Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.592.858
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie personelem
Ostrowiec Świętokrzyski - Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Historia Ostrowca Świętokrzyskiego wiąże się nierozerwalnie z rozwojem przemysłu metalurgicznego. Ostrowiecka huta przez dziesiątki lat stanowiła główny ośrodek rozwoju gospodarczego miasta i regionu. Zakłady hutnicze były największym pracodawcą w mieściei okolicy. Wraz ze zmianą systemu gospodarczego na początku lat 90-tych konieczna stała  się restrukturyzacja Huty „Ostrowiec" oraz innych wiodących przedsiębiorstw, która doprowadziła do gwałtownego wzrostu bezrobocia i spowodowała poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania miasta. W tej sytuacji podstawowym wyzwaniem dla samorządu miejskiego stało się stworzenie jak najkorzystniejszych warunków dla rozwoju sektora MŚP, w związku z czym podjęto szereg inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania skutkom gwałtownego wzrostu bezrobocia i zachęcających inwestorów do lokowania kapitału w Ostrowcu Świętokrzyskim. W tym celu opracowano i przyjęto „Program pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego", który zakłada zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą oraz tworzących nowe miejsca pracy (zał. 1,2,3). Gmina zrealizowała również projekt „Rewitalizacja terenu poprzemysłowego" (zał. 4), w wyniku którego przygotowano i udostępniono przedsiębiorcom ponad 80 ha terenów inwestycyjnych.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej jest projektem Gminy mającym na celu aktywizację gospodarczą i zawodową mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego
i powiatu ostrowieckiego oraz rozwój przedsiębiorczości.  Cel ten został osiągnięty poprzez: utworzenie i rozbudowę instytucji otoczenia biznesu, poprawę zakresu wsparcia i warunków rozwoju dla istniejących podmiotów sektora MŚP, stworzenie warunków do powstawania nowych podmiotów gospodarczych oraz nowych miejsc pracy. Środki na utworzenie CPiAZ zostały pozyskane w ramach partnerskiego projektu sąsiadujących ze sobą miast Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Starachowic pn. „Aktywizacja gospodarcza województwa świętokrzyskiego - ośrodków poprzemysłowych w Starachowicach i w Ostrowcu Świętokrzyskim" w ramach Phare SSG 2003. 

Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej zostało utworzone w oparciu
o istniejące budynki, w których przed modernizacją znajdowały się: zasadnicza szkoła zawodowa, internat i stołówka oraz warsztaty szkolne. Ze względu na zmianę struktury gospodarki na terenie miasta, szkoła i oferowane przez nią kierunki kształcenia przestały cieszyć się zainteresowaniem, w związku z czym zaistniała potrzeba zmiany zagospodarowania budynków. Ze względu na duże bezrobocie występujące na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego priorytetem stało się pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców. Z tego powodu samorząd miasta podjął decyzję o utworzeniu Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej - instytucji, której głównym zadaniem jest tworzenie korzystnych warunków dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą oraz umożliwienie mieszkańcom zdobycia atrakcyjnego, poszukiwanego na rynku pracy zawodu. CPiAZ to nowoczesna instytucja, w skład której wchodzą:

 • Inkubator Przedsiębiorczości
 • Centrum Biurowo Konferencyjne
 • Ośrodek Aktywizacji Zawodowej

Swoją funkcję realizuje poprzez udostępnienie taniej powierzchni dla nowo powstających
i istniejących przedsiębiorstw, doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, kursy zawodowe, szkolenia dla bezrobotnych, kształcenie ustawiczne
i uzupełniające oraz organizację konferencji zapewniających wymianę doświadczeń
i zdobywanie wiedzy, służącej głównie rozwojowi gospodarczemu miasta i regionu.

Inkubator Przedsiębiorczości zlokalizowany został w budynku dawnych warsztatów szkolnych. Na dwóch kondygnacjach Inkubatora znajduje się:

 • 19 pomieszczeń produkcyjno - usługowych położonych na parterze budynku, w tym
  5 hal wysokich przeznaczonych na działalność produkcyjną o powierzchni 868,34 m2,
 • 20 pomieszczeń biurowo - usługowych zlokalizowanych na piętrze budynku.

Inkubator przedsiębiorczości oferuje nowopowstałym, a także już istniejącym przedsiębiorstwom pomieszczenia biurowe, powierzchnię produkcyjną, jak również wsparcie doradczo - szkoleniowe i co ważne, atmosferę wspólnoty sprzyjającą wymianie doświadczeń i wzajemnej pomocy. Firmy działające w Inkubatorze mają ułatwiony dostęp do niskooprocentowanych pożyczek i kredytów, co razem z opieką wykwalifikowanych  konsultantów ułatwia im wejście  na rynek, a także utrzymanie się na nim przez pierwszy okres działalności. Przedsiębiorstwa inkubowane są uprawnione do uzyskania ulgowych stawek czynszu oraz usług świadczonych przez Inkubator.

Głównym celem działalności Inkubatora jest promowanie i wspieranie przedsiębiorczości w mieście i regionie, stwarzanie specjalnych warunków organizacyjno-technicznych ułatwiających powstawanie nowych i rozwój istniejących małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, aktywizacja lokalnej społeczności do podejmowania działalności gospodarczej. Działania Inkubatora Przedsiębiorczości wspierają zrównoważony rozwój i usamodzielnienie się firm inkubowanych, a także przeciwdziałają bezrobociu na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu ostrowieckiego  poprzez wspieranie przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy. Celem działalności Inkubatora Przedsiębiorczości jest kreowanie takich narzędzi wsparcia dla przedsiębiorców, aby po okresie inkubacji firmy te były zdolne do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Inkubator Przedsiębiorczości jest również miejscem inspirowania współpracy przedsiębiorców, wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy, które dla małych i średnich firm są coraz częściej sposobem na stawienie czoła konkurencji i sukces rynkowy.

Proces inkubowania jest procesem ciągłym i cyklicznym. Maksymalnie po trzech latach firmy wycofują się i stwarzają miejsce dla kolejnych podmiotów, co sprawia, że proces inkubowania nowych firm może się rozwijać. Dodatkową korzyścią inkubowania firm jest tendencja do powstawania  w otoczeniu Inkubatora szeregu nowych przedsiębiorstw świadczących dla niego i jego klientów użyteczne usługi. Obecnie Inkubator Przedsiębiorczości jest zagospodarowany w 100%. Funkcjonuje tam ponad 30 podmiotów gospodarczych.

Centrum Biurowo-Konferencyjne to miejsce dla małych i średnich przedsiębiorstw gdzie mogą wynająć powierzchnie biurowe oraz skorzystać z oferty szkoleniowej
i konferencyjnej wielu instytucji otoczenia biznesu. CBK zlokalizowane zostało w dawnym budynku internatu i dysponuje:

 • 90 pomieszczeniami biurowymi o wysokim standardzie, 
 • salami szkoleniowymi,
 • 2 salami konferencyjnymi,
 • zapleczem gastronomicznym.

CBK to zaplecze dla instytucji otoczenia biznesu, a jego sąsiedztwo z Inkubatorem Przedsiębiorczości i Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej korzystnie wpływa na warunki działania firm i podniesienie poziomu wiedzy ich właścicieli i pracowników. W CBK mieszczą się m.in.: Agencja Rozwoju Lokalnego, biura rachunkowe, kancelarie prawne, fundusze pożyczkowe, przedstawicielstwa funduszy poręczeń kredytowych, biura tłumaczeń, punkt informacyjno - doradczy. Sąsiedztwo tego obiektu w stosunku do Inkubatora Przedsiębiorczości i Ośrodka Aktywizacji Zawodowej z pewnością wpływa na poprawę warunków działania firm z Inkubatora i podniesienie poziomu wiedzy ich właścicieli
i pracowników. W Centrum Biurowo-Konferencyjnym swoją siedzibę znalazło 59 organizacji.

Podmiotem prowadzącym Inkubator Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo-Konferencyjne jest Agencja Rozwoju Lokalnego - spółka powołana przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. ARL realizuje przedsięwzięcia zmierzające do ożywienia lokalnego rynku, wspiera nowopowstające podmioty gospodarcze oraz prowadzi działalność informacyjno-szkoleniową. Jej głównym celem działania jest aktywizacja i wspomaganie lokalnego rynku
w następujących aspektach: rozwój zasobów ludzkich, rozwój przedsiębiorczości, współpraca z przedsiębiorcami, organizacjami gospodarczymi, instytucjami naukowymi oraz jednostkami  samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju lokalnego.

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej jest nowoczesnym, trzykondygnacyjnym obiektem. Znajdują się w nim sale wykładowe, pracownie kom­puterowe, pracownie językowe, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna oraz część wystawiennicza o pow. 408 m2,
w której organizowane są targi pracy, wystawy promujące region, jego przedsiębiorstwa
i produkty, a także szkolenia dla firm sektora MŚP, mające na celu przygotowanie do skutecznego promowania się na rynkach krajowych i zagranicznych.

W ramach Ośrodka Aktywizacji Zawodowej działa Centrum Kształcenia Ustawicznego - pierwsza i największa tego typu w województwie publiczna, bezpłatna szkoła kształcąca rocznie około 800 osób w systemie zaocznym i wieczorowym w następujących typach szkół:

 • uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych,
 • liceum ogólnokształcącym dla dorosłych,
 • szkole policealnej dla dorosłych umożliwiającej zdobycie wykształcenia
  w następujących zawodach: technik informatyk, technik administracji, technik hotelarstwa,  technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony fizycznej osób
  i mienia, technik ochrony środowiska, technik prac biurowych, opiekunka środowiskowa.

W CKU prowadzona jest działalność edukacyjna dotyczącą kształcenia zawodowego w zakresie: uzyskania, zmiany, podnoszenia określonych kwalifikacji zawodowych, czy uzyskania uprawnień w ramach posiadanych kwalifikacji. Organizowane są także pozaszkolne formy kształcenia: kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, warsztaty szkoleniowe.

CKU gwarantuje swoim słuchaczom wszechstronne wykształcenie i zdobywanie nowych kwalifikacji lub przekwalifikowanie. Szkoła jest placówką kreatywną poszukującą innowacyjnych metod nauczania, mobilną, nakierowaną na edukację zawodową. Centrum funkcjonuje w mieście o tradycjach przemysłowych, w którym proces zmian wymusił potrzebę szybkiego zdobywania wiedzy, uzupełnienia jej oraz przekwalifikowania zawodowego. W związku z tym szkoła różnicuje ofertę edukacyjną dopasowując ją do zmieniających się potrzeb rynku pracy a także indywidualizuje ścieżki edukacyjne ze względu na różny poziom wykształcenia, specjalne potrzeby edukacyjne i doświadczenia zawodowe uczestników.

            W okresie ponad dwóch lat funkcjonowania CPiAZ można zaobserwować korzystne trendy w rozwoju gospodarczym miasta i regionu, polegające na zróżnicowaniu gospodarki, wzroście innowacyjności przedsiębiorstw oraz pobudzeniu aktywności i przedsiębiorczości wśród mieszkańców, czego konsekwencją jest utworzenie ponad 10 tysięcy nowych miejsc pracy i spadek stopy bezrobocia na terenie powiatu ostrowieckiego. 

 

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:

 • udostępniono ponad 3 880m2 powierzchni produkcyjno-usługowej w Inkubatorze Przedsiębiorczości,
 • udostępniono Centrum Biurowo-Konferencyjne o powierzchni 4764,46 m2,
 • udostępniono Ośrodek Aktywizacji Zawodowej o powierzchni 3 390 m2, w tym zaplecze wystawiennicze o powierzchni 408 m2.

Od uruchomienia Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, które miało miejsce w styczniu 2007 roku, do chwili obecnej w Inkubatorze Przedsiębiorczości pomieszczenia wynajmowało około 90 przedsiębiorców. Dla beneficjentów Inkubatora zorganizowano ponad 80 szkoleń o różnorodnej tematyce, w których wzięły udział 754 osoby, natomiast z doradztwa skorzystały 563 osoby. W Centrum Biurowo-Konferencyjnym swoją siedzibę znalazło 108 organizacji, z czego  zdecydowana większość to instytucje otoczenia biznesu. Do Centrum Kształcenia Ustawicznego uczęszczało 3 017 słuchaczy. W CKU zorganizowano także 65 kursów, w których uczestniczyło łącznie 1 791 osób.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Funkcjonowanie CPiAZ oddziałuje na życie gospodarcze miasta i regionu powodując spadek stopy bezrobocia na terenie powiatu ostrowieckiego, która w okresie od 2006 do 2008 roku kształtowała się następująco:

grudzień 2006 - 22,7 %

grudzień 2007 - 18,8%

grudzień 2008 - 16,3 %

 

W okresie od stycznia 2007 roku do czerwca 2009 roku na terenie powiatu ostrowieckiego utworzonych zostało 2 284 nowych firm, w tym 1 641 na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, powstało 12 283 nowych miejsc pracy. W okresie tym zorganizowano 235 szkoleń skierowanych dla osób bezrobotnych oraz małych i średnich przedsiębiorców, w których wzięło udział 2 509 osób.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych