Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.156
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie usługami
Sieć internetowa motorem rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem
Gmina Dobrcz to gmin typowo rolnicza gdzie z 13.041 ha powierzchni gminy użytki rolne zajmują 10.483 ha  (81% ogółu powierzchni) a grunty orne - 9.394 ha. Cześć powierzchni gminy zajmuje Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły. .  Ludność gminy to 10.222 mieszkańców. Terytorialnie Dobrcz podzielona jest na 21 sołectw. Na terenie gminy jest 7 szkół - w 3 szkoły podstawowe: Stronno, Strzelce Górne, Kozielec i 4 zespoły szkół łączących szkoły podstawowe i gimnazjum w miejscowościach Borowno, Dobrcz, Kotomierz, Wudzyn. Na terenie gminy działa również Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie. Przed wprowadzaniem rozwiązania dało się zauważyć niską aktywność społeczną i obywatelską mieszkańców mierzoną liczbą organizacji pozarządowych i uczestnictwem w zebraniach wiejskich. Gmina charakteryzuje się niskim poziomem infrastruktury - brak kanalizacji, dobrych dróg, niski poziom przedsiębiorczość mierzonym liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, działających poza sektorem rolniczym. Jednym w poważnych problemów stojących na drodze do rozwoju przedsiębiorczości był brak sieci internetowej nie pozwalającej rozwijać przedsiębiorstw działających w oparciu o Internet. Brak sieci powodowała również, że nie możliwe było uruchomienie w szkołach programów bazujących na dostępnie do Internetu.
Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

W ramach programu eVita, przy współpracy z doradcami zewnętrznymi przedstawiciele lokalnej społeczności wypracowali założenia do informatyzacji gminy Dobrcz, które zostały przedłożone Radzie Gminy i włączone do Strategii Rozwoju Gminy Dobrcz. W strategii zapisano, że jej celem jest popularyzacja zastosowań technologii informacyjnych wśród mieszkańców, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii w rozwoju lokalnych społeczności. Przed opracowaniem strategii i późniejszym jej wdrożeniu, w badaniach wizji rozwoju gminy młodzież podkreślała: brak ciekawych ofert na spędzanie wolnego; brak miejsc gdzie młodzież mogłaby się spotkać a szczególnie zaakcentowała na problem ograniczonego dostępu do Internetu, który odbierają jako „okno" na świat. Młodzież oczekiwała również dostępu do nowych technologii. W wizji rozwoju gminy dorosłych mieszkańców gminy, Dobrcz ma być w przyszłości uporządkowaną i czystą gminą, z szerokimi drogami i obwodnicami, w której każdy mieszkaniec ma prace i dostęp do Internetu.

Tak sprecyzowane oczekiwania mieszkańców ukierunkowała prace strategii, której, realizacja miała się przyczynić w większego wykorzystania Internetu w tworzeniu miejsc pracy na obszarach wiejskich.

W strategii położono akcent na kluczowe zagadnienia związane z przestrzenią  informacyjną i  wiążące się z tym szeregiem wyzwań, którym w przyszłości trzeba sprostać:

 • odpowiednia szybkość łącz szerokopasmowych, umożliwiająca dostarczanie zawartości multimedialnej, np. wideo wysokiej rozdzielczości;
 • interoperacyjność pozwalająca przenoszenie usług pomiędzy różnymi platformami;
 • stałe ulepszanie urządzeń oraz komunikujących się ze sobą platform;
 • bezpieczeństwo pozwalające na lepsze zabezpieczenie użytkowników Internetu przed, szkodliwą zawartością, awariami technologicznymi itd.

Jednak powyższe rozwiązania są bardzo kosztowne, przekraczające możliwości gminy jednak aby nie ponosić w przyszłości dodatkowych kosztów koncepcja rozwoju informatyzacji gminy powinna wymienione wyzwania uwzględniać. W strategii również podkreślono, że integracja społeczna poprzez społeczeństwo informacyjne oznacza korzyści płynące z szerokiego wykorzystania technik informatycznych dla wszystkich obywateli:

 • stałe polepszanie jakości usług publicznych;
 • czynienie ich mniej kosztownymi i bardziej dostępnymi dla społeczeństwa.

Potwierdza to opinie wielu ekspertów, że technologie informatyczne i rozwój społeczeństwa informacyjnego, jest wręcz dedykowany dla obszarów peryferyjnych, wiejskich i stwarza nowe możliwości rozwoju. Muszą jednak być spełnione odpowiednie warunki techniczne i rozwinięte umiejętności mieszkańców tych obszarów. W trakcie konsultacji społecznych mieszkańcy wskazali jako

najważniejsze trzy obszary zastosowań IT w gminie:

 • edukację poprzez działania mające na celu podniesienie kwalifikacji mieszkańców z zakresu wiedzy informatycznej,
 • budowę infrastruktury teleinformatycznej gminy opartej na niekomercyjnej sieci

komputerowej oraz sieci publicznych punktów dostępu do Internetu,

 • rozwój biznesu lokalnego - e-gospodarka poprzez podjęcie działań związanych z

pozyskaniem nowych rynków zbytu dla producentów lokalnych, wzmocnieniem roli

gminy jako ośrodka rozwoju lokalnego biznesu przez imprezy i działania ukierunkowane na promocje atrakcji lokalnych, możliwości biznesowych, produktów lokalnych, delikatesów i tradycji kulinarnych.

Określono, że proces informatyzacji gminy wymaga trzech podstawowych elementów:

 • rozwoju infrastruktury teleinformatycznej,
 • rozwoju oprogramowania/aplikacji ,
 • uzupełnienia wiedzy.

W zakresie rozwoju sieci szerokopasmowej, przyjęto następujące założenia:

 • możliwie niski koszt urządzeń dla odbiorców końcowych,
 • dążenie do stworzenia i ujednolicenia gminnej sieci szkieletowej,
 • jak najlepsze wykorzystanie obecnej infrastruktury i planu jej rozwoju,
 • zachowanie dalszej możliwości rozwoju infrastruktury.

Oprócz sieci szerokopasmowej przyjęto w strategii również realizację zadań związane z:

 • System monitoringu
 • Portal turystyczny
 • E-urząd
 • Portal edukacyjny
 • Komunikacja pomiędzy urzędami, sołectwami
 • Edukacja Informatyczna

Po opracowaniu strategii kolejnym etapem działań gminy było wdrożenie jej w życie. Gmina uzyskała  w ramach realizowanego przez Fundację Wspierania Wsi - programu eVita dotację  w wysokości 25.000 zł na rozbudowę istniejącej Niekomercyjnej Sieci Komputerowej (dalej nazywaną NSK). Wsparcie to umożliwiło rozbudowę już istniejącej sieci internetowej „Amatorska Sieć Komputerowa Dobrcz", utworzonej i administrowanej przez Towarzystwo Rozwoju Gminy. Rozbudowa sieci i utworzenie większej ilości punktów dostępu dało szansę do podłączenia do niej wszystkich chętnych mieszkańców gminy. We współpracy ze szkołą podstawową powstał Publiczny Punkt Dostępu do Internetu, gdzie każdy z mieszkańców może bezpłatnie skorzystać z Internetu. Także młodzież otrzymała swoją część portalu, którym całkowicie autonomicznie może gospodarować. Przeprowadzony został cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu podstawowych i zaawansowanych umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu dla mieszkańców (tematyka szkoleń została dostosowana do zgłoszonych przez uczestników potrzeb). W ramach szkoleń z zastosowania internetu prowadzono również zajęcia z zakresu księgowość elektronicznej, Internetowej promocji własnej działalności - gospodarstwa agroturystyczne, promocji lokalnych produktów żywnościowych oraz z programów użytkowych takich jak: Office i Internet, Exel, Access, Grafika komputerowa, Linux. Za niewielkie pieniądze, ale przy dużym zaangażowaniu obywatelskim gmina wykonała duży krok do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Rezultaty wdrożenia projektu - wzmocnienie ekonomiczne gminy. Upowszechnienie Internetu przyczyniło się do rozpropagowania na szerszą skalę gospodarstw agroturystycznych, promocji i sprzedaży produktów regionalnych. W rezultacie wdrożenia rozwiązania, jakim było stworzenie lokalnej sieci internetowej było podniesienie kwalifikacji mieszkańców z zakresu wiedzy informatycznej, zwiększyło możliwości wykorzystania internetu dla rozwoju rożnego rodzaju działalności komercyjnej, możliwość stworzenia internetowego systemu obsługi klientów gminie. W gminie działa obecnie elektroniczna skrzynka podawcza. Podsumowując, obecnie szereg założonych w strategii działań związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego zostało wdrożonych w życie. Mimo, że dla niektórych gmin, szczególnie dużych miast, zakres działań i użyte środki w gminie Dobrcz nie imponują, jednak na miarę tej wielkości gminy robią jednak wrażenie. Szczególnie konsekwencja w osiągnięciu celów założonych w strategii.  

 

Zasady równości płci

Projekt nie narusza zasady równości płci w dostępie do usług, równocześnie może być szansą na rozwój nowych obszarów działalności zawodowej wśród niektórych grup mieszkańców wsi.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

     Projekt w swoim założeniu ma charakter obywatelski. W projekcie czynnie brali udział:

 • Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz
 • Stowarzyszenie „Młodzież Gminy Dobrcz"
 • Klub Seniora przy GOK Dobrcz
 • Towarzystwo "Rolnictwo-Turystyka"
 • Koło Rękodzielnicze Dobrcz
 • Zarząd Gminny Kół Gospodyń Wiejskich w Dobrczu
 • Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrczu
Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Najważniejszym elementem replikacji praktyki jest współpraca z liderami lokalnymi, działaczami samorządowymi lub aktywistami organizacji pozarządowych. Szczególnie w przypadku sieci inwestycji związanych z instalacją sieci internetowych należy zadbać, aby włączyć do programu działań szkolenia z wykorzystania internetu. Powinni nimi zostać objęci wszyscy mieszkańcy gminy, którzy w przyszłości będą korzystali z internetu. Szkolenia te powinny być ukierunkowane na praktyczne wykorzystanie internetu do promocji własnej działalności - agroturystyka, do tworzenia własnej firmy zajmującej się sprzedażą lokalnych produktów. Kolejnym ważnym elementem niezbędnym do powodzenia projektu jest stworzenie możliwie jak największej liczby punktów dostępu. Najlepiej, aby te punkty utworzone były w miejscach publicznych, takich jak biblioteki szkoły przedszkola, biblioteki. Można również wzorem innych państw (Estonia) utworzyć takie punkty dostępu w sklepach, stacjach benzynowych. Istotnym elementem, który zapewni długotrwały efekt wdrożonego rozwiązania jest włączenie urzędu gminy w proces tworzenia elektronicznej administracji. Zapewni to z jednej strony lepsze i szybsze obsługiwanie klientów a także pozwoli na utrzymanie sieci Internetowej w sprawności technicznej.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich