Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.719
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Program przeciwdziałania procederowi żebractwa na terenie miasta Poznania na lata 2008-2010

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Głównym celem programu było bezpośrednie dotarcie do osób trudniących się żebractwem z informacją o możliwościach uzyskania wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych i istniejących formach zatrudnienia, a dzięki temu ograniczenie liczby osób żebrzących. Dodatkowym założonym efektem było uświadomienie zarówno osobom żebrzącym, jak i ich wspierającym,  konsekwencji tego rodzaju zachowań.

Program został przygotowany zgodnie z założeniami i celami miejskiej polityki społecznej przyjętymi w uchwale Nr XXXIII/262/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 18 listopada 2003 r., zgodnie z którą jednym z zadań polityki społecznej gminy jest wspieranie najbardziej efektywnych form pomocy osobom i grupom, które z różnych przyczyn nie mogą poprawnie funkcjonować.

Do opracowania i wdrożenia programu powołany został interdyscyplinarny Zespół Projektowy, który w pierwszej fazie swojego działania zlecił przeprowadzenie badań nt. „Zjawisko żebractwa w Poznaniu – diagnoza na rzecz wsparcia”. Na bazie diagnozy przygotowany został program zakładający podjęcie szeregu działań profilaktycznych  typu informacyjnego (ulotki, konferencje prasowe, kampania bilbordowa), interwencyjnego (akcje „Powrót z ulicy”, program „Żebractwo osób dorosłych na terenie miasta Poznania”)  oraz wskazania alternatyw (wzbogacenie ofert spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży, kierowanie dorosłych osób żebrzących do programów reintegracji zawodowej, praca socjalna). Codziennie w godz. od 7.30-22.00 czynna jest infolinia w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej, gdzie można zasięgnąć informacji i porad na temat możliwości i sposobów udzielania pomocy osobom żebrzącym lub zgłaszać interwencje związane z zaobserwowanym incydentem żebrania. Prowadzona jest strona internetowa www.poznan.pl/zebractwo poświęcona temu zjawisku, zawierająca bieżące informacje oraz Mały Poradnik Przechodnia.

W rezultacie podjętych działań 693 osoby skorzystały z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. W 2009 roku streetworkerzy realizujący zadania w ramach programu nawiązali kontakt z 231 dorosłymi osobami żebrzącymi, z czego 90 zdecydowało się na skorzystanie z pomocy instytucjonalnej.  Podniosła się świadomość mieszkańców na temat zjawiska żebractwa oraz dostęp do informacji o możliwościach udzielenia pomocy dla osób żebrzących.  

Całkowity koszt realizacji programu wynosił 521 535 zł (koszty osobowe, koszty dotacji dla organizacji pozarządowych, koszty usług telefonicznych, druku materiałów informacyjnych).

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-10-08
Data aktualizacji:  2011-02-16

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Poznań
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  61-841 Poznań
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Poznania
Ulica:  Plac Kolegiacki 17
Wirtyna internetowa:  www.bip.city.poznan.pl; www.pogotowiespoleczne.org.pl
Liczba mieszkańców:  554.221
Osoby kontaktowe:  Lidia Płatek
 inspektor
 tel. 61 878 5858
 e@mail: lidia_platek@um.poznan.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego