Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.655.837
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Aktywizacja zawodowa i społeczna dla niepełnosprawnych oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Praktyka obejmuje projekt partnerski „Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" oraz kampanię promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan „Z nich jesteśmy dumni".

Projekt partnerski polegał na przygotowaniu 30 młodych tyszan zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia na rynek pracy poprzez wdrożenie programu obejmującego profesjonalne poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe. Projekt był realizowany przez Urząd Miasta Tychy we współpracy z Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodkiem św. Dominika w Tychach i Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach w oparciu o umowę partnerską. Zorganizowano: pięć dwudniowych warsztatów wyjazdowych z zakresu wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego, pięć treningów umiejętności psychospołecznych i zawodowych, trzy indywidualne form wsparcia psychologicznego i zawodowego oraz dwa warsztaty ogólnorozwojowe.

Zaletami tego rozwiązania jest aktywizacja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, przełamywanie postaw wyuczonej bezradności, przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, skoordynowanie i zintegrowanie działań instytucji w obszarze wyrównania startu zawodowego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, a także wypracowanie narzędzi współpracy pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów.

Kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan realizowana przez Urząd Miasta Tychy objęła realizację filmu „Z nich jesteśmy dumni", artykuły w prasie, wkładki prasowe, wydanie ulotki dla pracodawców, albumu promującego twórczość niepełnosprawnych oraz informatora na temat możliwości uzyskania wsparcia przez niepełnosprawnych w miejskich instytucjach i urzędach oraz lokalnych organizacjach pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dzięki kampanii zebrano rozproszone dotąd informacje o możliwościach lokalnego rynku pracy oraz o ofercie tyskich instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym organizacjach pozarządowych) oraz udostępniono je tyszanom, w szczególności osobom niepełnosprawnym. Zmieniła się postawa tyskich przedsiębiorców oraz mieszkańców miasta wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz niekorzystny wizerunek osoby niepełnosprawnej.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-11-04

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Tychy
Powiat:  tyski
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  43-100 Tychy
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  Al. Niepodległości 49
Wirtyna internetowa:  www.umtychy.pl
Liczba mieszkańców:  129.386
Osoby kontaktowe:  Alicja Bachrańska
 Kierownik Referatu Projektów Społecznych i Funduszy Krajowych
 tel. 32 776 39 08
 e@mail: ppw.cpe@umtychy.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego