Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.199
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Zaspokojenie potrzeb społecznych dzięki partnerskiemu współdziałaniu Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża i Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Płocku

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego poprzez swoje zaangażowanie, aktywność, skupianie w swych szeregach ludzi najaktywniejszych, chcących rozwiązywać problemy społeczne, w istotny sposób wpływają na jakość życia w Płocku. Rozległość zadań, w jakie angażują się organizacje, ich społeczny charakter oraz wysoki poziom realizowanych usług powodują, że postrzegane są one jako cenny partner jednostek samorządu terytorialnego.

Praktyka ta składa się z szeregu działań służących rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej takich jak: prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, poradnictwo z zakresu profilaktyki uzależnień, prowadzenie usług opiekuńczych dla osób chorych i niepełnosprawnych, aktywizacja do samopomocy osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania edukacyjne związane z upowszechnianiem zachowań prozdrowotnych, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej i propagowanie honorowego krwiodawstwa. Wielokierunkowość działań pomocowych nastawiona jest, obok niesienia doraźnej pomocy, na aktywizację beneficjentów i wspólne wypracowanie zmiany dotychczasowej sytuacji z jednej oraz szeroko pojmowaną profilaktykę z drugiej strony.

Wdrożenie tych działań było możliwe dzięki stworzeniu stosownych aktów prawa lokalnego, takich jak Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku, Karty Współpracy i roczne programy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, a także ogłaszanym otwartym konkursom ofert dla podmiotów realizujących zadania własne gminy.Dzięki współpracy organizacji - 68 osób znalazło miejsce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 410 osobom porad udzielili - prawnik, psycholog, pedagog i logopeda, 328 - dostało paczki „Czerwonokrzyskiej gwiazdki", 170 - objęto usługami opiekuńczymi. Oprócz tego przeprowadzono szkolenia prozdrowotne dla 10 626 osób oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla 1930 osób.

Koszt realizacji praktyki to ponad 2 500 000 zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-05-30

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Płock
Powiat:  płocki
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  09-400 Płock
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  Stary Rynek 1
Wirtyna internetowa:  www.plock.eu
 www.ump.pl/cwop/
Liczba mieszkańców:  123.143
Osoby kontaktowe:  Kazimierz Cieślik
 Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
 tel. 24 3667711
 e@mail: kazimierz.cieslik@plock.eu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego