Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.821
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Kościerskie partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w pierwotnym kształcie, obejmującym Gminę Miejską Kościerzyna, Gminę Kościerzyna oraz Powiat Kościerski, zawiązało się na mocy Listu intencyjnego z dnia 02.08.2012r., zgodnie z którym Liderem Partnerstwa ustanowiona została Gmina Miejska Kościerzyna. Po wstępnej analizie przedstawiciele Partnerstwa stwierdzili, iż zdiagnozowane problemy są również aktualne dla pozostałych samorządów powiatu kościerskiego i zaproponowali poszerzenie obszaru Partnerstwa o pozostałe gminy wiejskie powiatu tj. Karsin, Dziemiany, Lipusz, Liniewo, Nowa Karczma i Stara Kiszewa, a także uznali, że dla efektywnego rozwiązania problemów obszaru funkcjonalnego niezbędna jest szeroka partycypacja społeczna, w tym wsparcie partnerów społecznych takich jak organizacje pozarządowe i gospodarcze o przedmiocie działań zbieżnym z celami Partnerstwa tj. Kaszubski Instytut Rozwoju, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub", Pracodawcy Pomorza Gdańsk i Pracodawcy Pomorza Oddział Kościerzyna, Stowarzyszenie Przedsiębiorcy Kościerzyna,  Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych których również zaproszono do współpracy i podpisania wspólnego listu intencyjnego, co nastąpiło w dniu 17.04.2013r. W skład Partnerstwa wchodzą zatem instytucje reprezentujące różne środowiska - jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe czy instytucje otoczenia biznesu, co zapewni osiągnięcie celów wspólnych dla wszystkich zaangażowanych stron, a także prawidłowe i skuteczne przeprowadzenie procedury konsultacji społecznych. Struktura Partnerstwa została tak dobrana, aby w sposób jak najbardziej pełny umożliwić zniwelowanie zdiagnozowanych problemów obszaru funkcjonalnego, a tym samym przyczynić się do jego ożywienia społeczno-gospodarczego. Wszyscy Partnerzy tworzący Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społęczno-Gospodarczego posiadają bogate doświadczenie w szeroko-pojętej współpracy. Jednym z kluczowych priorytetów współpracy wszystkich Partnerów jest budowanie mechanizmów i kompetencji w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów o charakterze terytorialnym, wykraczającym poza granice oddziaływania jednej jednostki. Docelowo, w wyniku procesu wdrażania Planu rozwoju instytucjonalnego Partnerstwa, Partnerstwo zostanie przekształcone w Stowarzyszenie złożone z przedstawicieli wszystkich Partnerów, pełniące wiodącą rolę w kreowaniu rozwoju obszaru funkcjonalnego.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-04-29

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Kościerzyna
Powiat:  kościerski
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  83-400 Kościerzyna
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Kościerzyna
Ulica:  3 Maja 9a
Telefon:  58 6802338
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Ewa Chmielecka
 Naczelnik Wydziału Rozwoju
 tel. 601 993 236

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych