Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.123
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Samorząd, który potrafi zmierzyć się z niepełnosprawnością , potrafi poradzić sobie z każdym innym problemem - na przykładzie działań Gminy Lesznowola

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

1. W Polsce postępuje dyskryminacja na rynku pracy osób z autyzmem i innymi rodzajami niepełnosprawności, brak jest przystosowanych do ich potrzeb i możliwości miejsc pracy na otwartym rynku pracy; brak przedsiębiorstw społecznych nastawionych na integrację osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami, brak modelu powstawania i działania takich instytucji. Celem projektu Partnerstwo dla Rain Mana była aktywizacja zawodowa i społeczna młodych, dorosłych już osób z autyzmem. Osoby te, o różnych uzdolnieniach, ale i ograniczeniach, potrzebują bardzo specyficznych warunków do pracy, ponieważ autyzm to niezwykle skomplikowane zaburzenie rozwoju obejmujące problemy z komunikacją zarówno werbalną, jak i pozawerbalną. Osoby z autyzmem są nadwrażliwe na bodźce, zamykają się we własnym świecie i trudno jest im funkcjonować w społeczeństwie. Ciekawa praca jest dla nich najlepszą terapią i źródłem satysfakcji. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia młodzi autyści uzyskali możliwość pracy i samodzielnego zarobkowania. Przebywając w domu z autystycznym „dzieckiem" nie pracował również jeden z rodziców. Dzięki podjęciu pracy przez „dziecko", również rodzic mógł podjąć pracę zawodową.

Realizacja projektu to przede wszystkim:

 • Budowa i uruchomienie pierwszego w Polsce przedsiębiorstwa społecznego zatrudniającego osoby z autyzmem,
 • Wypracowanie metod aktywizacji zawodowej autystów,
 • Ustalenie rynkowego profilu przedsiębiorstwa i uruchomienie jego działalności
 • Opracowanie podstaw instytucjonalnych i prawnych niezbędnych do replikowania modelu przedsiębiorstwa w innych miastach Polski i w Europie,
 • Wydanie „podręcznika" dającego wskazówki, jak budować przedsiębiorstwa społeczne w Polsce.

2. Brak możliwości zagospodarowania części wakacji dla młodzieży- uczniów szkół specjalnych. Organizatorzy wypoczynku letniego dzieci i młodzieży nie dysponują ofertą obozów letnich dla młodych ludzi niepełnosprawnych psychicznie i fizycznie. Zorganizowanie półkolonii w doskonale przystosowanym obiekcie miało na celu nie tylko zaangażowanie specjalistów (nauczycieli ze szkół specjalnych, studentów pedagogiki specjalnej i kierunków pokrewnych), ale także odciążenie na większą część dnia zmęczonych trudami wychowania dzieci specjalnej troski rodziców. Młodzież była dowożona pod nadzorem przeszkolonych opiekunów, a stacjonarne zajęcia przeplatane były wycieczkami np. statkiem po Wiśle, do warszawskiego ZOO, czy do gospodarstwa agroturystycznego. Młodzi wolontariusze - nasi gimnazjaliści - poznali podczas wspólnych zajęć zagadnienia związane ze współistnieniem, koniecznością pomocy i integracją.

3. Celem organizacji „Tataspartakiady" była chęć przygotowania oferty ciekawych zajęć fizycznych połączonych z rywalizacją i dobrą zabawą dla młodzieży niepełnosprawnej psychicznie i fizycznie. Na terenie całej Polski w dalszym ciągu niewiele jest imprez przeznaczonych szczególnie dla młodzieży chorej psychicznie. Zawody odbyły się pomiędzy szkołami specjalnymi, w których widzami byli rodzice, wychowawcy, przedstawiciele samorządów, począwszy od gminnych poprzez powiatowe do wojewódzkiego (Urząd Wojewódzki, Sejmik Województwa Mazowieckiego), pracownicy instytucji zajmujących się statutowo problemami ludzi niepełnosprawnych oraz dziennikarze prasy branżowej i gazet lokalnych. Dzięki promocji i nagłośnieniu tych przedsięwzięć, następuje (choć powoli) zwrócenie uwagi na problemy społeczne, w tym między innymi niepełnosprawność. Cieszy fakt, że z roku na rok przybywa nam nie tylko niesprawnych zawodników z różnych miejscowości spoza naszej gminy, którzy chcą się przyłączyć do swoich kolegów aby dobrze się bawić, ale także liczba osób i instytucji, które chcą bezinteresownie pomóc (wolontariusze, artyści, sponsorzy poczęstunku i nagród).

4. Młodzi ludzie niepełnosprawni fizycznie (choć i w nieznacznym stopniu psychicznie) po skończeniu szkół średnich, studiów (czasem szkół specjalnych) stają na rozdrożu.  Paraliżujący strach przed ośmieszeniem, przed odmową, niewiara we własne siły i umiejętności, brak płynnego komunikowania się - to bariery w ich mniemaniu nie do pokonania. Podczas zorganizowanych dla nich warsztatów „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych" otrzymali narzędzia do rozwiązania nierozwiązywalnych do tej pory problemów. Dzięki treningowi asertywności, nauce autoprezentacji i komunikacji, po odkryciu swoich predyspozycji, kluczowych kompetencji i mocnych stron, przygotowani zostali do rozmów z pracodawcą i wyborów zawodowych. Uwierzyli w siebie i pozyskali wiedzę, której nikt nigdy im nie przekazał. Dobrze czuli się w swoim towarzystwie i towarzystwie terapeutów.

5. Zajęcia z „Inności" cieszyły się zarówno w przedszkolach, jak i szkołach wielkim zainteresowaniem wśród młodszych i starszych dzieci. Zajęcia prowadzone były metodą interaktywnych warsztatów dostosowanych do wieku i możliwości uczestników. Niewiedza, brak informacji - to podstawowe czynniki braku tolerancji, nieakceptacji i narastania sprzeciwu, a nawet agresji. Nasze warsztaty prowadzone przez specjalistów z zakresu tolerancji dla „inności", zarówno dla niepełnosprawności, jak i różnorodności rasowej i narodowościowej przyczyniły się do lepszego poznania problemu, dostarczyły wiele potrzebnych informacji, a także nauczyły współpracy, niesienia pomocy i koegzystencji w tolerancji.

6. Bariery architektoniczne są w dalszym ciągu problemem nie do pokonania dla znacznego stopnia polskiej społeczności ludzi niepełnosprawnych. Brak możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim po ulicach, czy korzystania z obiektów użyteczności publicznej są często przyczyną dyskomfortu, czy wręcz poczucia bycia inną, tą gorszą kategorią ludzi, bo niepełnosprawną. Staramy się jako samorząd lokalny bariery niwelować, a mieszkańcom niepełnosprawnym proponować nową jakość życia.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

1. Partnerstwo dla Rain Mana

W maju 2005 zawiązane zostało partnerstwo trzech sektorów: publicznego (Gmina Lesznowola), organizacji pozarządowych (Fundacja Synapsis) oraz biznesu (Agencja DD Studio, Wydawnictwo i Fundacja Wspólnota Nadziei oraz Fraszka Edukacyjna), spięte udziałem w przedsięwzięciu Programu Narodów Zjednoczonych w Polsce (UNDP). Partnerstwo korzystało ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Wszyscy partnerzy połączyli swoją wiedzę i doświadczenie mając na celu utworzenie modelowego pierwszego w Polsce Przedsiębiorstwa Społecznego zintegrowanego ze społecznością lokalną w miejscowości Wilcza Góra w Gminie Lesznowola. Działania skierowane zostały na problem dyskryminacji na rynku pracy osób z dysfunkcją autyzmu i innymi rodzajami niepełnosprawności. Był to projekt realizowany przez ponad 3 lata z udziałem znaczących środków pochodzących przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego

A oto kalendarz głównych wydarzeń związanych z projektem:

 • 16 listopada 2004 - decyzja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Krajowej Struktury Wsparcia o przyjęciu projektu do realizacji
 • 3 lutego 2005 - inauguracja szkoleń na temat autyzmu dla partnerów projektu
 •  24 maja 2005 - podpisanie umowy Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, inauguracja współpracy partnerskiej
 • 15 listopada 2005 - rozpoczęcie budowy przedsiębiorstwa społecznego
 • listopad 2005 - styczeń 2006 - badania aktywności obywatelskiej w gminie Lesznowola prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • 21 kwietnia 2006 - uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę przedsiębiorstwa społecznego w Wilczej Górze
 • 3 czerwca 2006 - koncert osób z autyzmem Pauliny Chodkowskiej i Kuby Piszka ze Starej Iwicznej dla społeczności lokalnej
 • 15 marca 2007 - otwarcie przedsiębiorstwa społecznego Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS w Wilczej Górze
 • 13 listopada 2007r debata samorządowa dla kilkuset uczestników z całej Polski mająca na celu podzielenie się doświadczeniami.  

W okresie trwania Projektu zostały zrealizowane następujące działania:

Działanie 1:

1. Zorganizowanie pracy biura:

 • W zakresie zarządzania projektem. 
 • Utworzono Sekretariat Partnerstwa wraz z opracowaniem zasad i procedur prowadzenia oraz archiwizacji dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej. 
 • Opracowano system i narzędzia (np. monitoring realizacji budżetu) współpracy Kierownika projektu z obsługą finansową.

2. Przygotowanie strony www Partnerstwa

3. Przygotowanie osób z autyzmem do podjęcia pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym:

4. Spotkania Klubu Forum dotyczące szkoleń praktycznych i przygotowania się osób z autyzmem do udziału w projekcie zgodnie z zasadą empowermentu, a także 7 comiesięcznych sobotnich spotkań Klubu Forum służących beneficjentom ostatecznym poszerzaniu wachlarza umiejętności społecznych i zawodowych oraz integracji z grupą rówieśników i trenerów pracy.

5. Zatrudnienie trenerów pracy: utworzono specjalny Zespół Trenerów Pracy, który szkolił się praktycznie oraz przygotowywał do roli pełnionej w ramach przedsiębiorstwa społecznego zatrudniającego osoby z autyzmem

6. Zawiązywanie partnerstwa krajowego

7. Spotkania z potencjalnymi Partnerami, wybór Partnerów i podpisanie umów.

8. Szkolenie dla Partnerów z zakresu współpracy publiczno-prywatnej oraz na temat  "Włączenia społecznego osób z autyzmem poprzez edukację i pracę"

9. Zbudowanie partnerstwa ponadnarodowego: wybór partnerów zagranicznych, określenie zasad współpracy, negocjacje umów, wizyty studyjne, określenie zasad współpracy ponadnarodowej, poznanie metod przygotowania do pracy dorosłych osób z autyzmem za granicą oraz wzajemne zapoznanie partnerów: z partnerstwa krajowego z partnerami ponadnarodowymi.

Działanie 2:

PLANOWANIE PRODUKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE SPOŁECZNYM:

1. Ustalenie wstępnej listy usług i produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo społeczne (analiza już wytwarzanych produktów, testowanie i wprowadzanie nowych, modyfikacje w zakresie wzornictwa i procesu produkcyjnego).

2. Analiza predyspozycji zawodowych osób z autyzmem: Konsultacje z terapeutami, także analiza informacji i materiałów uzyskanych z Fundacji SYNAPSIS (możliwości klubowiczów Klubu FORUM, źródła motywacji klubowiczów, liczba wymaganego personelu do „obsługi" pracy klubowiczów, możliwości osób z autyzmem, udziału w „nieprodukcyjnych" zadaniach, listę pomysłów na pracę osób z autyzmem, itp.)

3. Przeprowadzenie badań ankietowych wśród lokalnych przedsiębiorców w gminie Lesznowola oraz konsultacje z instytucjami publicznymi i kierownictwem banku spółdzielczego.

4. Opracowanie prognozy kosztów operacyjnych dla każdego wariantu działalności przedsiębiorstwa (analiza kosztów operacyjnych w zakresie: wynagrodzeń osób z autyzmem, kosztów usług obcych, kosztów zużycia materiałów, energii elektrycznej oraz amortyzacji niezbędnego sprzętu), oszacowanie możliwych przychodów w oparciu o przeprowadzone wcześniej badania ankietowe. Wskazanie prac, jakie mogą wykonywać osoby z autyzmem na potrzeby własne przedsiębiorstwa, oszacowanie możliwych przychodów, analiza prawna przedsiębiorstwa, opracowanie strategii marketingowej.

5. Analiza możliwości dystrybucji produktów i usług przez Internet - stworzenie koncepcji sklepu internetowego

BUDOWA PRZEDSIEBIORSTWA SPOŁECZNEGO:

1. Wybór wykonawcy: przygotowanie i druk specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z ust. prawo zamówień publicznych; publikacja ogłoszeń, rozstrzygniecie przetargu przez komisję przetargową, podpisanie umowy z wykonawcą.

2. Nadzór inwestorski, w tym pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru, nadzór nad realizacją kontraktów na roboty w zakresie zarządzania technicznego, sprawdzanie i akceptowanie projektów wykonawczych Wykonawców, czyli firmy budowlanej wybranej w przetargu publicznym.

3. Kontrolowanie postępu robót, jakości wykonywanych robót, jakości wbudowanych materiałów, przebiegu wszelkich prób, którym poddane zostaną ukończone roboty i wszelkich związanych z tym działań podejmowanych przez wykonawców robót, sprawdzanie certyfikatów jakości, świadectw dopuszczenia, oświadczeń zgodności, certyfikatów, gwarancji itp., jak również sporządzanie miesięcznych raportów z postępu robót zgodnie z warunkami kontraktów na roboty.

4. Potwierdzanie ilości wykonanych robót, odbiór wykonanych robót, sprawdzanie faktur wykonawców robót.

5. Ocenianie propozycji wykonawców robót odnośnie zmian wprowadzanych do jakiejkolwiek części robót, które według wykonawcy są konieczne lub dodatkowe do wykonania. Zmiany te mogą być wprowadzone po uprzednim pisemnym ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

6. Rozliczanie kontraktów na roboty pod względem finansowym i rzeczowym, opracowywanie harmonogramów.

7. Opracowywanie harmonogramów przepływów finansowych wykonawców i kontrola przepływów finansowych w zgodności z harmonogramami wykonania robót.

8. Przekazywanie danych Zamawiającego i aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych opracowanych zgodnie z wymaganiami instytucji współfinansujących kontrakty na roboty.

9. Zakup/wynajem/pozyskanie sprzętu niezbędnego do wyposażenia przedsiębiorstwa.

 

URUCHOMIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO (PS):

1. Przeszkolenie instruktorów, pracowników/ zakup know-how przedsiębiorstwa.

2. Koordynacja darowizn.

3. Rekrutacja i zatrudnienie biznesowego personelu PS.

4. Szkolenia nt. autyzmu dla personelu przedsiębiorstwa i dla partnerów.

5. Zatrudnienie osób z autyzmem.

6. Uruchomienie kanałów dystrybucji produktów przedsiębiorstwa.

7. Uruchomienie stałego zaopatrzenia.

8. Opracowanie struktury organizacyjnej PS i optymalizacja procesu produkcji.

9. Przeprowadzenie niezbędnych modyfikacji planów finansowych, koncepcji wynikających z wpływu czynników trudnych do przewidzenia na etapie planowania.

10. Doskonalenie organizacji pracy na bazie zebranych doświadczeń.

11. Poszukiwanie potencjalnych sponsorów - konsultacje i spotkania z wybranymi firmami, zakładami pracy.

12. Poszukiwanie, dobór i włączanie rzemieślników i innych specjalistów zawodowych w ramach przedsiębiorstwa.

13. Dowóz pracowników. Od 2 kwietnia 2007 zapewniono pracownikom z autyzmem oraz trenerom pracy transport do miejsca rehabilitacji zawodowej i społecznej. Podczas przewozów zapewniono opiekę terapeutyczną beneficjentom, wyznaczono osoby dyżurujące podczas podróżny do i z miejsca rehabilitacji.

14. Zapewnienie posiłków/możliwości ich przygotowania.

15. Zapewnienie rehabilitacji. Od maja 2007 zapewniono beneficjentom zabiegi rehabilitacyjne, które odbywają się regularnie raz w tygodniu, a od sierpnia 2007 dwa razy w tygodniu - w tym celu zatrudniono na umowę zlecenie rehabilitanta do ZTP. Jest to niezbędny element do podwyższenia efektywności pracy osób z autyzmem.

16. Bieżąca obsługa administracyjno-techniczna PS.

Rezultaty wdrożenia narzędzia
 

     1. W Projekcie „Partnerstwo dla Rain Mana„ skorzystały przede wszystkim 24 osoby z dysfunkcją autyzmu, które znalazły pracę  w Przedsiębiorstwie Społecznym Pracowni Rzeczy Różnych Synapsis w Wilczej Górze. W czterech pracowniach: witrażu, ceramiki, drewna i poligrafii młodzi ludzie pracują zarobkowo wykonując rękodzieło (często rzeczy bardzo piękne i unikatowe).

     Pracownia witrażu - powstają tu małe dzieła sztuki. Każde z nich ma niepowtarzalny kształt i kolorystykę. Światło przenikające przez kolorowe szkło maluje nowe obrazy, tworzą nastrój. Witraże ozdabiają cyferblaty zegarków, świeczniki, lampy i biżuterię.

     Pracownia ceramiki - każdy powstający tu przedmiot tworzy jedna lub kilka osób z autyzmem.  Prace, które powstają są ograniczone tylko wyobraźnią lub życzeniem klienta.

     Pracownia drewna - umiejętne łączenia drewna szkła, tworzywa i metalu ( ciepłe drewno - zimny metal). Tu powstają przedmioty do wyposażenia biura: organizery, wielofunkcyjne pojemniki, zegary, itp.

     Pracownia poligrafii - tu powstają seryjne oprawy lub pojedyncze egzemplarze na życzenie klienta; okładki, oprawy archiwizacyjne, notesy, skoroszyty, wizytówki, torby, karty okazjonalne, pudełka itp.

     Trenerom pracy udało się znaleźć „niszę rynkową", w której wyroby młodych, zdolnych twórców mają zbyt. Samorząd Gminy Lesznowola jest także klientem, zamawiając np. materiały promocyjne.

     Praca wcześniej niedostępna dla autystów to najlepszy rodzaj terapii. Nad autystycznymi pracownikami czuwają terapeuci i trenerzy pracy, a wspomagają ich wolontariusze.

 • Ø Przy realizacji projektu wsparciem szkoleniowym i doradczym objęto aż 70 instytucji i ich 125 pracowników. Realizatorzy projektu wraz z Liderem Fundacją Synapsis poszukują (skutecznie!) rynków zbytu dla tych unikalnych, niepowtarzalnych wyrobów.
 • Ø Skorzystali na projekcie rodzice autystycznych „dzieci", którzy wcześniej „skazani" byli na ciągłą opiekę. Dzięki przedsięwzięciu mogli zacząć pracować zawodowo, poszukać nowej pasji i samorealizować się.

     Dla Gminy Lesznowola współudział w realizacji projektu dał wiele wymiernych i niewymiernych korzyści. Były to przede wszystkim:

 • zdobycie nowych doświadczeń o wymiarze społecznym,
 • udział pracowników i liderów lokalnych w szkoleniach dotyczących autyzmu,
 • możliwość diagnozowania i konsultowania dzieci z autyzmem z Gminy Lesznowola przez wybitnych terapeutów Fundacji Synapsis,
 • możliwość skorzystania z miejsca pracy przez autystę z terenu gminy,
 • budowanie integracji, aktywizacja środowiska lokalnego,
 • wkład w rozwój działalności gospodarczej na terenie gminy,
 • nowe miejsca pracy,
 • wypracowanie „Strategii Integracji Społecznej Gminy Lesznowola",
 • promocja dokonań gminy.

     Integracja ze społecznością lokalną miała następujące formy:

 • wspólne pikniki o charakterze integracyjnym,
 • „dni otwarte" w Pracowni Rzeczy Różnych - odwiedziny sąsiedzkie osób dorosłych oraz młodzieży szkolnej z wychowawcami ( młodzież pisała wypracowania na zadany temat),
 • konkursy dla młodzieży z wiedzy o autyzmie,
 • występy młodych uzdolnionych autystów podczas koncertów z okazji różnych uroczystości na terenie gminy,
 • promowanie wiedzy o autyzmie i poparcia dla idei przedsiębiorstwa społecznego - stoiska na festynach i imprezach lokalnych,
 • aukcje i loterie, na których wystawiane były rękodzieła z Pracowni,
 • praca wolontariuszy - młodych mieszkańców gminy z autystami.

     Wartość dodana dla środowiska i gminy.

 • szkolenia dla liderów społeczności lokalnej,
 • badania dotyczące aktywności lokalnej ( powstała mapa aktywności),
 • badania fokusowe sytuacji osób niepełnosprawnych na terenie gminy,
 • spotkania liderów lokalnych dotyczące powstania banków czasu w ich miejscowościach czy osiedlach,
 • warsztaty dziennikarskie w gimnazjach gminnych w ramach aktywizacji i integracji społeczności lokalnej,
 • Ogólnopolski Festiwal Edukacji Globalnej w Zespole Szkół w Łazach,
 • stworzenie warunków wzajemnej akceptacji życia obok siebie różnych grup ludzi.

     Realizatorzy bezpośredni Projektu „Rain Man" to:

 • Fundacja Synapsis (Lider w Projekcie) - organizacja pożytku publicznego skupiająca psychologów, terapeutów i pedagogów niosących profesjonalną pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom.
 • Gmina Lesznowola (Partner nr 1 w Projekcie) wspierająca utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego na swoim terenie, promująca współpracę organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym.
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - w ramach projektu współpracowała z partnerami przy budowie kontaktów ze społecznością lokalną i organizowała szkolenia i warsztaty integracyjne dla mieszkańców Gminy Lesznowola.
 • Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce (UNDP) - w ramach projektu monitorował zapisy prawne dotyczące sytuacji osób z autyzmem i wypracował rozwiązania systemowe.
 • DGA S.A. - uznana firma konsultingowa, w ramach projektu odpowiadająca za powstanie infrastruktury przedsiębiorstwa i opracowanie jego analizy ekonomicznej, łącznie ze strategią działalności.
 • Fundacja „Wspólnota Nadziei" - w ramach projektu fundacja wypracowała metody aktywizacji zawodowej dorosłych osób z autyzmem,
 • Agencja DD Studio - wspierała działania promocyjne i odpowiadała za edytorską stronę wydawanych w jego ramach publikacji poszukując także aktywności zawodowej dla osób dorosłych z autyzmem.
 • Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna - w ramach projektu wydająca książki dotyczące autyzmu promując integrację społeczną i zawodową dorosłych osób z autyzmem.
 • Partnerstwo ponadnarodowe - było integralną częścią projektu, którego celem było działanie na rzecz włączenia społecznego grup wykluczonych. W jego ramach realizowana była współpraca z instytucjami z Holandii, Belgii i Finlandii.
 • Ponadto lokalnie zaangażowane były instytucje: Mazowiecki Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Mazowiecki Związek Pracodawców Gminy Lesznowola, Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

     2. Do tej pory z formy „półkolonii" skorzystało 231 dzieci niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie (od 2005r.). Skorzystali także ich rodzice, mając jeden miesiąc wakacji doskonale zagospodarowany „dla swoich pociech". Korzystają z tego projektu również nauczyciele szkół specjalnych z uwagi na możliwości dodatkowej pracy zarobkowej w ramach umów zleceń. Wszyscy wolontariusze podejmując się nowych wyzwań zyskali nowe doświadczenia, które mogą wykorzystać w przyszłej nauce, czy pracy (studenci).

     3. W Tataspartakiadzie od roku 2006 uczestniczyło ponad 700 dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych. Korzystają z przedsięwzięcia także rodzice i wychowawcy dając możliwości poznania przez dzieci nowych form aktywności nowych wrażeń. Korzystają też wolontariusze zdobywając nowe doświadczenia. Dla Gminy Lesznowola jest to doskonała forma promocji i świetna możliwość realizacji współpracy z organizacja pozarządową „Dobra Wola".

     4. Z programu „Indywidualne Ścieżki Kariery Zawodowej" skorzystało do tej pory 52 młodych niepełnosprawnych ludzi. Skorzystały także rodziny tych osób, a także Gmina Lesznowola, bo każda osoba aktywna zawodowo, to mniejsza liczba beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przedsięwzięcie to zorganizowano wspólnie z Caritasem, a zaangażowany był Urząd Gminy Lesznowola i GOPS w Lesznowoli.

      

     5. W Warsztatach „e-misja" Dobrej Woli" uczestniczyli wszyscy gimnazjaliści Gminy Lesznowola. Na realizację projektu udało się pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Instytucje zaangażowane:

 • Urząd Gminy Lesznowola,
 • Sołtysi i Radni,
 • Sołectwa Gminy Lesznowola,
 • Zespół Obsługi Placówek Oświatowych,
 • cztery publiczne gimnazja Gminy Lesznowola,
 • Mazowiecki Związek Pracodawców Gminy Lesznowola,
 • Stowarzyszenie Dobra Wola,
 • Gazety lokalne: Kurier Południowy, Panorama Południa, Biuletyn Informacyjny Gminy Lesznowola.

     6. W warsztatach „Moi sąsiedzi pochodzą z Azji" uczestniczyli wszyscy uczniowie gimnazjów, szkół  podstawowych oraz wychowawców przedszkoli. Zajęcia przeprowadzali psychologowie, a w finansową i organizacyjną stronę przedsięwzięcia zaangażowany był  Urząd Gminy Lesznowola, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych i wszystkie placówki oświatowe z tereny Gminy

      

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu
1. Budżet projektu „Partnerstwo dla Rain Mana"z podziałem na trzy etapy realizacji „Partnerstwo dla Rain Mana"
 • Działanie 1
  530,000 zł Budżet podzielony między 2 partnerów.
 • Działanie 2
  12,000,000 zł Budżet podzielony między 8 partnerów.
 • Działanie 3
  500,000 zł Budżet podzielony między 3 partnerów.

Dofinansowanie budowy i wyposażenia przedsiębiorstwa społecznego

 • 650,000 zł Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • 100,000 zł Fundacja Grupy TP
 • 20,000 zł Firma APSYS

Nakłady niefinansowe

 • Darowizny rzeczowe od firm prywatnych o wartości 40,000 zł.
 • Praca stażystów i wolontariuszy we wspieraniu osób z autyzmem.

SZCZEGÓŁOWE KOSZTY

1. Prezentowane koszty są zestawieniem całościowym wydatków wszystkich partnerów za okres 25.05.2005 - 31.03.2008, czyli czas realizacji działań. Nazwy kategorii pochodzą z budżetu projektu.

Wydatki związane z personelem: 6 766 349,-

Wydatki te obejmują: m.in.: personel merytoryczny, zespół trenerów pracy, zespół rekrutacyjno ewaluacyjny pracowników przedsiębiorstwa, Wypracowywanie systemu wsparcia w pracy dla pracowników przedsiębiorstwa, Zespół Rzecznika, Zespół ds. Promocji działań Partnerstwa i PR, szkolenia, honoraria autorskie, personel techniczny, personel finansowy, personel przedsiębiorstwa społecznego, doradztwo dla Partnerstwa, pozostały personel Partnerów.

Wydatki związane ze współpracą ponadnarodową: 286 070,-

Inne wydatki: 3 833 844,- w tym: koszty budowy Przedsiębiorstwa Społecznego zatrudniającego autystów, organizacja spotkań, podróże krajowe.

Wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych: 418 425,-

Wydatki związane z upowszechnianiem i włączaniem rezultatów do głównego nurtu polityki: 584 000

Do kosztów dla Przedsiębiorstwa Społecznego w Wilczej górze doliczyć trzeba także koszty poniesione przez partnera Gminę Lesznowola:

- na budowę drogi dojazdowej  do Przedsiębiorstwa  350 000,-

- dowóz niepełnosprawnych autystów do przedsiębiorstwa  46 000,-

2. Koszty poniesione na półkolonie dla osób niepełnosprawnych - to w roku 2009 dla 75 dzieci (1 miesiąc) kwota blisko 90 tys. zł. Środki te pochodziły z dotacji gmin, dotacji powiatu, z PFRON, Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego i wpłat sponsorów.

3. Koszty poniesione na organizację „Tataspartakiady" (udział 600 osób, w tym 300 niepełnosprawnych dzieci) to 26 tys. zł. Środki pochodziły ze źródeł jw.

4.„Indywidualne Ścieżki Kariery Zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych" - projekt finansowany w całości przez Europejski Fundusz Społeczny (wykładowcy, transport, wyżywienie, materiały szkoleniowe itp.) na rzecz Caritasu, który był pomysłodawcą, realizatorem i jednocześnie beneficjentem środków. Gmina nie poniosła żadnych kosztów ( bezpłatne użyczenie Sali), koszty Caritasu nie są nam znane.

5. Projekt „E-misja Dobrej Woli" zrealizowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszty przede wszystkim poniesione zostały na realizację zajęć w szkołach i wyniosły 46 tys. zł.

Projekt  „Moi sąsiedzi pochodzą z Azji" finansowany był ze środków własnych gminy. Stosowne umowy z instruktorami (warsztaty) zawierał Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Koszty wyniosły 17 tys. zł.

6. Likwidacja barier architektonicznych - trudno ocenić koszty związane z dostosowaniem obiektów do osób niepełnosprawnych. Z całą pewnością zwiększyły się one poprzez wyposażenie inwestycji w windy.

Dane ilościowe:

1. Projekt „Partnerstwo dla Rain Mana" - 130 osób zatrudnionych u ośmiu partnerów oraz stażyści i wolontariusze.

2. „Półkolonie dla osób niepełnosprawnych 2009r. - zatrudniono 100 wolontariuszy

3. „Tataspartakiada" - 2009r., zatrudniono 300 wolontariuszy

4. „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej" - 3 osoby zatrudnione przez beneficjenta. (Caritas)

5. „E - misja Dobrej Woli" - 2 trenerów prowadziło zajęcia w szkołach. „Moi sąsiedzi pochodzą z Azji" - dwóch trenerów prowadziło zajęcia w szkołach i przedszkolach gminnych,

      

Zasady równości płci

Projekt Partnerstwo dla Rain Mana ukierunkowany jest na wyrównanie szans specyficznej grupy osób. Problem wykluczenia dotyczy w Polsce ok. 20 000 dzieci i młodzieży oraz 10 000 dorosłych osób z autyzmem (wraz z rodzinami autystów - ponad 90 000 osób). Liczba autystów opuszczających szkoły będzie z każdym rocznikiem rosła. Diagnostyka tego zaburzenia staje się coraz lepsza. Ze względu na trudności w funkcjonowaniu społecznym i porozumiewaniu się z innymi ludźmi osoby te w Polsce pozostają niemal w całkowitej izolacji. W konsekwencji są nieobecne również na rynku pracy (wg danych z badań ankietowych obecnie pracuje około 1 promila osób z autyzmem - znacznie mniej niż innych niepełnosprawnych). W Polsce ich udział w życiu społecznym kończy się w najlepszym razie z chwilą ukończenia szkoły. Zdani sami na siebie nie radzą sobie, mimo zdobytych wcześniej umiejętności. Dotychczas w Polsce nie powstały żadne formy aktywizacji zawodowej dla osób z autyzmem, a formy proponowane innym grupom osób niepełnosprawnych nie są adekwatne do ich specyficznych potrzeb. Osoby dorosłe z autyzmem nie mają zatem szans na rehabilitację ani aktywność zawodową, a ich rodziny (zwłaszcza matki) są obarczone całodobową opieką nad nimi. Specyfika ich zaburzenia, które obejmuje wszystkie sfery: percepcję, porozumiewanie, poznanie, emocje, zachowanie, relacje społeczne (w innych grupach niepełnosprawnych występują zwykle zaburzenia w jednym obszarze - intelekt, wzrok, słuch czy narząd ruchu) sprawia, że nie ma alternatywy wobec tworzenia przedsiębiorstw społecznych uwzględniających w pełni ich potrzeby jako pracowników. W przedsiębiorstwie społecznym w Wilczej Górze znalazły zatrudnienie 24 dorosłe osoby z dysfunkcją autyzmu. Doświadczenia europejskie (m. in. ośrodków Leo Kannerhuis'a z Holandii, L'Abri Montagnard z Francji i Gautena z Hiszpanii) mówią, że aktywizacja zawodowa i społeczna osób z autyzmem jest możliwa po spełnieniu określonych warunków. Autyści mają bardzo niską tolerancję na zmiany, bardzo długo przyzwyczajają się do nowych miejsc. Stąd tak ważne jest ich własne, stałe miejsce aktywności zawodowej, znana struktura i wymagania. Dzięki wzmocnionemu w ten sposób poczuciu bezpieczeństwa i stabilności wzrastają ich kompetencje, niezależność, motywacja i wydajność w pracy. Podczas wielu szkoleń, warsztatów i spotkań z przedstawicielami i autorytetami zagranicznymi w ramach partnerstwa osiągnięto wiele korzyści. Organizacje pozarządowe, a najbardziej Fundacja Synapsis, zdobyły ogromną wiedzę i doświadczenie z zakresu całego spektrum o autyzmie. Fundacja Synapsis znalazła także ciche i urocze miejsce  w przedsiębiorstwie w Wilczej Górze, gdzie poza pracą autystów odbywają się szkolenia i terapie wspierające dla rodziców autystycznych dzieci oraz organizacji pozarządowych. Przedstawiciele biznesu skupieni w Mazowieckim Związku Pracodawców Gminy Lesznowola zdobyli wiedzę i doświadczenie na temat ekonomi społecznej, budowania społeczeństwa obywatelskiego, tolerancji oraz o problemach osób dysfunkcyjnych. Gmina Lesznowola odniosła korzyści podczas szkoleń dla przedstawicieli samorządu, pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty oraz społeczności lokalnej, powstały tu dodatkowe miejsca pracy związane z przedsiębiorstwem społecznym. Wypracowano Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lesznowola na lata 2007-2013.

      

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim
1. Aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej.

     2. Cykl warsztatów dla młodzieży.

     3. Przeprowadzenie konsultacji z lokalną organizacja pozarządową

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Utworzono wzorcowe, ponadstandardowe i replikowalne przedsiębiorstwo zatrudniające osoby z autyzmem i innymi rodzajami niepełnosprawności, którego usługi nakierowane są na realizację potrzeb społeczności lokalnej. Budowa przedsiębiorstwa społecznego - to pierwszy krok w zwalczaniu dyskryminacji i nierównego dostępu do rynku pracy osób autystycznych. Wypracowany przez Partnerstwo model działania przedsiębiorstwa może być zastosowany również dla innych grup dyskryminowanych na rynku pracy, w tym dla osób z szeroko pojętymi trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, dotkniętych wykluczeniem i samowykluczeniem społecznym. W ramach projektu w listopadzie 2007 odbyła się w Gminie Lesznowola Debata Samorządowa, w której wzięło udział 250 podmiotów z całej Polski (przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu). Podczas Debaty partnerzy opowiedzieli o swoich  doświadczeniach w partnerstwie i dobrych praktykach związanych z realizacją projektu. 9 października 2007r. na uroczystości w Ministerstwie Gospodarki, projekt „Partnerstwo dla Rain Mana" zdobył pierwsze miejsce w Polsce w kategorii: „Odpowiedzialna Przedsiębiorczość" w konkursie zorganizowanym przez Komisję Europejską w ramach edycji „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości 2007". Projekt reprezentował Polskę w Porto (Portugalia kraj prezydencji). Jak stwierdziła Kari Steindal, przewodnicząca Komitetu Ekspertów ds. Edukacji i Integracji Dzieci z Autyzmem przy Radzie Europy: „Społeczeństwo, które potrafi zmierzyć się z autyzmem, poradzi sobie ze wszystkimi innymi niepełnosprawnościami."

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego