Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.673.543
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Efektywność energetyczna : Praktyki
"Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE poprzez modernizację źródła ciepła oraz montaż kolektorów słonecznych dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Bochni"

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem
Województwo Małopolskie zajmuje 3 miejsce w kraju pod względem emisji pyłów i 4 miejsce pod względem emisji gazów. Konsekwentnie realizowane postanowienia polityki ekologicznej, jak również procesy restrukturyzacji i unowocześniania gospodarki przyczyniły się do obniżenia poziomu presji na środowisko. Nadal jednak obserwuje się przekroczenia norm stężenia podstawowych zanieczyszczeń, pomimo systematycznego spadku emisji zanieczyszczeń pochodzących z działalności przemysłowej i energetycznej. W ostatnich latach można zauważyć niewielki, lecz systematyczny spadek emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw. W Województwie Małopolskim zmalała emisja dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla. Zmniejszeniu emisji przemysłowo-energetycznej towarzyszy niestety wysoki poziom emisji niskiej. Do niekorzystnych zjawisk, mających wpływ na zanieczyszczanie powietrza zalicza się:
  • emisję zorganizowaną pochodzącą ze źródeł punktowych i powierzchniowych (przemysł, usługi, kotłownie komunalne),
  • emisję niezorganizowaną pochodzącą ze źródeł komunalnych, w tym przede wszystkim z ogrzewania budynków mieszkalnych tzw. niska emisja,
  • emisję niezorganizowaną ze źródeł liniowych i powierzchniowych (drogi, parkingi).
Podstawowym źródłem zanieczyszczeń jest emisja substancji toksycznych pochodzących z procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w celach energetycznych i technologicznych.
Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza w procesach przemysłowych są procesy spalania paliw dla potrzeb technologicznych oraz grzewczych. Często w zakładach wykorzystuje się przestarzałe urządzenia, nisko sprawne instalacje jak też spalane są paliwa o niskiej jakości. Wszystkie wskazane powyżej problemy pojawiły się w bezpośrednim otoczeniu projektu i rzutowały na planowaną inwestycję. W sytuacji dużego kompleksu obiektów szpitalnych, wymagającego dla swojego funkcjonowania dużych ilości ciepła i energii zdecydowano się przystąpić do realizacji niniejszego projektu i wyposażyć ten kompleks m.in. w układ kogeneracji oraz zamontować instalację solarną, które w sposób istotny przekładały się na obniżenie kosztów eksploatacyjnych ponoszonym w toku prowadzonej działalności jednostki.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich