Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.182
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Transport
Wprowadzenie systemu kontrolno-monitorującego oraz lokalizacyjnego pojazdów GPS na terenie Powiatu Brzezińskiego przy pracach zimowych utrzymania dróg

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Powiat Brzeziński, woj. łódzkie rozpoczął swoją działalność w 2002 r.  Zarządzanie 130 km dróg powiatowych powierzył gminom. Jednak w kolejnych latach porozumienia te wypowiadano. W celu pełnej realizacji powiatowej strategii na drogach powiatowych Rada Powiatu zdecydowała o całkowitym przejęciu zarządzania tymi drogami przez Zarząd Powiatu. W związku z tym w 2008 roku w Wydziale Starostwa Powiatowego wyodrębniono Biuro Zarządu Dróg i Biuro ds. Funduszy Pomocowych. Do wykonywania podstawowych prac na drogach została utworzone grupa interwencyjna. Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg zostały powierzone podmiotom zewnętrznym w drodze przetargu. Głównym problemem Biura są niewystarczające środki finansowe na realizację zadań i zbyt mała ilość pracowników. Braki kadrowe najbardziej do tej pory były odczuwalne przy prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg. Największe problemy z kontrolą zimowego utrzymania dróg polegały na stwierdzeniu faktycznie wykonanej pracy w określonym przez umowę zakresie. Brak możliwości bieżącej kontroli wykonawców wiązał się z ponoszeniem zbyt wysokich kosztów na zimowe utrzymanie dróg oraz powodował częste interwencje mieszkańców,  które dotyczyły jakości i nasilenia prac zimowego utrzymania. Jednocześnie trudno było zebrać materiał dowodowy pozwalający na jednoznaczne stwierdzenie, że wykonawca nie wykonał należycie zleconej pracy.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Przed rozpoczęciem sezonu zimowego 2008/2009 podjęto decyzję o wprowadzeniu (w warunkach przetargu) wymogu posiadania przez wykonawców systemu monitorująco-kontrolującego GPS. Wprowadzenie systemu monitorującego dało możliwość, poprzez podgląd internetowy, bieżącej kontroli wykonywanych prac. Zimowe utrzymanie dróg powiatu brzezińskiego zostało podzielone na trzy zadania obejmujące poszczególne ciągi dróg w powiecie.Każdy z wykonawców świadczący usługi ma na swoim sprzęcie zamontowany system monitorujący GPS. Za jego pomocą możemy sprawdzać rodzaj wykonywanej pracy (pracę piaskarki, pracę pługa lub samą jazdę pojazdu).Zamawiający ma możliwość w każdej chwili sprawdzić jakie prace, w jakim zakresie i na których odcinkach dróg zostały wykonane. System identyfikuje rodzaj, markę pojazdu, jego nr rejestracyjny, godzinę wyjazdu, powrotu, ilość przejechanych kilometrów, wskazuje miejsca przejazdu samochodu, pracy pługa i piaskarki. System pozwala z dokładnością do kilku metrów wskazać odcinki, na których były wykonywane poszczególne prace. Załączenie pługa lub piaskarki pokazywane jest na podglądzie za pomocą czerwonego trójkąta z wykrzyknikiem. Najechanie kursorem na oznaczenie wskazuje jaki rodzaj pracy był wykonany. Pracę sprzętu można sprawdzić również na wykresie.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

W sezonie zimowym zakres wykonanych prac, jeżeli nie było bieżącej kontroli, zależał tylko i wyłącznie od uczciwości wykonawcy. Bardzo często nie było możliwości weryfikacji wykonanych prac. Ponadto mieszkańcy przekazywali trudne do sprawdzenia informacje dotyczące jakości wykonanych usług. W chwili obecnej dzięki wprowadzeniu systemu monitorująco-kontrolującego jest możliwość sprawdzenia faktycznie wykonanej pracy na drogach powiatowych i rozliczenia wykonawców za faktycznie wykonane usługi. Daje to możliwość optymalizacji wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg.Pracownicy Biura Zarządu Dróg nie muszą wyjeżdżać w teren by kontrolować wykonawców. Ma to istotne znaczenie z uwagi na fakt, że duża cześć pracy wykonywana jest w godzinach nocnych.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Ponieważ posiadanie sprzętu monitorującego GPS było warunkiem udziału w przetargu, wszystkie koszty z tym związane spoczywają na wykonawcy, który kalkulując koszt świadczonej usługi powinien wziąć pod uwagę wydatki związane z zakupem i eksploatacją powyższego urządzenia. Zamawiający nie ponosi z tytułu korzystania z podglądu internetowego żadnych wydatków. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu urządzenia w cenie od 800zł.,oraz opłacania miesięcznego abonamentu za korzystanie ze sprzętu GPS w wysokości ok. 70złotych miesięcznie, a czas montażu i sprawdzenia działania urządzenia to jeden dzień.

Zasady równości płci

Prezentowana praktyka nie narusza zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Obszar, którego dotyczy prezentowana praktyka nie dotyczy problematyki współpracy ze społeczeństwem obywatelskim. Niemniej jednak wdrożona praktyka pozwala na szybsze reagowanie na zgłaszane przez mieszkańców powiatu uwagi co do stanu zimowego utrzymania dróg.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Korzystanie z tego systemu budzi u wykonawców zastrzeżenia, gdyż daje możliwość bieżącej i szczegółowej kontroli przez zamawiającego, co wpływa bezpośrednio na rozliczenie wysokości wystawianych faktur. Stąd dobrze jest wyjaśnić potencjalnym wykonawcom zasadność stosowania tego typu rozwiązać. Największą efektywność systemu GPS osiąga się przy możliwie najnowszym sprzęcie, gdzie jest to sprzęt przygotowany technicznie do montowania tego typu urządzeń.  Przy starego typu pojazdach, które nie są dostosowane do dzisiejszych wymogów mogą nastąpić przekłamania w odczycie. Ważne jest również właściwe zamontowanie sprzętu i jego sprawdzenie w terenie. W przypadku braku zasięgu może wystąpić błędny odczyt. Chcąc spotkać się z wykonawcą w terenie w czasie wykonywania prac, należy wziąć pod uwagę występujące w systemie opóźnienia czasowe.W ocenie podmiotu wdrążającego przedstawioną praktykę, doskonale sprawdza się ona w małych jednostkach, które nie posiadają własnego zaplecza sprzętowego i kadrowego do samodzielnego wykonywania zadań związanych z odśnieżaniem dróg i które zlecają tę usługę podmiotom zewnętrznym.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych