Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.847
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Współpraca samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi w opiniowaniu decyzji dotyczących środowiska naturalnego jako przykład ograniczenia ryzyka oraz efektywnej realizacji projektów inwestycyjnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


     W ramach polityki spójności UE korzystamy w Polsce z funduszy europejskich, dostępnych najczęściej w postaci Programów Operacyjnych zarządzanych przez ministerstwa oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, będących w gestii samorządów województw. Realizacja zadań Urzędu Marszałkowskiego odbywa się w ścisłej współpracy z właściwymi władzami regionalnymi, lokalnymi, miejskimi itp., a także partnerami społeczno - gospodarczymi, w tym odpowiednimi podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie. Wśród nich wyróżnić trzeba partnerów zajmujących się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz organizacje pozarządowe i podmioty odpowiedzialne za wspieranie równości kobiet i mężczyzn.

     Tworząc Regionalny Program Operacyjny wprowadzono w województwie dolnośląskim stanowisko Menedżera ds. Środowiska. Odpowiada on za utrzymywanie biezących kontaktów z przedstawicielami organów środowiskowych oraz organizacji ekologicznych, z którymi powinny być konsultowane kwestie środowiskowe dotyczące przygotowania, oceny i realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Funkcja ta została określona stosownymi zapisami w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013, przyjętym przez Komisję Europejską. W tym celu stworzono specjalną, dodatkową procedurę opiniowania projektów na etapie oceny formalnej przez organ ochrony środowiska (tj. Regionalnego Konserwatora Przyrody) oraz ekologiczne organizacje pozarządowe (za pośrednictwem ich przedstawiciela - członka Komitetu Monitorującego RPO). Intencją stosowania tak skonstruowanej procedury jest obniżenie ryzyka wiążącego się z możliwością oprotestowania danej inwestycji. Oczywiście nie zlikwiduje to potencjalnych sporów, czy konfliktów. Ma jednak umożliwić stosunkowo wczesne ich zidentyfikowanie i ujawnienie, co daje możliwość przeciwdziałania. Może to oznaczać szansę wypracowania porozumienia pomiędzy administracją a organizacjami pozarządowymi już na etapie projektowania inwestycji. W przeciwnym wypadku możliwe jest wstrzymanie projektu, który budzi kontrowersje.

     Proponowana przez dolnośląski samorząd procedura pełni rolę "mechanizmu wczesnego ostrzegania". Wśród zagrożeń właściwej realizacji projektów są te, związane z możliwością protestów ekologicznych, które mogą mieć poważne konsekwencje. Wstrzymywanie projektów, a także ich opóźnianie prowadzi do poważnych napięć, a opóźnienia prowadzą do strat, które realnie podnoszą koszty inwestycji. Przekroczenie terminów realizacji może prowadzić do utraty środków. Ostatecznym punktem odniesienia staje się zaś słabe wykorzystanie środków UE, co może miec poważne konsekwencje społeczno - gospodarcze dla regionu. Inicjatywa wydaje się więc modelowym przykładem ekonomicznego osiągania celów przez obie potencjalne strony sporu. Zamiast wywoływania otwartego konfliktu strony zostają zaproszone do dialogu i wypracowania wspólnego, możliwie najlepszego dla lokalnej społeczności rozwiązania. Doświadczenia wrocławskie pokazały, że istnieje zgoda, co do identyfikacji obszarów, w których konflity się pojawiają. Dotyczy to mianowicie inwestycji drogowych oraz związanych z gospodarką wodną, przy czym w szczególności istotne są kolizje z obszarami "Natura 2000".

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-07-24
Data aktualizacji:  2011-11-02

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Wrocław
Powiat:  Wrocław
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  50-411 Wrocław
Jednostka wdrażająca:  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Ulica:  Wybrzeże Słowackiego 12-14
Telefon:  71 776 91 53
Fax:  71 776 91 66
Wirtyna internetowa:  www.umwd.dolnyslask.pl
 www.eko-edukacja.org.pl
Adres e@mail:  umwd@dolnyslask.pl
Liczba mieszkańców:  2.877.000
Osoby kontaktowe:  Barbara Kaśnikowska
 Dyrektor Departamentu RPO
 tel. 71 776 91 53
 e@mail: barbara.kasnikowska@dolnyslask.pl

 Violetta Sołtysik
 Prezes, Stowarzyszenie Eko-Edukacja
 tel. +48 601 898 556
 e@mail: eko-edukacja@wp.pl; viola.soltysik@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego