Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.665.244
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie usługami
Centrum Zarządzania Zimowym Utrzymaniem

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Drogi służą najbardziej elastycznemu, a przez to najpowszechniejszemu rodzajowi transportu, odgrywając szczególną rolę w życiu społeczno-gospodarczym. Stan dróg, ich przejezdność,         w szczególności tych o znaczeni lokalnym,  jest nieoceniona w okresie zimowym, w którym to komunikacja jest bardzo niebezpieczna i często swego rodzaju ryzykowna.

Projekt skoordynowanego zarządzania utrzymaniem wszystkich dróg lokalnych (gminnych              i powiatowych) leżących na terenie jednego powiatu w okresie zimowym, dotyczy zadań związanych z odśnieżaniem i łagodzeniem śliskości. Swym zasięgiem obejmuje tylko drogi powiatowe i gminne wskazane do utrzymania przez poszczególnych zarządców na zasadzie porozumienia.

Proponowane rozwiązanie w zakresie zimowego utrzymania dróg lokalnych polega on na utworzeniu powiatowego Centrum Zarządzania Zimowym Utrzymaniem (CZZU), którego zadaniem będzie kierowanie bierną i czynną akcją zimową, w pełnym zakresie na wskazanych przez jst biorące udział w projekcie, drogach, tj. poprzez: jej przygotowanie, prowadzenie, koordynowanie działań, kontrolę jakości i rozliczenie.

Podstawowe założenia funkcjonalne tego rozwiązania to:

  • bezpośredni nadzór organizacyjno-techniczny nad całym systemem sprawuje Zarząd Dróg Powiatowych (ZDP),
  • sposób zarządzania jest odzwierciedleniem zasad i metod funkcjonujących w danym ZDP, bazując na wypracowanych i sprawdzonych w działaniu doświadczeniach zarządu,
  • CZZU jak i główna baza materiałowo-składowa zlokalizowane będą na terenie siedziby ZDP, bądź też Obwodu Drogowego ZDP, który taką rolę pełni obecnie i jest do tego przygotowany zarówno pod względem lokalowym, wyposażenia w sprzęt techniczno-biurowy, zaplecza warsztatowego jak i placów do składowania materiałów.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-02-24

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Giżycko
Powiat:  giżycki
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  11-500 Giżycko
Jednostka wdrażająca:  Zarząd Dróg Powiatowych
Ulica:  ul. Węgorzewska 4
Telefon:  (87) 429-34-26
Wirtyna internetowa:  wrota.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/Zarzad-Drog-Powiatowych/ZDP-Strona-startowa
Liczba mieszkańców:  56.652
Osoby kontaktowe:  Józef Pipiro
 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
 e@mail: z.d.p.gizycko@pro.onet.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych