Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.945
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Aktywizacja Gdyńskiej Młodzieży

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Samorząd Gdyni, jako pierwszy w Polsce, w 1995 roku rozpoczął systematyczną współpracę z trzecim sektorem, aby w ten sposób realizować priorytety rozwoju miasta i zaspakajać potrzeby mieszkańców. Uchwalony wówczas Program Współpracy opierał się na zasadach: powszechności i otwartości, współodpowiedzialności za obywateli, partnerstwa, suwerenności stron, pomocniczości oraz jawności, które dziś stanowią konstytucyjne podstawy współdziałania samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi. Wieloletni

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jest kontynuacją dotychczasowych doświadczeń. Powstał w oparciu o wiedzę i praktykę samorządowców oraz organizacji pozarządowych jako wyraz wspólnego dążenia do realizacji zapisów Strategii Rozwoju Gdyni. Jego celem jest potwierdzenie istotnego miejsca zajmowanego w gdyńskim modelu demokracji lokalnej przez organizacje pozarządowe.

Działalność sektora obywatelskiego wpisała się na trwałe w społeczny krajobraz Gdyni. Organizacje pozarządowe mają dziś znaczący wpływ na rozwój naszego miasta, o czym świadczą dane zawarte w załączonym raporcie ze współpracy z gminą miasta Gdyni za rok 2009.

Podobnie jak w latach poprzednich dał się zauważyć znaczący wzrost liczby zadań realizowanych przez podmioty z trzeciego sektora, a co za tym idzie ilości środków przeznaczonych na realizację tych zadań. Gdyńskie stowarzyszenia i fundacje swoją aktywnością objęły wszystkie niemal sfery życia społecznego. Podejmują działania dotyczące osób niepełnosprawnych, seniorów,  dzieci i młodzieży, a także organizują wydarzenia sportowe, kulturalne i edukacyjne. Na szczególną uwagę zasługuje projekt Aktywizacja Gdyńskiej Młodzież, w którym podjęte zostały działania mające na celu wypromowanie aktywności młodzieży.

Cele szczegółowe zostały wyznaczone w oparciu o badania dotyczące bieżącej sytuacji aktywności młodych ludzi, jak i o doświadczenia Centrum Współpracy Młodzieży (CWM) w pracy z młodzieżą i dla niej.  Obejmują one przygotowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych działań, edukację młodych dotyczącą planowania, realizacji i ewaluacji własnych działań, pozyskiwania funduszy na własną działalności, promocję podejmowanych w Gdyni inicjatyw lokalnych oraz kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich. Dzięki projektowi stworzono miejsce, gdzie młodzież może się spotykać, aby opracowywać projekty, które zamierza realizować.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-05-25

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Gdynia
Powiat:  Gdynia
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  81-382 Gdynia
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wirtyna internetowa:  www.gdynia.pl
 www.cwm.org.pl
Liczba mieszkańców:  249.257
Osoby kontaktowe:  Bartosz Bartoszewicz
 Pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji pozarządowych
 tel. 609 681 799
 e@mail: b.bartoszewicz@gdynia.pl

 Agnieszka Mróz
 Kierowniczka projektu
 tel. 58 620 24 80
 e@mail: agnieszka@cwm.org.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego