Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.780
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie strategiczne
Samorządowy program wspierania przedsiębiorczości TERAZ BIZNES i organizacja lubartowskiej strefy gospodarczej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem
Lubartów po 1989 r. to miasto o wysokim bezrobociu i upadających zakładach pracy. Mieszkańcy musieli szukać pracy w pobliskim Lublinie lub w dalszych częściach Polski, czy na emigracji. Samorząd miał relatywnie niewielkie możliwości przeciwdziałaniu bezrobociu. Sięgając po środki unijne postanowiono stworzyć obszar w granicach miasta odpowiednio przygotowany dla nowych przedsięwzięć gospodarczych, a następnie zadbano o jego promocję i stworzenie przyjaznego klimatu dla biznesu.
Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań
W roku 2008 rozpoczęto w Lubartowie realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Czas na Lubartów – kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje”. Przedmiotem projektu było kompleksowe przygotowanie terenu przy ul. Gazowej pod inwestycje. Teren objęty projektem stanowił obszar przeznaczony pod produkcję, z dopuszczeniem lokalizowania usług komercyjnych.
Obszar ten jest zlokalizowany w pobliżu obwodnicy Lubartowa, biegnącej w ciągu drogi krajowej nr 19 (przyszła trasa S19). Dojazd do terenów inwestycyjnych jest możliwy od strony drogi krajowej oraz od strony miasta ulicami: Nowodworską lub Lipową (drogi powiatowe), pomiędzy którymi, równolegle do drogi krajowej, biegnie ul. Gazowa (droga gminna). Do terenów inwestycyjnych doprowadzona jest również bocznica kolejowa, będąca odgałęzieniem od linii Lublin – Siedlce.
Miasto będąc właścicielem terenów o łącznej powierzchni 21,4548 ha w pierwszym rzędzie przystąpiło do procesu scalenia nieruchomości na obszarze 39,7863 ha. (umowa z wykonawcą zawarta została w listopadzie 2008 r.). Pozwoliło to na uzyskanie jednolitych terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 18,63 ha.
W ramach projektu wybudowano drogi umożliwiające obsługę tworzonych terenów inwestycyjnych wraz z uzbrojeniem w postaci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz kanalizacji umożliwiającej wstrzelenie światłowodu.
Zrealizowane prace to:
- 1,44 km wybudowanej drogi,
- 1,17 km przebudowanej drogi,
- 1,19 km wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
- 2,42 km wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
- 1,41 km wybudowanej sieci wodociągowej,
- 1,40 km wybudowanej kanalizacji światłowodowej.
Tereny przeznaczone pod przyszłe inwestycje cechuje możliwość doprowadzenia energii o odpowiadających parametrach z uwagi na bliskie położenie dużej stacji transformatorowej, zlokalizowanej przy Zakładzie Energetycznym przy ul. Nowodworskiej, możliwość włączenia budowanej infrastruktury technicznej do sieci miejskich oraz posiadanie przez miasto 100 % gruntów potrzebnych dla prawidłowego zrealizowania projektu. Przygotowanie opisanego terenu pod inwestycje jest jednym z programów strategicznych dla Lubartowa wyznaczonych w strategii rozwoju gminy miejskiej Lubartów na lata 1999 – 2015 (patrz załącznik), a wykup gruntów był sukcesywnie prowadzony przez kilka kadencji władzy samorządowej. Mogą być one przeznaczone pod każdy rodzaj działalności.
Działania zrealizowane w projekcie wyróżniono w konkursie Grunt na Medal 2010 organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Przygotowanie terenów pod inwestycje to był pierwszy krok, w następnym należało to miejsce wypromować, stworzyć jak najlepsze warunki do inwestowania i pozyskać przedsiębiorców chcących założyć w tym miejscu biznes. Temu celowi służyła realizacja kolejnego projektu ze środków unijnych pod nazwą „Teraz biznes – budowa Lubartowskiej Strefy Gospodarczej”.
Jego przedmiotem było utworzenie Lubartowskiej Strefy Gospodarczej stanowiącej spójny produkt marketingowy promujący lubartowskich przedsiębiorców, miasto Lubartów i Lubelszczyznę. Strefa obejmuje tereny na których działają już przedsiębiorcy z Lubartowa i okolic oraz tereny przygotowywane pod nowe inwestycje. Trzonem strefy i jednocześnie najbardziej atrakcyjną ofertę inwestycyjną stanowią obszary położone przy ul. Gazowej w Lubartowie.

W ramach projektu przeprowadzono kampanię promocji gospodarczej Lubartowa. Elementem kampanii było przygotowanie dwóch filmów animowanych – historyjek rysunkowych do publikacji w Internecie, opracowanie piosenki i haseł promujących miasto i LSG, kampania na stronach internetowych Interia.pl. Biznespolska.pl i Bizneslublin.pl i reklama prasowa w Rzeczpospolitej.
Ponadto zorganizowano trzy spotkania z przedsiębiorcami, nawiązano współpracę z Izbą Przemysłowo – Handlową w Lublinie i promowano tereny inwestycyjne w Lubartowie na targach inwestycyjnych Real Vienna w Wiedniu i Investfield w Poznaniu.
Oprócz działań promocyjno – marketingowych stworzono od podstaw system obsługi inwestora w Urzędzie Miasta Lubartów. W ramach systemu działa kompleksowo urządzone Biuro Obsługi Inwestora mieszczące się na parterze budynku Urzędu Miasta, oraz strona internetowa poświęcona tematyce gospodarczej w polskiej i angielskiej wersji językowej. Oferty inwestycyjne miasta dostępne są w wersji papierowej w Biurze, a w wersji elektronicznej na stronie www.biznes.lubartow.pl oraz stronach tematycznie związanych z pozyskiwaniem inwestorów (np. baza ofert inwestycyjnych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych).
W ramach projektu została opracowana również kompletna baza przedsiębiorców z terenu Lubartowa. Dane z bazy stanowią podstawę do grupowania firm pod względem rodzaju działalności wielkości zatrudnienia itp. Baza w wersji papierowej znajduje się w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów a na stronie internetowej widoczna jest pod domeną www.biznes.lubartow.pl. Udostępniono tu wyszukiwarkę firm, w której są one dostępne w podziale na branże. Potencjalnie zainteresowany klient może z poziomu strony dokonać pierwszego kontaktu z firmą – wiadomość ze strony jest wysyłana bezpośrednio do zainteresowanego przedsiębiorcy. Aktualnie w bazie znajduje się 39 firm.
Oprócz opracowania bazy wydano również folder informacyjny zawierający reklamy firm z terenu miasta w wersji polsko i angielskojęzycznej.

Równolegle z realizacją projektu mającego za zadanie wypromowanie Lubartowa i stworzenie w nim klimatu, jak najbardziej przyjaznego dla rozwoju biznesu, samorząd miasta podjął starania mające na celu utworzenie na przygotowanych terenach - podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działania te zakończyły się sukcesem. Podstrefa powstała na mocy Rozporządzenia Rządu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej strefy ekonomicznej. Akt ten rozszerza obszar  Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Park Mielec o nowe lokalizacje, w tym o tereny inwestycyjne położone w Lubartowie przy ul. Gazowej. Podstrefa Lubartów obejmuje obszar blisko 20 ha gruntów inwestycyjnych.
Rezultaty wdrożenia narzędzia
Efekty zrealizowanych w Lubartowie projektów możemy podzielić na inwestycyjne i społeczne.
Rezultatem projektu „Czas na Lubartów…” jest kompleksowo uzbrojony teren inwestycyjny o powierzchni 18,63 ha. Potencjalnie, w ramach przyszłych podejmowanych przez samorząd działań, teren ten może zostać zwiększony do ok. 57 ha. (po uruchomieniu całości dostępnego terenu pomiędzy ulicami Nowodworska – Gazowa - Lipowa). Uzupełnieniem gospodarczego oddziaływania  projektu stanowić będą tereny leżące na terenie gminy Lubartów, po zachodniej stronie ulicy Gazowej. Ich potencjał to ok. 40 ha, i mogą one wykorzystywać infrastrukturę techniczną wybudowaną w ramach projektu bezpośrednio z ulicy Gazowej.
Na terenie tym powstało swoiste centrum produkcji materiałów dla budownictwa, których lista zaczyna się od cegieł, bloczków gazobetonowych i betonowych, elementów prefabrykowanych a kończy na drzwiach, oknach i materiałach wykończeniowych. Oprócz zakładów produkcyjnych działają tu firmy budowlane i wykonawcze. Nowi przedsiębiorcy to efekt realizacji drugiego z projektów - utworzenia Biura Obsługi Inwestora i Lubartowskiej Strefy Gospodarczej. Firmy te stworzyły i nadal tworzą tak potrzebne w Lubartowie nowe miejsca pracy.
Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu
Całkowity koszt realizacji pierwszego z projektów „Czas na Lubartów…” wyniósł 9 278 523,17 zł, wartość dofinansowania ze środków UE to kwota 5 815 555zł.
Wartość drugiego z projektów „Teraz biznes….” zamknęła się kwotą 442 499,97 zł, w tym wkład miasta Lubartów wyniósł 66 375 zł, a dofinansowanie zewnętrzne z UE 376 124,97 zł.
Zasady równości płci
Program ten jest projektem neutralnym, nie naruszającym zasad równości w dostępie kobiet i mężczyzn do usług publicznych. Jego realizacja bezpośrednio wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców gminy bez względu na płeć.
Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim
Przy realizacji programu, z uwagi na jego techniczny charakter, nie wystąpiła zinstytucjonalizowana współpraca ze społeczeństwem obywatelskim.
Jednak należy zauważyć, że bez ścisłej współpracy z przedsiębiorcami funkcjonującymi w Lubartowskiej Strefie Gospodarczej nie byłoby możliwe osiągnięcie założonych efektów. To dzięki nim strefa jest organizmem żywym, a nie tylko programem marketingowym.
W tworzeniu programu rozwoju LSG zastosowano metodę partycypacyjno - ekspercką. Przedsiębiorcy z Lubartowa uczestniczyli w pracach nad tym programem. Spotkania miały charakter otwarty dla wszystkich i były połączone z prezentacją oferty inwestycyjnej miasta oraz oferty Izby Przemysłowo Handlowej w Lublinie. Wspólnie opracowano dokument który zaprezentowano na konferencji w dniu 15 grudnia 2011 r. (patrz załącznik).
Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją
Działania podjęte w Lubartowie powinny zainteresować wiele samorządów. Gminy mają ograniczone możliwości aktywnej walki z bezrobociem. Mogą to robić właśnie tworząc jak najlepsze warunki dla potencjalnych inwestorów.
Lubartów zdecydował się na długofalowe działanie, w pierwszym kroku przygotowano obszar pod inwestycję. Chcąc to powtórzyć trzeba wyodrębnić teren będący własnością gminy i przygotować na jego obszarze niezbędną infrastrukturę. Powinien to być zwarty obszar z dogodnym dojazdem i z możliwością podłączenia wszelkich mediów.
W następnym kroku, wzorem Lubartowa należy ten teren wypromować, organizując profesjonalną kampanią marketingową, powołać w strukturach Urzędu Miasta – Biuro, które będzie profesjonalnie służyć inwestorom pomocą.
Bardzo dobrym pomysłem wydaje się również powołanie swoistej strefy gospodarczej, o której rozwój dbają nie tylko władze miasta, ale i sami przedsiębiorcy.
Do sfinansowania podjętych działań należy oczywiście zabezpieczyć odpowiednie środki we własnym budżecie, jak i sięgnąć po jeszcze dostępne fundusze zewnętrzne.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich