Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.663.823
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
Mechanizm komunikacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, jako integralny element doskonalenia systemu zarządzania jednostką

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Dbałość o relacje w organizacji  i wzajemny szacunek pomiędzy pracodawcą i pracownikami jest najskuteczniejszą drogą by formalne procedury i mechanizmy wymiany informacji zaczęły przynosić faktyczne efekty - identyfikację z organizacją, poczucie wspólnego celu i świadomość najistotniejszych, z punktu widzenia firmy, wartości etycznych. Formalne mechanizmy komunikacji wewnętrznej, wdrażane i ciągle doskonalone w gliwickim urzędzie, oparte są na następujących podstawowych założeniach:
- zindywidualizowania zakresu  i form przekazywania informacji skierowanej do nowych pracowników (proces adaptacji nowych pracowników),
- wykorzystania potencjału doświadczonych pracowników w przekazywanie informacji i dzielenie się wiedzą (szkolenia wewnętrzne),
- bezpośredniego zaangażowania prezydenta w komunikowanie najistotniejszych informacji o misji, priorytetach i wartościach etycznych (ślubowanie i przegląd systemu zarządzania),
- ścisłego powiązania indywidualnej i zespołowej oceny pracy z  systemem motywacyjnym  (kwartalne rozliczanie z efektywności realizacji zadań, oraz system wynagradzania i awansowania powiązany z oceną okresową wydziałów i oceną okresową pracowników),
- zapewnienia szybkiego dostępu do aktualnych informacji o charakterze formalnym (portal intranetowy miasta PIM),
- angażowania kadry zarządzającej w pozyskiwanie od pracowników informacji dotyczącej kultury organizacyjnej i wykorzystywania tej wiedzy do doskonalenia organizacji (badania satysfakcji pracowników).
 Konsekwentnie wdrażany system zarządzania, wspierany kompleksowym podejściem do komunikacji wewnętrznej, procentuje bardzo wysoką oceną funkcjonowania organizacji (ponad 87% klientów urzędu biorących udział w badaniu opinii przeprowadzonym w 2013 roku na reprezentatywnej próbie respondentów dobrze i bardzo dobrze ocenia jego funkcjonowanie). Imponującą jest również skuteczność realizacji zadań (np. z niemal 140 tysięcy decyzji administracyjnych wydanych w urzędzie w 2012 roku 99,99% zostało wydanych skutecznie, a przekroczenia terminów realizacji spraw z zakresu postępowania administracyjnego są incydentalne). Jednocześnie pracownicy urzędu deklarują w badaniu satysfakcji identyfikację z organizacją, ogólne zadowolenie oraz optymistyczne nastawienie do pracy (ponad 80% respondentów). Pomimo szerokiej i zróżnicowanej oferty pracy w aglomeracji, do której należą Gliwice doświadczeni pracownicy rzadko z własnej inicjatywy rezygnują z pracy na rzecz miasta.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2014-10-07

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Gliwice
Powiat:  gliwicki
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Gliwicach
Adres e@mail:  www.gliwice.eu
Liczba mieszkańców:  183.242
Osoby kontaktowe:  Joanna Nowatkowska-Banaszak
 zastępca naczelnika Wydziału Kadr Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach
 tel. 32 2385438
 e@mail: kd@um.gliwice.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach


 
   Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych