Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.928
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Rozwój instytucjonalny : Partnerstwo
Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Urząd Miejski w Dzierżoniowie (woj. dolnośląskie) od roku 1999, kiedy to jako pierwszy w Polsce uzyskał certyfikat ISO 9001, promuje zasady nowoczesnego zarządzania w sektorze publicznym, w tym z wykorzystaniem metod zarządzania jakością - potwierdzając  pozycję lidera tym zakresie w kraju. Jest to doceniane przez mieszkańców, którzy w corocznych badaniach opinii o jakości pracy urzędu miasta oraz jakości usług publicznych dostarczanych przez samorząd - dają im wysoką ocenę. Profesjonalizm zarządzania doceniają także przedsiębiorcy, którzy blisko 10 lat inwestują w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, która liczy obecnie 17 podmiotów i zatrudnia 1838 pracowników z terenu miasta i całego powiatu. Rozwojowi sfery gospodarczej towarzyszy rozwój usług społecznych i dbałość o ochronę środowiska. Rozwój miasta i jakości życia nie byłby możliwy, gdyby nie konsekwentnie prowadzona od 15 lat polityka rozwoju instytucjonalnego administracji samorządowej. W roku 2012 Urząd Miasta Dzierżoniowa został finalistą Europejskiej Nagrody Jakości (EFQM) i stale inwestuje w rozwój kwalifikacji personelu oraz systemu zarządzania usługami publicznymi, tak aby zadowolić szybko rosnące oczekiwania mieszkańców oraz przeciwdziałać zagrożeniom, jakie niesie kryzys gospodarczy w Europie, którego wpływ jest dostrzegalny w Polsce. Swoje pozytywne doświadczenia Dzierżoniów stara się przekazywać innym samorządom w kraju. W roku 2008 władze miasta postanowiły podzielić się nimi z innymi samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w kraju - w sposób zorganizowany w ramach projektu, jednocześnie stale doskonaląc swój system.
Projekt realizowano w ramach działania 5.2.1 w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w EFS w okresie trzech lat (2009 - 2011). Budżet projektu wyniósł ponad 6 mln zł (ok. 1,5 mln Euro). Instytucją nadzorującą realizację grantu było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).
Strukturę projektu oparto na partnerstwie publiczno - prywatnym. Lider Projektu -Gmina Miejska Dzierżoniów była odpowiedzialna wobec MSWiA za realizację projektu, zarządzanie nim i wykorzystanie funduszy pomocowych EU oraz organizację współpracy z partnerami. Przedstawicielem sfery biznesowej były (podmiot prywatny) - firma Umbrella Consulting Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem Konsultantów programu Umbrella, realizujące wspólnie usługi doradcze i szkoleniowe na rzecz jednostek samorządu. Projekt ze względu na szeroki zakres terytorialny i organizacyjny był przedsięwzięciem dużej skali. Objął swym zasięgiem 27 jednostek samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego z terenów dwóch województw: Dolnego Śląska i Małopolski. W ramach prowadzonych usług doradczych i szkoleniowych przeszkolono ponad 3400 pracowników samorządowych.
Projekt dotyczył kompleksowego programu doskonalenia jakości usług publicznych, zarządzania urzędem oraz rozwoju zasobów ludzkich w JST. Podejście metodyczne projektu polegało na przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb dla każdej z 27 JST. Na tej podstawie opracowano indywidualne programy wdrożeniowe dopasowane do poziomu rozwoju instytucjonalnego danej jednostki w oparciu o zdiagnozowane potrzeby.
Projekt ukierunkowany był m.in. na poprawę standardów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego,  doskonalenie procesów świadczenia usług publicznych, wzrost kompetencji pracowników, ich satysfakcji oraz zaangażowania w poprawę sprawności i efektywności świadczenia usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Metoda stymulowania zmian w urzędach oparta była na wymianie doświadczeń/informacji/wiedzy poprzez uczestnictwo w cyklu warsztatów benchmarkingowych oraz na wykorzystaniu intranetowych narzędzi: portalu projektu, bazy dobrych praktyk i strony www. Realizacja projektu oparta była na pełnym wykorzystaniu dobrych praktyk i doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie jako lidera w skali krajowej z zakresu zarządzania w administracji samorządowej - Urząd Miasta w Dzierżoniowie (UMD) posłużył jako model referencyjny dla pozostałych partnerów.
Misją Projektu zgodnie z decyzją partnerów było „poprawianie jakości usług świadczonych klientom, przy równoczesnym rozwijaniu potencjału wszystkich pracowników i doskonaleniu pracy całego urzędu".
Projekt  promowany był wielopoziomowo, zarówno lokalnie jak i w różnych mediach ogólnopolskich - np. czasopiśmie branżowym „Wspólnota" czy „Gazeta Samorządu i Administracji", a także w tygodniku „POLITYKA" oraz w formie ulotek, broszur rozdawanych na różnych konferencjach i seminariach. Udział w projekcie, wsparty odpowiednimi działaniami promocyjnymi, zwiększał prestiż jednostki, która mogła być postrzegana przez mieszkańców czy partnerów jako jednostka nastawiona na doskonalenie i otwarta na nowe pomysły.

     

 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-03-30

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Dzierżoniów
Powiat:  dzierżoniowski
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Telefon:  74 6450865
Fax:  74 6415530
Adres e@mail:  um@um.dzierzoniow.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Dorota Sało
 Inspektor w Urzędzie Miejskim
 tel. 74 6450865

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich