System Monitorowania Usług Publicznych
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
» Praktyki
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.821
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 System Monitorowania Usług Publicznych : Praktyki
Program osłonowego wsparcia mieszkańców Wzgórza gen. Orlicz-Dreszera w Gdyni na lata 2017-2021

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


     Celem programu osłonowego realizowanego przez samorząd Miasta Gdyni było zapewnienie mieszkańcom Wzgórza gen. Orlicz-Dreszera wsparcia w zmianie miejsca zamieszkania i zabezpieczenie niezbędnych potrzeb życiowych związanych z osiedleniem w innych częściach miasta oraz ustabilizowanie sytuacji życiowej, z uwzględnieniem wszystkich aspektów funkcjonowania: mieszkaniowych, zawodowych, wychowawczych, edukacyjnych i relacji w społeczności lokalnej.  

     Problem zdefiniowany przez samorząd: Wzgórze gen. Orlicz-Dreszera (WOD), nazywane w Gdyni potocznie „Pekinem", to jeden z sześciu podobszarów miasta wskazanych jako obszar wymagający szczególnej interwencji gminy. Wśród przesłanek stanowiących podstawę działań rewitalizacyjnych wymienić należy w szczególności nieuregulowaną sytuację formalno-prawną miejsca, fatalny stan techniczny większości zamieszkiwanych obiektów, skutkujący nie tylko bardzo niskim standardem życia, ale też stwarzający zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców poprzez potencjalne katastrofy budowlane, epidemiologiczne czy pożarowe.  

     Opracowanie programu poprzedziły bardzo szerokie działania badawczo-analityczne, oparte na pryncypium partycypacji społecznej. Na tym etapie korzystano z zewnętrznego wsparcia analitycznego.  

     Sposób rozwiązania: Z uwagi na przeważający udział gruntów prywatnych podejmowanie działań inwestycyjnych - mających na celu poprawę jakości życia jego mieszkańców bezpośrednio w miejscu zamieszkiwania - nie było możliwe. Zaplanowano wsparcie mieszkańców w procesie zmiany miejsca zamieszkania oraz zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych, socjalnych i innych służących stabilizacji sytuacji życiowej. 

     Oferowane mieszkańcom wsparcie oparto o cztery fundamentalne zasady: dobrowolności, indywidualizacji wsparcia, subsydiarności oraz utrzymania relacji na linii mieszkaniec-pracownik miasta/MOPS. Założeniem Programu było zapewnienie optymalnych warunków do zmiany miejsca zamieszkania i pełnej asekuracji instytucjonalnej w tym procesie. Podpisanie deklaracji przystąpienia do Programu Osłonowego miało być decyzją podjętą przez rodzinę świadomie i samodzielnie. Oferta wsparcia dla rodziny dobierana była także w sposób zindywidualizowany, uwzględniający posiadane przez nią zasoby i deficyty (społeczne, ekonomiczne itp.).  

     Korzyści: W ciągu niemal 5 lat realizacji programu osiągnięto założony cel - 97 proc. ogółu rodzin wyprowadziło się. Przy wdrożeniu utrzymano wysoki poziom efektywności wydatkowanych środków publicznych w odniesieniu do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych/schronienia w formach instytucjonalnych (takich jak schroniska, noclegownie, ośrodki wsparcia). Średni miesięczny koszt wsparcia jednej osoby w ramach programu wyniósł 476 zł w porównaniu z 1193 zł wsparcia osoby w schronisku.   

     Program realizowany przez gdyński samorząd dotyczy następujących usług publicznych zdefiniowanych w SMUP, w obszarze "Lokalna Polityka Społeczna" (podobszar "Pomoc społeczna"): poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa, praca socjalna, udzielanie świadczeń z pomocy społecznej. Dane obrazujące wymienione usługi będą dostępne w odniesieniu do Gdyni jako jednostki samorządu terytorialnego w portalu smup.gov.pl.  

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2022-04-25

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Gdynia
Powiat:  gdynia
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  81-265 Gdynia
Jednostka wdrażająca:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Ulica:  Grabowo 2
Telefon:  587820120
 586259337
Wirtyna internetowa:  www.mopsgdynia.pl
Adres e@mail:  sekretariat@mopsgdynia.pl
Liczba mieszkańców:  246.306
Osoby kontaktowe:  Marcin Kowalewski
 kierownik
 tel. 586620011
 e@mail: m.kowalewski@mopsgdynia.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

  


 
 Budowa Systemu Monitorowania Usług Publicznych dofinansowana przez Unię Europejską z Europejskiegi Funduszu Społedznego oraz budżetu państwa