Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.665.237
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Zgodnie z typologią Koncepcji Zagospodarowania Kraju 2030, Miasto Tomaszów Mazowiecki należy do ośrodków subregionalnych, które powinny dążyć do budowy związków funkcjonalnych oraz powiązań z obszarami metropolitarnymi i innymi ośrodkami regionalnymi. Związki te mają przede wszystkim prowadzić do zwiększenia elastyczności rynku pracy oraz podniesienia atrakcyjności obszaru, jako miejsca zamieszkania i dostarczania usług. Miasto Tomaszów Mazowiecki pozostaje na granicy oddziaływania metropolii łódzkiej (55 km) i powinno dążyć do współpracy z Piotrkowem Trybunalskim (24 km), jako ośrodkiem regionalnym i byłą stolicą województwa (piotrkowskiego). Jednocześnie w sferze oddziaływania Tomaszowa Mazowieckiego pozostają gminy powiatu tomaszowskiego oraz powiat opoczyński, leżący na granicy województwa łódzkiego z województwem świętokrzyskim.

Celem głównym projektu jest przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego z powiatu tomaszowskiego, skupionych wokół Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, do budowy partnerstwa na rzecz zintegrowanego rozwiązywania problemów rozwoju lokalnego. Cel ten jest zgodny  z zapisami KPZK 2030 w zakresie budowy obszaru funkcjonalnego wokół ośrodka subregionalnego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań i opracowanie analiz oraz wydanie rekomendacji dla rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz przygotowaniu w oparciu o nie indywidualnych strategii rozwoju partnerów projektu, które posłużą przygotowaniu partnerów do programowania rozwoju z wykorzystaniem środków w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Cele szczegółowe, które są możliwe do osiągnięcia przy realizacji projektu to:
- budowa partnerstwa Miasta Tomaszów Mazowiecki z Powiatem Tomaszowskim oraz gminami wiejskimi z obszaru powiatu: Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz i Rzeczyca,
- przygotowanie dokumentów strategicznych dla projektów zgłaszanych przez partnerów do wsparcia ze środków funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
- systemowe propozycje rozwiązań (strategie) dla zidentyfikowanych problemów rozwoju obszaru funkcjonalnego w zakresie rynku pracy i szkolnictwa zawodowego, wspieranie przedsiębiorczości i potencjalnych klastrów opartych o podmioty z branży ceramiczno-budowlanej i turystycznej oraz poprawy jakości sieci drogowej na obszarze krzyżowania się szlaków turystycznych i transportu surowców.

Działania w ramach projektu przewidują:
- przeprowadzenie badań potencjalnych kierunków rozwoju oraz rynku pracy i szkolnictwa zawodowego
- opracowanie strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego wraz ze strategią rozwoju turystyki i studium poprawy dostępności ruchowej obszaru funkcjonalnego,
- opracowanie projektów strategii rozwoju dla partnerów samorządowych.

      

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-06-12
Data aktualizacji:  2015-01-08

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Tomaszów Mazowiecki
Powiat:  tomaszowski
Województwo:  łódzkie
Kod pocztowy i Poczta:  97-200 Tomaszów Mazowiecki
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowiewckim
Ulica:  ul. P.O.W 10/16
Telefon:  44 7242311
Wirtyna internetowa:  www.tomaszow-maz.eu
 www.partnerstwo-dolinapilicy.pl
Adres e@mail:  sekretariat@tomaszow-maz.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Jakub Olczyk
 tel. 44 7122369
 e@mail: olczyk@tomaszow-maz.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych