Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.577
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie przykładem lokalnego partnerstwa samorządów w formie zinstytucjonalizowanej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Z inicjatywy władz powiatu przasnyskiego, gminy tego powiatu od ponad 10 lat aktywnie współpracują w zakresie planowania i wdrażania projektów w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego. W tym celu wypracowano model wzajemnej współpracy i pozyskiwania środków unijnych w oparciu o komplementarne projekty poszczególnych samorządów. Starano się, żeby projekty gmin, wpisujące się bezpośrednio w realizowaną przez powiat koncepcję rozwoju gospodarczego, wzajemnie się wzmacniały zwiększając szansę na uzyskanie dofinansowania i realizację. Powiat przekonał gminy, że jego rola w tym procesie jest realizacją zasady pomocniczości, a uprawnienia burmistrzów i wójtów nie ulegną ograniczeniom, zaś wszyscy odniosą korzyść. W latach 1999 - 2008 do gmin na zasadzie porozumienia stron lub czasowego urlopowania przeszło 7 pracowników administracji powiatowej, którzy pomagają w pisaniu wniosków aplikacyjnych gminom.

W połowie lat 2000. władze powiatu zaproponowały gminom program rozwoju oparty na przedsięwzięciach i projektach uwzględniających potrzeby i aspiracje wszystkich gmin. W 2007 r. ze środków własnych powiat wykupił od Skarbu Państwa zdegenerowany teren powojskowy, opracował program jego zagospodarowania i złożył wniosek do RPO o współfinansowanie  Program został w całości zrealizowany. Powiat zarówno w pierwszej jak i w drugiej perspektywie unijnej utrzymuje cały czas I miejsce w Polsce w wydatkach ze środków unijnych per capita w kategorii powiaty. Dotychczasowa współpraca przyniosła wymierne efekty w postaci inwestycji zewnętrznych na terenie gmin powiatu, planowane są następne przedsięwzięcia, ale zidentyfikowano potrzebę ściślejszego współdziałania  samorządów powiatu przasnyskiego w formie zinstytucjonalizowanej.

Temu zadaniu ma służyć Stowarzyszenie Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie. Założyciele Stowarzyszenia uzgodnili finansowanie podstawowej działalności  ze składek członkowskich  przy jednoczesnym ustalaniu dodatkowych składek członkowskich celowych na dodatkowe zadania. Na cyklicznych spotkaniach Zarząd ustala zadania, które realizuje utworzone biuro stowarzyszenia.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2015-12-31

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Przasnysz
Powiat:  przasnyski
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  06-300 Przasnysz
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Ulica:  Ul. Św. Stanisława Kostki 5
Wirtyna internetowa:  www.krolewieckiobszar.pl
Adres e@mail:  promocja@powiat-przasnysz.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Jarosław Gejda
 inspektor ds. promocji i rozwoju gospodarczego
 tel. 29 752 22 70
 e@mail: promocja@powiat-przasnysz.pl

 Łukasz Walędziak
  inspektor ds. promocji i rozwoju gospodarczego
 e@mail: promocja@powiat-przasnysz.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych