Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.947
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Efektywność energetyczna : Praktyki
Przetarg na zakup energii elektrycznej jednym z elementów optymalizacji kosztów ponoszonych przez samorządy

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Jednym z istotnych zadań statutowych gminy jest konieczność zabezpieczenia potrzeb energetycznych członków wspólnoty samorządowej i tworzenie warunków dla prawidłowego funkcjonowania systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, paliwa gazowe i ciepło.

Zgodzić się należy, iż gmina występuje tu jako:

  • podmiot kształtujący politykę energetyczną;
  • podmiot prowadzący działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w energię elektryczną, ciepło i paliwo gazowe;
  • odbiorca paliw i energii.

Po otwarciu rynku energii elektrycznej samorząd, jako odbiorca energii, może wybrać zasadniczo jedną z dwóch możliwości:

  1. organizacji przetargu na zakup energii, a dokonania wyboru dystrybutora z wolnej ręki,
  2. organizacji kompleksowego przetargu na zakup i dystrybucję energii.

Rozdzielenie zakupu energii elektrycznej od wyboru dystrybutora, umożliwia zaproszenie do przetargu sprzedawców energii z całej Polski, a nie tylko lokalnej firmy dystrybucyjnej.

Wypada przy tym podkreślić, w ślad za danymi publikowanymi przez Urząd Zamówień Publicznych, że - jak dotychczas - większość przetargów dotyczyła zamawiania usługi kompleksowej na zakup i dystrybucję energii. Realnie nie wykorzystywano więc  możliwości, jaką daje otwarty rynek, a praktycznie „potwierdzano wybór" dotychczasowego sprzedawcy, będącego jednocześnie lokalnym dystrybutorem.

Wyodrębnione tu pojęcie „sprzedaży energii" określa bezpośrednią sprzedaż energii elektrycznej przez podmiot zajmujący się jej wytwarzaniem lub odsprzedaż energii przez podmiot zajmujący się jej obrotem.

Z kolei przez „dystrybucję energii" należy rozumieć transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczenia odbiorcom, z wyłączeniem sprzedaży energii.

Z dniem 01.01.2009 roku Urząd Miasta Częstochowy skorzystał z możliwości jakie dał otwarty rynek energii elektrycznej i zmienił sprzedawcę energii elektrycznej, a z dniem 01.04.2009 roku zmiana sprzedawcy energii elektrycznej nastąpiła dla 9 placówek mu podległych. Dokonano tego w trybie dwóch postępowań przetargowych przeprowadzonych w oparciu o ustawę „Prawo zamówień publicznych". Wykorzystując nową sytuację przyjęto założenie rozdziału usługi dystrybucji od zakupu energii, co umożliwiło faktyczną konkurencję spółek obrotu energią. Przy ewentualnym zamówieniu usługi kompleksowej (zakup energii wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji), potencjalny oferent mógł być tylko jeden - dotychczasowy sprzedawca.

Skutkiem tych działań są wymierne oszczędności, wynikające z pierwszego postępowania (określone w stosunku rocznym), oszacowane na 56 tys. zł., zaś osiągnięte w wyniku drugiego przetargu (w okresie 9 miesięcy) na 25 tys. zł., dając łącznie kwotę 81 tys. zł.  Dodajmy, iż przeprowadzone przez Urząd Miasta Częstochowy postępowania zostały pozytywnie ocenione przez specjalistyczny serwis branżowy ENERGOinfo.PL. Jednocześnie dokumentacja przetargowa została uznana za wzorcową przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który zwrócił się do Prezydenta Miasta Częstochowy z wnioskiem o jej udostępnienie.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-06-22

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Częstochowa
Powiat:  Częstochowa
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  42-217 Częstochowa
Jednostka wdrażająca:  Biuro Inżyniera Miejskiego
Ulica:  ul. Śląska 11/13
Wirtyna internetowa:  http://www.czestochowa.pl
Liczba mieszkańców:  245.030
Osoby kontaktowe:  Bożena Herbuś
 Inżynier Miejski
 tel. (32) 370 76 16
 e@mail: bherbus@czestochowa.um.gov.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych