Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.663.794
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Efektywność energetyczna : Praktyki
MIEJSKI PROGRAM ENERGETYCZNY jako jeden z filarów efektywnego zarządzania miastem

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Ełk jest malowniczym miastem położonym w województwie warmińsko-mazurskim. Stanowi jeden z głównych ośrodków gospodarczych, turystycznych i edukacyjnych Mazur. Najcenniejszym bogactwem Ełku jest nieskażone środowisko naturalne. Od 1991 roku samorząd miejski prowadzi, poprzez różnorodne działania, aktywną politykę w zakresie ochrony środowiska. W 2001 roku uruchomiono Centrum Edukacji Ekologicznej, które stara się o trwałe kształtowanie społecznego poparcia dla proekologicznych przedsięwzięć magistratu. Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wymianie doświadczeń z innymi samorządami w Ełku dostrzeżono potrzebę uporządkowania dotychczasowych, często intuicyjnych działań oraz wypracowania zasad spójnej polityki ekorozwoju miasta i regionu.

W 2009 r. rozpoczęto w Ełku prace zmierzające do sporządzenia opracowania „Miasto Ełk. Miejski Programu Energetyczny na lata 2010 - 2013" (MPE). Uchwalony w grudniu 2010 roku dokument ma charakter planu wieloletniego i pełni dla Ełku rolę narzędzia, porządkującego dotychczasowe i przyszłe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Zawarto w nim optymalną strategię działań, zmierzających do oszczędności wszystkich nośników energii w budynkach komunalnych. Działania te ukierunkowano na współpracę z mieszkańcami, zmierzając do upowszechnienia prawidłowych postaw w zakresie gospodarowania energią w gminie. W adresowanym do społeczności lokalnej MPE, samorząd stara się uświadomić mieszkańcom, że realizacja programu jest zarazem gwarancją efektywnego wydatkowania budżetu gminy na kolejne energooszczędne przedsięwzięcia. Bezpośrednim celem MPE było opracowanie harmonogramu działań gminy, mających na celu obniżenie zużycia energii w budynkach komunalnych o 10 % do roku 2013 (w stosunku do bazowego roku 2008). Określono więc zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne konieczne do realizacji przyjętego celu. Program wszedł w życie 21.12.2010 r. Ełk, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, zyskało nowe, przydatne narzędzie do konsekwentnej realizacji polityki proekologicznej. Umożliwia on przygotowanie i włączenie do realizacji nowych zadań, poprzez ich krytyczną ocenę i właściwe pozycjonowanie wśród dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć. MPE stał się więc jednym z filarów efektywnego zarządzania miastem.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-03-03

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Ełk
Powiat:  Ełk
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  19R Ełk
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Ełku
Ulica:  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4
Wirtyna internetowa:  www.elk.pl
Liczba mieszkańców:  59.000
Osoby kontaktowe:  Tomasz Andrukiewicz
 Prezydent Miasta
 tel. 87 73 26 200

 Krzysztof Wilczyński
 główny specjalista ds. zarządzania energią
 tel. 87 732 62 30
 e@mail: k.wilczynski@um.elk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych