Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.850
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Trzy Filary - Bank Partnerów Lokalnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Realizowany od 1 września 2009 r. projekt „Trzy filary - Bank Partnerów Lokalnych" był kontynuacją projektu „Trzy filary - podstawa wzmocnienia partnerstwa lokalnego w Powiecie Tczewskim". Władze powiatu postanowiły zachęcić instytucje i organizacje działające w sektorze publicznym, biznesowym i pozarządowym do współpracy i większego zaangażowania w realizację wspólnych przedsięwzięć. Ważnym powodem do realizacji projektu  była chęć wzmocnienia Lokalnego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Zatrudnienia i Spójności Społecznej.

W Tczewie postanowiono złamać stereotyp urzędu jako miejsca nieprzyjaznego dla ludzi. Chciano ponadto zwiększyć świadomość obywateli na temat organizacji pozarządowych i skorzystać z ich różnorodnych zasobów. Samorząd chciał też poprawić efektywność realizacji strategii Powiatu.

Zdaniem autorów projektu, niezadowalający pozostawał dostęp do informacji na temat funduszy  zewnętrznych, mieszkańcom brakowało wiedzy na temat ich efektywnego pozyskiwania oraz zasobów do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Tczewski projekt realizowany był w formie partnerstwa - każdy z partnerów miał jasno określoną grupę docelową i zakres obowiązków, dlatego udało się połączyć trzy sektory w jednej inicjatywie. Nowatorstwo tego przedsięwzięcia polegało na skutecznym połączeniu  potencjałów trzech sektorów. Starostwo odpowiedzialne było za koordynację projektu, Fundacja Pokolenia prowadziła część skierowaną do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, a Bank Spółdzielczy w Tczewie - do przedsiębiorców. Dzięki temu udało się wdrożyć z sukcesem dwa innowacyjne rozwiązania.

Pierwszym z nich była siec animatorów lokalnych, którzy wychwytywali i wspierali oddolne inicjatywy na obszarze całego projektu, ponadto byli łącznikami pomiędzy mieszkańcami a punktami informacyjnymi  i Starostwem. Do animatorów można było się zwrócić w pierwszej kolejności (szczególnie w małych miejscowościach) po poradnictwo z zakresu realizacji inicjatyw społecznych oraz informację na temat oferty Projektu.

Drugim innowacyjnym rozwiązaniem była Giełda Zasobów. To nowatorski sposób stymulowania partnerskiej współpracy między sektorem publicznym, pozarządowym oraz prywatnym. Pomysłodawcy Giełdy inspirowali się dobrymi praktykami z krajów zachodnich (m.in. niemieckie Gute Geschäfte), gdzie tego typu wydarzenia na stałe wpisały się w świadomość społeczeństwa. Podczas Giełdy uczestnicy - przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych instytucji i firm oraz mieszkańcy zawierali kontrakty, w których deklarowali wymianę zasobów - pomieszczeń, czasu, umiejętności, usług itp. Na giełdzie nie można było zawierać kontraktów finansowych. Całość imprezy przebiegała bardzo dynamicznie, w atmosferze targowiska. Najczęściej wymienianymi zasobami były pomieszczenia, działania promocyjne, wolontariusze, catering, różnego rodzaju sprzęt, serwis komputerowy, zajęcia artystyczne, szkolenia, warsztaty.

      

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Efekty projektu odczuli przedstawiciele różnych środowisk z terenu powiatu. Dziewięcioro lokalnych animatorów otrzymało pakiet szkoleń Centrum Aktywności Lokalnej. Partnerzy biznesowi (200 osób) oraz reprezentanci samorządu (30 instytucji) wzięli udział w seminarium dotyczącym funduszy unijnych dla przedsiębiorców, w  Forum partnerów dotyczącym społecznej odpowiedzialności biznesu, skorzystali z doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych, uczestniczyli w forach partnerów oraz w Giełdzie Zasobów.

Samorządowcy poznali dodatkowo aspekty prawne wolontariatu w instytucjach.

Partnerzy społeczni ( 100 organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz indywidualnych osób) korzystali z informacji i doradztwa w ramach punktu informacyjnego, z sieci animatorów lokalnych, uczestniczyli w seminarium dotyczącym funduszy dla NGO, w szkoleniu z nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szkoleniu z wymian młodzieżowych.

W Giełdzie Zasobów wzięło udział 157 osób - przedstawicieli 78 podmiotów - organizacji pozarządowych, instytucji i firm, ale także sporo osób indywidualnych posiadających cenne umiejętności, talenty czy doświadczenia. Uczestnicy zawarli łącznie 101 kontaktów.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Przez około rok funkcjonowania projektu wydano 30 tys. zł na działalność punktów informacyjnych, ok. 116 tys. zł na działalność animatorów lokalnych, 15 tys. zł na organizacje Giełdy Zasobów oraz ponad 33 tysiące na działalność Biura Partnerstwa Lokalnego. 18 tys. przeznaczono na obsługę i promocje projektu.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Projekt ten wpisuje się doskonale w działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Partnerstwo zawiązane w powiecie tczewskim wspierało oddolne inicjatywy, przedsiębiorczość mieszkańców, „odczarowało" urząd, ułatwiło obywatelom kontakt zarówno z administracją, jak i instytucjami i organizacjami działającymi na terenie powiatu.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Chcąc budować podobne partnerstwo lokalne, należy dokładnie zaplanować zakres obowiązków wszystkich partnerów. Kilkanaście spotkań roboczych z udziałem wszystkich partnerów zwiększy identyfikację ze wszystkimi działaniami projektu.

Na zaplanowanie i organizację Giełdy Zasobów trzeba poświęcić minimum 4 miesiące.

Podczas realizacji projektu napotkano na spore trudności z pozyskaniem uczestników na seminaria. Dlatego zwrócono uwagę na ogromną rolę animatorów lokalnych w docieraniu z informacją o wydarzeniach projektowych. Zaleca się ponadto takie konstruowanie wydarzeń projektowych, by było możliwe łączenie korzyści bezpośrednich (np. skorzystanie z doradztwa dot. poręczeń i kredytów dla przedsiębiorców podczas seminarium ze społecznej odpowiedzialności biznesu) z długofalowymi (przekonanie o korzyściach płynących ze społecznego zaangażowania biznesu.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego