Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.663.790
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Efektywność energetyczna : Praktyki
Rada na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta Częstochowy platformą współpracy jednostek kształtujących i realizujących lokalną politykę energetyczną

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Polityka energetyczna gminy realizowana jest zwykle przez Burmistrza/Wójta/Prezydenta i upoważnione przez niego osoby/jednostki, które z reguły w ramach bieżących potrzeb konsultują lub nie konkretne kwestie z bezpośrednio zainteresowanymi podmiotami, najczęściej bezpośrednio zaangażowanymi w realizację szczegółowych zadań. Trudno w takiej sytuacji mówić o realizacji jednolitych działań czy kształtowaniu spójnej strategii energetycznej gminy. Szansa na powstanie i realizację spójnej strategii istnieje jedynie wtedy, gdy mamy do czynienia z osobistym zaangażowaniem włodarzy gminy i dalej osób bezpośrednio za takie zagadnienie odpowiedzialnych, które stworzą i będą nadzorowały działanie takiego mechanizmu koordynacyjno-konsultacyjnego nadając mu wysoki i realny priorytet.

W Częstochowie od 2003 r. nadzorem i koordynacją działań dotyczących problematyki bezpieczeństwa energetycznego zajmuje się Inżynier Miejski, do którego zadań należy również ścisła współpraca z Radą, od momentu jej powołania, dająca możliwość zintegrowanego zarządzania tym problemem. Wcześniej koniecznym było uzgadnianie i rozwiązywanie szczegółowych zagadnień najczęściej w rozmowach dwustronnych, występując każdorazowo z zupełnie innej pozycji (jako konsument, inwestor lub podmiot zarządzający).

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

W kwietniu 2007 roku Prezydent Częstochowy powołał swoim zarządzeniem Radę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju  Gospodarki Energetycznej Miasta Częstochowy.  Skład Rady, na podstawie prezydenckiego zaproszenia, stanowią:

a) Prezesi i dyrektorzy wszystkich firm zaopatrujących Częstochowę w media energetyczne, tj.:

 • Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu,
 • Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - Rozdzielni Gazu w Częstochowie,
 • Fortum Częstochowa S.A,
 • ENION S.A. Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczne Częstochowa,
 • PKP Energetyka Sp. z o.o.,
 • Zakładu Elektroenergetycznego H.Cz. ELSEN Sp. z o.o.

b) Niezależny ekspert - dyrektor Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z Katowic,
c) Profesorowie Politechniki Częstochowskiej.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszyscy Członkowie Rady pracują społecznie. Przyjęto zasadę, iż członkowie Rady działają solidarnie na rzecz rozwoju zrównoważonej gospodarki energetycznej Częstochowy, łącząc interes swoich instytucji i firm z rozwojem usług publicznych Gminy.

Celem funkcjonowania Rady jest przede wszystkim:

 • inicjowanie działań oraz doradztwo i opiniowanie przedsięwzięć, zmierzających do realnego wsparcia lokalnej polityki energetycznej Częstochowy
 • aktywizacja lokalnych podmiotów na rzecz realizacji projektów efektywnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii oraz poprawy warunków środowiska między innymi przez eliminację niskiej emisji.

Realizacja tych działań zapewnić ma miastu właściwe bieżące i perspektywiczne zaopatrzenie  w media energetyczne z zachowaniem bezwzględnej zasady lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Do kluczowych zadań Rady należą:

 • Okresowa ocena bezpieczeństwa energetycznego miasta oraz wskazywanie działań mających na celu jego ciągłe podnoszenie,
 • Ocena etapowych i końcowych rozwiązań polityki rozwoju gospodarki energetycznej miasta, w szczególności założeń, planów i programów energetycznych, uwzględniających ochronę środowiska naturalnego,
 • Wypracowanie kompromisowych rozwiązań pomiędzy potrzebą regulacji przez miasto lokalnego rynku energii przez plany i programy, a interesem społeczności lokalnej i podmiotów funkcjonujących na tym rynku,
 • Wspomaganie systemu zarządzania energią i środowiskiem miasta Częstochowy,
 • Stymulowanie rozwoju społeczno - gospodarczego miasta przez promowanie i realizację efektywnych energetycznie i przyjaznych środowisku inwestycji, w tym odnawialnych źródeł energii.

Rada pracuje nieprzerwanie od kwietnia 2007 roku, zapewniając miastu stały monitoring bezpieczeństwa energetycznego. W pracach Rady czynnie uczestniczą pracownicy naukowi Politechniki Częstochowskiej, tworząc wraz z dyrektorem Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z Katowic zespól ekspercki, oceniający z pozycji naukowej proponowane rozwiązania.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

     Efektem działania Rady jest podwyższenie stopnia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego Częstochowy. Ten istotny problem jest cyklicznie analizowany na posiedzeniach Rady. Przedstawiciele przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację zadań w tym zakresie składają okresowe sprawozdania. Można powiedzieć, że to kluczowe dla miasta zagadnienie, dzięki powołaniu i funkcjonowaniu Rady, jest stale monitorowane.

     Rada nie tylko monitoruje i ocenia sprawozdania. Powierza się jej również prace merytoryczne nad strategicznymi dokumentami gminy:

 1. w roku 2007 analizowano i opiniowano aktualizację „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy"; dokument ten określa polityką energetyczną gminy, która realizowana jest przez służby miejskie, jednostki podległe, a także przez przedsiębiorstwa energetyczne.
 2. w roku 2008 Rada poddano analizie problem możliwości i warunków wykorzystania odpadów oraz osadów z oczyszczalni ścieków, jako paliwa alternatywnego do produkcji energii elektrycznej oraz przygotowano wytyczne do pierwszego w Polsce opracowania  „Lokalnego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy" (uwzględniając zapisy "Krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej (EEAP 2007)" przyjętego w 2007 roku przez Ministerstwo Gospodarki).
Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Realizacja polityki energetycznej w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym, a nawet europejskim wymaga zaangażowania wszystkich uczestników rynku energii oraz zintensyfikowania działalności ośrodków naukowych. Rada na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta Częstochowy jest właśnie przykładem nowatorskich rozwiązań w zakresie organizacji platformy wspólnych działań.  Ponieważ każda wspólnota lokalna posiada własną „specyfikę energetyczną", warto zarządzając tym obszarem, zwrócić uwagę na:

 • skierowanie zaproszenia do wspólnego kreowania polityki energetycznej do tych wszystkich podmiotów lokalnego rynku energii, którzy w nim uczestniczą (stawiając na komplementarność udziału nauki, praktyki, producentów, dostawców i konsumentów), wskazując wymierne korzyści z udziału w takim przedsięwzięciu (a jednocześnie utrzymując społeczny status uczestników);
 • powierzenie kierownictwa „ciała doradczego" w sprawne ręce, gdyż takie działania wymagają systematyczności, sumienności i jasnego określenia celów, a w konsekwencji efektywnej realizacji stawianych przed radą zadań doradczych i opiniotwórczych;
 • promocję strategii wypracowanych przez radę i realne wykorzystywanie ich w praktyce, tak by, prace rady nie stały się „sztuką dla sztuki", gdyż w takim bowiem przypadku inicjatywa szybko wypali się i straci sens.

Nie do przecenienia jest też wypracowanie przez samorząd przy realizacji tych działań równoprawnej pozycji z podmiotami, dostawcami energii, niejednokrotnie dużymi koncernami. Dysproporcje w tym zakresie mogą być poważna barierą, której pokonanie wymaga niejednokrotnie nie tylko wiedzy, ale wyjątkowej charyzmy i umiejętności negocjacji.

Warto zauważyć, że idea wsparcia organów wykonawczych gminy w wykonywaniu jej zadań statutowych niekoniecznie musi dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego. Przeciwnie, zachowując ogólny szkielet inicjatywy, może być zastosowana z powodzeniem w odniesieniu do innych obszarów. Wydaje się oczywiste, iż działanie takie może wpłynąć na integrację podmiotów uczestniczących w życiu gminy, aktywizację społeczeństwa. Włączenie w aktywne zarządzanie gminą tych mieszkańców, którzy reprezentują środowiska naukowe, biznesowe, opiniotwórcze, to nie tylko promocja demokracji lokalnej i dialogu społecznego, ale szacunek dla człowieka, który uczestnictwem w organach doradczych chętnie wesprze własną gminę, na terenie której mieszka i żyje, swoim osobistym doświadczeniem.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych