Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.663.820
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Efektywność energetyczna : Praktyki
Kompleksowe działanie Gminy Miejskiej Kraków na rzecz efektywności energetycznej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Szeroko rozumiana infrastruktura komunalna początku lat 90 w Krakowie, przed wdrożeniem projektu, cechowała się niską jakością urządzeń, przestarzałą technologią i dużą energochłonnością. Po przemianach ustrojowych w Polsce pojawiła się możliwość zastosowania nowych technologii i urządzeń. Ówczesny Zarząd Miasta, a także kolejni Prezydenci wywodzili się z krakowskich środowisk naukowo-technicznych, stąd przekonanie do konieczności wprowadzenia zmian wynikało z ich wysokiej świadomości ekologicznej i wiedzy technicznej. W naturze krakowskich samorządowców istnieje także tradycyjna skłonność do oszczędzania, co wzmacniało determinację w działaniach.

Już ponad 10 lat temu w Krakowie postawiono sobie ambitne cele:

- uzyskanie  oszczędności w kosztach utrzymania infrastruktury;
- ograniczenie  strat energii;
- ograniczenie  negatywnego oddziaływania gospodarki komunalnej na środowisko;
- wykorzystanie energii odnawialnej.

Zakres zaplanowanych wtedy działań (który można określić długoterminowym programem efektywności energetycznej) zamykał się w trzech zasadniczych obszarach:

- zwiększenie  efektywności energetycznej istniejących instalacji i obiektów;
- budowanie  nowoczesnych instalacji komunalnych z uwzględnieniem energii odnawialnej   ochrony środowiska;
- zmiany w  zarządzaniu gospodarką komunalną.

Do realizacji projektu zobligowane zostały wszystkie spółki i jednostki gminne. Przedsięwzięcia z zakresu poprawy
efektywności znalazły odzwierciedlenie w planach rozwoju tych podmiotów i były z pełną konsekwencją i determinacją wdrażane w kolejnych latach.
Realizację projektu prowadzą następujące podmioty gminne:

KHK - Krakowski Holding Komunalny S.A., aktualny projekt to budowa Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów z odzyskiem energii.

W holdingu skupione są spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. odpowiedzialne za poniżej zdefiniowane obszary prgramu:

MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji S.A. 
- unowocześnianie taboru  tramwajowego i autobusowe 

MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.:
- zarządzanie i modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej;
- wsparcie dla działań w zakresie ochrony powietrza;
- program ciepłej wody użytkowej.

MPWiK - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A
- oczyszczanie ścieków - neutralizacja gazów procesowych z odzyskiem energii,
- odzysk energii w magistrali wodociągowej.

Pozostałe podmioty gminne odpowiadają za:

ZIKiT - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu:
- modernizacja oświetlenia ulicznego;
- modernizacja i rozbudowa podstacji trakcyjnych;
- zespoły urządzeń komunikacyjnych zasilanych energią odnawialną. 

MPO  -  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp z o.o.:
- zajmuje się zarządzaniem zintegrowanym systemem gospodarki odpadami gminy;
- zarządzaniem Regionalną Instalacją Przekształcania Odpadów Komunalnych Barycz z elementami odzysku energii z gazu wysypiskowego uzyskiwanego w procesie wychwytywania .

ZIS  -  Zarząd Infrastruktury Sportowej:
- urządzenia wykorzystujące energię odnawialną w obiektach sportowych

POE ESC - Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO sp. z. o. o.:
- koordynacja i inspirowanie działań oszczędnościowych w zakresie gospodarki energią  w obiektach kubaturowych;
- termomodernizacja w formule ESCO.

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miast Krakowa
- Program Ograniczania Niskiej Emisji - wsparcie działań mieszkańców.

Łączne nakłady na realizację programu efektywności energetycznej w latach 1990-2012 wyniosły 1148 mln złotych (kwota 300 mln Euro wg kursu 3,8 zł/Euro).

Dla realizacji programów wykorzystywane są środki własne spółek i jednostek oraz wszelkie dostępne środki pomocowe uzyskane z zewnątrz.

Efekty energetyczne Programu na przestrzeni ostatnich lat to:
- ograniczenie  zużycia energii elektrycznej o 23 647 MWh/rok ;
- ograniczenie  strat ciepła o 66 619 MWh/rok;
- produkcja  energii odnawialnej  19 65 MWh/rok. 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-03-30

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Kraków
Powiat:  krakowski
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  31-004 Kraków
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Krakowa
Ulica:  Plac Wszystkich Świętych 3-4
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Jan Dziadyk
 Główny Specjalista
 tel. 12 6168764
 e@mail: jan.dziadyk@um.krakow.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich