Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.668
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Partnerstwo trójsektorowe narzędziem wsparcia zintegrowanego rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Wzajemne powiązania społeczne, gospodarcze i przestrzenno-środowiskowe skłoniły trzy podwarszawskie gminy do pogłębienia współpracy i zawarcia umowy o współdziałaniu (2010 r.), a następnie umowy na rzecz partnerstwa (2013 r.) dla realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podpisanie tych dokumentów było konsekwencją niepisanej umowy społecznej i odbiciem realnych potrzeb społeczności lokalnej oraz działań niesformalizowanych dotychczas partnerstw. W efekcie jest realizowany projekt pn. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji". Projekt EOG jest narzędziem operacyjnym wykorzystującym i wzmacniającym wcześniejsze doświadczenia partycypacyjne. Partnerstwo trójsektorowe jest odpowiedzią na wyzwania, którym żadna z gmin nie podołałaby sama i dlatego konieczne było podjęcie współpracy. Realizacja ww. projektu pozwala na stworzenie koncepcji i dokumentów strategicznych poprzedzonych badaniami społecznymi, analizami itp. Treść umowy o partnerstwie dla realizacji projektu reguluje natomiast wzajemne zobowiązania i uprawnienia stron w ramach partnerstwa. Umowa jest narzędziem modelowym, według którego funkcjonuje szerokie partnerstwo. Na jej podstawie został wyłoniony lider partnerstwa: jest nim gmina Brwinów, a jego równoprawnymi partnerami zostały Podkowa Leśna i Milanówek. Lider partnerstwa otrzymał upoważnienie do przystąpienia do partnerstwa z instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi, lokalnymi uczelniami i podmiotami gospodarczymi, których udział w projekcie mógł przyczynić się do osiągnięcia celów projektu. W umowie uregulowany został system finansowania działań projektowych: partnerzy przekazują liderowi (beneficjentowi umowy) dotacje zapewniającą płynność finansową realizacji projektu. Zawarta przez partnerów umowa obowiązuje w terminie pozwalającym na wykonanie wszelkich ewentualnych czynności kontrolnych ( tj. w okresie 5 lat od daty przyjęcia raportu końcowego z projektu). Została również dookreślona współodpowiedzialność partnerów za prawidłowe zarządzanie projektem. Istotnym innowacyjnym elementem jest podejmowanie decyzji podczas posiedzeń partnerów. Posiedzenia te są zwoływane nie rzadziej niż raz na 4 miesiące a decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. Umowa określa zakres spraw w stosunku do których musi występować jednomyślność partnerów. W przypadku niemożliwości osiągnięcia jednomyślności dopuszcza się podejmowanie decyzji większością głosów liczoną w oparciu o procentowy udział każdego z Partnerów we współfinansowaniu projektu. Lider partnerstwa ma za zadanie prowadzenie działań związanych z koordynacją, reprezentowaniem partnerstwa, monitorowaniem prawidłowości realizowanych działań, rozliczanie rocznych dotacji otrzymanych od partnerów. Równie ważne są proceduralnie określone pozafinansowe działania partnerów: mowa m.in. o dobrze funkcjonującej wymianie informacji, zapewnieniu udziału pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w realizacji wspólnego celu, osiągnięciu zakładanych wskaźników, działań na rzecz właściwej promocji projektu. Innowacyjna jest także przewidziana w umowie możliwość stworzenia stowarzyszenia pod nazwą Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów. 

Zapewnienie udziału 53 instytucji, z których każda ma równoważny głos w głosowaniu daje możliwość zaprezentowania swojego stanowiska w różnych dziedzinach na bazie własnych doświadczeń oraz, często specyficznych, umiejętności. Jest to skuteczny standard w realizacji zadań objętych projektem. 

Stworzenie optymalnego składu instytucjonalnego partnerstwa zostało poprzedzone ankietami i badaniami prowadzonymi przez LGD Zielone Sąsiedztwo (w 2008, 2011 i w 2013), analizą uwarunkowań historycznych i społecznych, wcześniejszymi doświadczeniami dobrze funkcjonującego na tym obszarze stowarzyszenia jakim jest Zielone Sąsiedztwo (w latach 2009-2015 na terenie obszaru LGD zrealizowano ze wsparciem PROW oś 4 LEADER działania na łączną kwotę 2,7 mln zł). Gmina Brwinów, jako jedyna gmina w Polsce nie posiada ciągłości terytorialnej, ponieważ przedzielona  jest miastem Podkowa Leśna. Tym bardziej naturalne było zacieśnianie z nim współpracy w celu przyjęcia wspólnych rozwiązań projektowych. Partnerstwo PTO jest: strategiczne, międzysektorowe i może być wykorzystywane do realizacji wielu projektów, w tym tych, które są częścią projektu EOG. Może być uznane ze względu na swój skład jako modelowe partnerstwo a jego replikowalność jawi się jako wysoka.

Wiodącym standardem jest skład partnerstwa z punktu widzenia jego potrzeb. Realizacja partnerstwa jest modelowa, a jego dobre funkcjonowanie pozwala na realizację innych  określonych w przedmiotowym wniosku standardów tj. programów rozwoju dla obszaru funkcjonalnego stworzonych w ramach projektu EOG, monitoringu i ewaluacji działań partnerstwa (określone w umowie), komunikacji partnerstwa z mieszkańcami (...), przestrzeni dialogu i debaty między partnerami.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2015-12-31
Data aktualizacji:  2016-02-10

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Brwinów
Powiat:  pruszkowski
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  05-840 Brwinów
Jednostka wdrażająca:  Gmina Brwinów
Ulica:  Grodziska 12
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Marta Pieńkowska
 Inspektor
 tel. 22 7382579
 e@mail: marta.pienkowska@brwinow.pl

 Katarzyna Lewandowska
 Kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych
 tel. 22 7382589
 e@mail: katarzyna.lewandowska@brwinow.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych