związane z opracowaniem i budową systemu:

33.805.000 zł - koszt całego projektu w tym:

a) środki z EFRR - 28 734 250 zł

b) nakłady własne - 5 070 750 zł

Operacyjne koszty związane z funkcjonowanie rozwiązania:

Koszty operacyjne obsługi projektów wyniosły 0 zł z uwagi na zatrudnienie własnych pracowników

Finansowym efektem zarządzania nowo powstałą infrastrukturą na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej są pozyskane środki zewnętrzne w wysokości 28 734 250 zł. zainwestowane w uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Do korzyści ekonomicznych należy również dochód ze sprzedaży zainteresowanym inwestorom w pełni uzbrojonych działek - na chwilę obecną sprzedanych zostało 37 działek za sumę 4 860 777 zł. brutto.

Szacunkowy koszt wszystkich działek w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej wynosi

28 571 293 zł netto.

Jako wzrost dochodu przyjąć możemy także wzrost wartości podatków PIT i CIT wynikający z przekształcenia terenów rolniczych na tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą - średnio o 0,52 zł za m2 co daje sumę wzrostu dochodów z podatków z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej o ok. 1 386 000 zł (w przypadku sprzedaży wszystkich działek).

Jak wynika z powyższego nakłady własne powiatu poniesione na realizację projektu szybko się zwracają.

Wymiar instytucjonalny: korzyści instytucjonalne to nade wszystko nowe podejście do zarządzania w dziedzinie infrastruktury technicznej - podstawowymi przesłankami warunkującymi wprowadzenie inwestycji do realizacji był rozwój gospodarczy powiatu, możliwość lokowania inwestycji na kompleksowo przygotowanym terenie i stworzenie nowych miejsc pracy. Jedyny taki projekt realizowany przez Powiaty w Polsce. Korzyści jednocześnie osiągnął jednocześnie sektor przedsiębiorczości, który uzyskał gotowe do zasiedlania tereny inwestycyjne po bardzo atrakcyjnej cenie i w dobrej lokalizacji.

Wymiar społeczny: rozwój gospodarczy, nowe miejsca pracy, spadek bezrobocia, rozwój firm lokalnych, korzyści i nowe możliwości dla kooperantów i otoczenia biznesowego, firm handlowych, transportowych.

Podsumowując: zarządzanie infrastrukturą techniczną w PSG w wymiarze finansowym przyniosło powiatowi wymierny zysk w postaci pozyskanych środków zewnętrznych niezbędnych do uzbrojenia we wszystkie media terenów inwestycyjnych, oraz zyski ze sprzedaży tychże terenów inwestycyjnych inwestorom.

Nie podjęcie inwestycji w takim zakresie spowodowało by marginalizację powiatu i brak możliwości szybkiego rozwoju gospodarczego.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Praktyczne rady dot. fazy formułowania założeń, planowania i budżetowania przedsięwzięcia: - utrzymanie założeń Wieloletnich planów inwestycyjnych niezależnie od kadencyjności Rad Powiatu,

- przedsięwzięcia, które generuje rozwój gospodarczy, dochód i miejsca pracy powinny mieć priorytet w strategii rozwoju powiatu.

Realizacja tego typu projektów wymaga dobrej współpracy z samorządem gminnym, który uchwala Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, wydaje decyzje środowiskowe, kształtuje część polityki podatkowej.

Projekt wymaga monitorowania w zakresie dochodów przekraczających koszty przedsięwzięcia i odprowadzania nadwyżki w proporcji do UE.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich