Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.823
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Model współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Model współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi opiera się na wzmocnieniu działalności organizacji oraz na wypracowaniu i udoskonaleniu stałej komunikacji między organizacjami a władzami miasta. Dzięki wielopłaszczyznowej współpracy, udało się stworzyć stabilny system współpracy, którego najistotniejszym elementem jest zasada partnerstwa. Ważnym elementem projektu było opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu współpracy - Karty Współpracy.

Pierwszym krokiem było zorganizowanie w 2005 roku spotkań, na które zaproszono przedstawicieli wszystkich organizacji działających w mieście. Podczas nich określono liczbę aktywnych organizacji i zidentyfikowano zakres ich działań. Okazało się, że spośród kilkudziesięciu NGOs-ów można wyodrębnić organizacje, których działania dotyczą podobnych dziedzin, np. pomocy społecznej, sportu czy kultury. W związku z tym zaproponowano powołanie kilku Grup Roboczych, skupiających organizacje o zbliżonych celach. Pierwsze spotkania Grup przygotował Urząd Miejski, następne odbywały się już bez pomocy, niezależnie. Każda Grupa przedstawia propozycje swoich zadań, które następnie podlegają zaopiniowaniu przez poszczególne Wydziały Urzędu i po akceptacji są realizowane. Wszelkie dokumenty (uchwały, zarządzenia i regulaminy) dotyczące współpracy są przygotowywane i konsultowane z organizacjami. Każde spotkanie jest protokołowane, a wsparcie Urzędu polega na inicjowaniu spotkań, doręczaniu zaproszeń czy udostępnianiu sal narad.

Aby współpraca była realizowana w sposób satysfakcjonujący obie strony, powołano Zespół Konsultacyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele poszczególnych Grup Roboczych, kombatantów, Prezydenta Miasta, Rady Miejskiej i poszczególnych Wydziałów Urzędu, na co dzień współpracujący z organizacjami, oraz Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (specjalnie utworzone stanowisko w UM). Do najważniejszych zadań Zespołu należy m.in. zgłaszanie propozycji realizacji zadań publicznych oraz dokonywanie raz na rok oceny realizacji polityki miasta wobec organizacji pozarządowych i przedstawienie jej wraz z wnioskami prezydentowi miasta oraz Radzie Miejskiej. Raporty te są zamieszczane na stronie internetowej UM, która jest udostępniana organizacjom pozarządowym. Udało się stworzyć „jedno okienko" dla organizacji, gdzie można znaleźć wszystkie potrzebne informacje (uchwały, zarządzenia, programy współpracy, aktualności, ogłoszenia, konkursy itp.).

Wypracowany system współpracy pozwala praktycznie każdej organizacji na włączenie się do współpracy, zgłaszanie swoich pomysłów i propozycji realizacji zadań. Dzięki temu systemowi organizacje pozarządowe coraz częściej korzystają z różnych form pomocy prawnej i merytorycznej świadczonej w wydziałach UM. Widać także coraz większe zainteresowanie możliwościami pozyskiwania środków finansowych z krajowych i zagranicznych programów, z roku na rok więcej organizacji uczestniczy w krajowym programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Współpraca z organizacjami pozarządowymi ma szczególne znaczenie dla budowania demokracji lokalnej i jest elementem strategii rozwoju miasta Przemyśla.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-12-31

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Przemyśl
Województwo:  podkarpackie
Kod pocztowy i Poczta:  37-700 Przemyśl
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski
Ulica:  Rynek 1
Wirtyna internetowa:  www.przemysl.pl
 www.pkps.org.pl
Liczba mieszkańców:  64.706
Osoby kontaktowe:  Danuta Wiech
 Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
 tel. 16 675 20 47
 e@mail: sprawyspoleczne@um.przemysl.pl

 Krystyna Makara
 Sekretarz Zarządu Okręgowego
 tel. 16 678 60 08
 e@mail: biuro@pkps.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych