Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.606
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Efektywność energetyczna : Praktyki
Optymalizacja zarządzania energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Od 2003 r. Urząd Miasta w Częstochowie realizuje program operacyjny „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej".  Jest to jeden z obszarów realizacji polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta.

Program ten w okresie 2004-2008 pozwolił na osiągnięcie wyliczonych dla mediów energetycznych oszczędności, które wyniosły 5.877 tys. zł. W zakresie paliw stałych i ciepła sieciowego uwzględniają one również termomodernizacyjne zadania inwestycyjne. Wyliczenie to nie uwzględnia kilkukrotnych taryfowych podwyżek cen, co wskazuje, że realne oszczędności są zdecydowanie większe.

Podjęte przez częstochowski magistrat inicjatywy, mające na celu poprawę efektywności energetycznej gminy, są zgodne z polityką energetyczną Unii Europejskiej. Odpowiadają one również założeniom przyjętego w 2007 r. przez Ministerstwo Gospodarki Krajowego Planu Działań, dotyczącego efektywności energetycznej (EEAP 2007), w którym określony został cel w zakresie oszczędności zużycia energii oraz wskazano główne obszary działań. Z projektu „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" wnioskujemy więc bezpośrednio, że „Kwestia efektywności energetycznej jest traktowana w polityce energetycznej w sposób priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich jej celów. W związku z tym zostaną podjęte wszystkie możliwe działania przyczyniające się do wzrostu efektywności energetycznej".

Działania te wynikają również z faktu, że to właśnie efektywność energetyczna powinna być  podstawowym elementem lokalnej polityki energetycznej.

Jak więc przełożyć priorytety polityczne na lokalne strategie energetyczne i rzeczywiste przedsięwzięcia, wynikające z  katalogu obowiązków każdej gminy? Wiadomo, że realizując ściśle określone cele lokalnej polityki energetycznej przedstawiciele samorządu mogą działać jako:

  • urbaniści - kształtują zagospodarowanie przestrzenne gminy, przesądzając wdokumentach planistycznych o rozwoju infrastruktury technicznej,
  • inwestorzy - realizują zapisy wieloletnich planów inwestycyjnych, generując między innymi zapotrzebowanie na media,
  • konsumenci - kształtują rynek energii,
  • zarządzający energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej - wpływają na efektywność energetyczną posiadanych obiektów, zarządzanych spółek skarbu gminy i wszystkich podległych jednostek,
  • kształtujący poziom świadomości społecznej w zakresie aktywnego udziału wprocesie podejmowania decyzji, dotyczących zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym.

W tym zakresie każdy samorząd może zaproponować i realizować autorską politykę zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta, świadomie pełniąc wskazane wyżej funkcje.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-06-22
Data aktualizacji:  2011-03-06

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Częstochowa
Powiat:  Częstochowa
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  42-217 Częstochowa
Jednostka wdrażająca:  Biuro Inżyniera Miejskiego
Ulica:  ul. Śląska 11/13
Wirtyna internetowa:  http://www.czestochowa.pl
Liczba mieszkańców:  245.030
Osoby kontaktowe:  Bożena Herbuś
 Inżynier Miejski
 tel. 32 3707100
 e@mail: bherbus@czestochowa.um.gov.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych