Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.552
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Partnerstwo dla integracji systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (dalej także: GOAP lub Związek) to związek międzygimny zrzeszający gminy z obszaru funkcjonalnego miasta Poznania zawiązany celem wypracowania i wdrożenia w życie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów zagospodarowania odpadów, w tym przede wszystkim instalacji ich przetwarzania. Związek stanowi inicjatywę stosunkowo młodą. Procedurę zarejestrowania Związku rozpoczęto w kwietniu 2009 r., Związek został zaś wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych 30 września 2010 r. pod pozycją 298.
Związek zrzesza na chwilę obecną 9 gmin członkowskich, w których mieszka ok. 715 tys. osób. Tworzą go: miasto Poznań będące miastem o znaczeniu wojewódzkim oraz 8 gmin partnerskich o różnym potencjale społeczno-gospodarczym, pozycji i stylu organizacji samorządowej, położonych w bliższym lub dalszym sąsiedztwie miasta centralnego, do których należą następujące gminy: Buk, Czerwonak, Pobiedziska, Kleszczowo, Kostrzyn, Oborniki, Murowana Goślina oraz Swarzędz, przy czym gmina Buk nie graniczy bezpośrednio z żadną z gmin-uczestników Związku. Siedzibą Związku jest Miasto Poznań.
Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej został zawiązany w ramach współpracy metropolitalnej obszaru funkcjonalnego aglomeracji poznańskiej realizowanej przez funkcjonującą od 2007 r. Radę Aglomeracyjną (przekształconą w 2011 r. w Stowarzyszenie Metropolia Poznań), wpisując się w wypracowany dla tego obszaru model policentrycznych struktur współpracy różnych jednostek samorządowych koordynowanych przez wspólny ośrodek polityczny z zapleczem naukowo-badawczym. Związek współegzystuje z dwoma innymi formami współpracy samorządowej w sektorze gospodarki odpadami na obszarze funkcjonalnym aglomeracji, jakimi są Porozumienie Międzygminne Zakład Zagospodarowania Odpadów Jarocin oraz Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
Do zadań Związku należy planowanie i wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami  komunalnymi na terenie gmin-uczestników Związku, w tym w szczególności:  utworzenie systemu  gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie uczestników Związku, zapewnienie objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie uczestników związku tymże systemem, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców uczestników Związku, zapewnienie zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie związku, m.in. poprzez eksploatację instalacji do przekształcania odpadów komunalnych, a także dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zasady i tryb realizacja zadań obciążających Związek wpisują się w przyjęte priorytety zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, które wyznacza Strategia Aglomeracji Poznańskiej.
Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej stanowi przykład partnerstwa, którego ramy instytucjonalne kształtowały się stosunkowo długo wobec odmiennych wizji i aspiracji przyszłych uczestników Związku. W konsekwencji, wypracowane mechanizmy współpracy w ramach Związku cechuje w dużej mierze innowacyjność względem powszechnie przyjmowanych w tego typu strukturach rozwiązań organizacyjnoprawnych. Najbardziej reprezentatywnym przykładem nowatorskiego narzędzia współpracy jest przewidziany w statucie Związku i obecnie wdrażany w życie model tzw. porozumienia zwrotnego pomiędzy Związkiem, a jego uczestnikiem – Miastem Poznań.
Inicjatywa współpracy, choć początkowo stanowiła swojego rodzaju „małżeństwo z rozsądku”, odnosi już swoje pierwsze sukcesy, spośród których najistotniejszym jest podpisanie przez Miasto Poznań 8 kwietnia 2014 r. umowy o realizację inwestycji o znaczeniu regionalnym, jakim jest pierwsza w Polsce Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Instalacja gwarantować ma przyjęcie i termiczne przekształcenie 210 tys. ton komunalnych odpadów zmieszanych rocznie pochodzących z obszaru Związku. Będzie to największa w Europie Centralnej tego typu inwestycja. Na realizację tej inwestycji Miasto Poznań uzyskało dofinansowanie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko w wysokości 352 mln zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-04-29

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Poznań
Powiat:  Poznań
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  61-119 Poznań
Jednostka wdrażająca:  Biuro Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglom. Poznańskiej
Ulica:  ul. Św. Michała 43
Wirtyna internetowa:  http://www.goap.org.pl/
Liczba mieszkańców:  715.000
Osoby kontaktowe:  Przemysław Gonera
 Dyrektor Biura Związku

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych