Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.775
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Partnerstwo międzysamorządowe w celu utworzenia i rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola - Karsznice

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Partnerstwo opisywane w niniejszym wniosku zostało utworzone dla celów stworzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola - Karsznice (MOF) i jego rozwoju w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.  Nadrzędnym celem partnerstwa było utworzenie miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz wyznaczenie jego kierunków rozwoju wspólnych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, co w konsekwencji prowadzić będzie do zwiększenia spójności terytorialnej powiatu zduńskowolskiego i łaskiego wraz z gminami znajdującymi się na ich terenie (Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola, Gmina Sędziejowice) oraz, dzięki powołaniu zintegrowanego systemu ds. zarządzania MOF, na systematyczne i planowe monitorowanie dalszego funkcjonowania miejskiego obszaru funkcjonalnego. W ramach realizacji projektu wypracowano szereg dokumentów o charakterze strategicznym i koncepcyjnym, w szczególności:

  1. Plan Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, zawierający diagnozę i analizę SWOT obszaru, identyfikację interesariuszy i analizę ich potrzeb, analizę dostępnych źródeł informacji publicznej (w tym danych statystycznych), analizę możliwości finansowania projektowanych inwestycji oraz ich utrzymania (standard 1, 2, 4)
  2. Koncepcja Zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, stanowiąca rozwinięcie założeń ujętych w Planie Rozwoju o wariantowość przyjętych rozwiązań inwestycyjnych, opisująca sposób wykonania przedsięwzięć i zawierająca analizę dotyczącą ewentualnego dofinansowania projektowanych rozwiązań (standard 4)
Podczas opracowania ww. dokumentów przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje społeczne z mieszkańcami i innymi interesariuszami nie tylko z terenu MOF (organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi, jednostkami organizacyjnymi samorządów wchodzących w skład MOF, instytucjami rządowymi i samorządowymi, np. GDDKiA i instytucjami otoczenia biznesu, np. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego w Łodzi), w których zakresie mieściły się tzw. warsztaty charrette, jako narzędzie wdrażania zrównoważonej urbanistyki - więcej w punkcie 17 wniosku (standard 8, 10). Założeniem partnerstwa jest również prowadzenie spójnej polityki rozwoju MOF poprzez wspólne inicjatywy, w tym w szczególności inwestycje infrastrukturalne, wspólne, aktywne poszukiwanie inwestorów, a także uspójnienie dokumentów planistycznych w poszczególnych JST (standard 6, 10).
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2015-12-22
Data aktualizacji:  2016-02-11

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Zduńska Wola
Powiat:  zduńskowolski
Województwo:  łódzkie
Kod pocztowy i Poczta:  98-220 Zduńska Wola
Ulica:  Złotnickiego 25
Wirtyna internetowa:  www.powiatzdunskowolski.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Katarzyna Stanisławska
 specjalista w Wydziale Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej
 tel. 43 8232204 w. 108
 e@mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych